Valtuustoaloitteita v. 2009 – 2012

OULU:

Ervasti Veikko ym.: LED-valoputkia Oulun kaupungin kiinteistöihin

Ervasti Veikko ym.: Sanginjoen alueen hakkuut peruttava

Veikko Ervastin ym. aloite 10.10.2011, OUKA 4859/2011:

Sanginjoen alueen hakkuut peruttava

Teknisen lautakunnan päätös 13.12.2011 § 588:
Sanginjoen ulkometsän hoitoa ja käyttöä ohjaa Oulun kaupunginhallituksen 1.3.2010 § 150 hyväksymä Sanginjoen ulkometsän
hoito- ja käyttösuunnitelma 2009–2020. Sanginjoen ulkometsän käyttöä eri vaihtoehtojen näkökulmasta, sekä varsinaista hoito- ja
käyttösuunnitelmaa käsiteltiin seuraavissa luottamuselinten kokouksissa:

– Tekninen lautakunta 17.1.2006 § 49
– Tekninen lautakunta 16.1.2007 § 41
– Tekninen lautakunta 19.6.2007 § 393
– Tekninen lautakunta 30.10.2007 § 663
– Tekninen lautakunta 13.11.2007 § 698
– Oulun seudun ympäristölautakunta 18.12.2007 § 298
– Kaupunginhallitus 14.1.2008 § 18
– Kaupunginhallitus 4.2.2008 § 77
– Tekninen lautakunta 27.10.2009 § 526
– Tekninen lautakunta 3.11.2009 § 534
– Kaupunginhallitus 1.3.2010 § 150

Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelmassa alue on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen; suojeluvyöhyke, mukautetun metsätalouden
vyöhyke ja talousmetsävyöhyke.

Sanginjoen ulkometsää koskevat myös seuraavat suunnitelmat ja selvitykset:

– Sanginjoen ulkometsäalueen elinkeino ja markkinaselvitys (Pöyry Finland Oy, 2010)
– Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2010–2020
– Sanginjoen ulkopalstan METSO-inventoinnin raportti (Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus 1.11.2011)
– Sanginjoen leimikkosuunnitelma 2011–2013 (Innofor Oy).

Sanginjoen ulkometsää hoidetaan monikäyttömetsänä, jossa huomioidaan niin luonnonsuojelun, virkistyskäytön kuin metsätaloudenkin
tarpeet. Sanginjoen ulkometsän alueella tehtäviä toimenpiteitä ohjaa ja seuraa työryhmä, jossa on edustus teknisestä keskuksesta, Oulun seudun ympäristötoimesta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma, elinkeinoja  markkinointiselvitys ja Metso-inventoinnin raportti ohjaavat Sanginjoen leimikkosuunnitelmien laadintaa ja toteutusta. Tekninen lautakunta päätti 15.2.2011 § 98 hyväksymässään koko kaupungin metsiä koskevan hoito- ja käyttösuunnitelman, että uuden Oulun aloittaessa toimintansa 2013 aloitetaan Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen huomioon ottaen lisääntyneet metsäalueet.

Leimikkosuunnitelma on laadittu Innofor OY:n toimesta. Innoforin tiedossa ovat olleet kaikki aluetta koskevat selvitykset, suunnitelmat ja päätökset. Leimikkosuunnitelmasta on pidetty kuulemistilaisuus 4.10.2011 ja siitä on voinut esittää mielipiteensä. Leimikkosuunnitelman viimeistelyä varten suunnitelmaa on esitelty teknisen lautakunnan kokouksessa 8.11.2011. Innoforin laatima leimikkosuunnitelma koskee metsätalousvyöhykkeellä olevia metsätalouden kannalta kiireellisiä nuorten metsien ensiharvennuksia tai yläharvennusta. Leimikkosuunnitelmassa esitetyt hoitotoimenpiteet eivät koske Metso-kartoituksen perusteella selvitettyjä monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Suunnitelman mukaiset harvennushakkuut eivät teknisen keskuksen ja Innoforin näkemyksen mukaan vaaranna Sanginjoen ulkometsän nykyisiä luonto-, virkistys- tai maisemaarvoja. Ensimmäisen vuoden hakkuut toteutetaan Innoforin opastuksessa teknisen keskuksen ja Innofor OY:n välisen sopimuksen mukaisesti.

Sanginjoen ulkometsää koskevat em. suunnitelmat ja selvitykset voivat toimia lähdeaineistona Uuden Oulun yleiskaavaa ja monimuotoisuusohjel-maa
laadittaessa. Luonnon monimuotoisuusohjelma voidaan laatia koskemaan myös muidenkin kuin Oulun kaupungin omistamia maa- ja vesialueita.
Sanginjoen ulkometsään kuuluva metsätalousvyöhyke ei ole toimenpidekiellossa minkään päätöksen, suunnitelman tai yleiskaavatyön
johdosta.

Sanginjoen kansallispuistoon liittyviä aloitteitta on edellisen kerran käsitelty ja niistä on annettu vastaukset teknisen lautakunnan päätöksellä
31.8.2010 §:t 383 ja 384

________________________________________________________________________________

Ervasti Veikko ym.: Sanginjoen kansallispuisto Oulun brändiksi

Ervasti Veikko ym.: Toimintaohjelma luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Veikko Ervastin ym. aloite 17.1.2011, OUKA 296/2011:

Toimintaohjelma luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Teknisen lautakunnan päätös 15.3.2011 § 147:

Oulun yleiskaava 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.1.2004. Työn lähtökohtina mm. oli kaupungin kestävän kehityksen politiikka – Oulu kasvaa kestävästi. Tämä käsitti myös tavoitteen, että kestävän kehityksen mukaisella maankäytön suunnittelulla edistetään sellaisen yhdyskuntarakenteen syntymistä, joka säästää kasvullista maata, uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa, aiheuttaa mahdollisen vähän ympäristöhaittoja, turvaa luonnon monimuotoisuuden ja säilyttää alueen omaleimaisuuden.

Yleiskaavan valmistelun yhteydessä laadittiin mm. Oulun viheraluejärjestelmän tavoitesuunnitelma (1999) ja Oulu viher- ja virkistysaluesuunnitelma (2002).

Kaupunginhallitus päätti 21.2.2011 § 103, että uuden Oulun yleiskaava tulee vireille Oulun kaupungin alueelle samanaikaisesti muiden liitoskuntien kanssa. Samassa yhteydessä päätettiin hyväksyä yhdistymishallituksen mukaisen asiantuntijaryhmän asettamisesta ja kokoonpanosta vuoden 2012 loppuun.

Uuden Oulun aloittaessa vuoden 2013 alusta kaupungin nykyinen pinta-ala laajenee nykyisestä 1 024 km2 kaikkiaan 3 880 km2. Uuden Oulun yleiskaavatyön arvioidaan kestävän 2011 – 2014. Uuden Oulun ympäristö- ja luontoarvojen inventointi ja maankäytöllisten tavoitteiden asettaminen on osa yleiskaavatyötä ja on luontevaa, että samassa yhteydessä selvitetään ja määritellään tarpeellisilta osin kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tunnusmerkkejä, tavoitteita ja toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Yleiskaavatyöhön nimetty asiantuntijaryhmä laatii tämän vuoden aikana työohjelman yleiskaavatyölle ja määrittää tässä yhteydessä yksityiskohtaisemmin miten selvitys laaditaan. Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen ja ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu pitävät hyvänä menettelynä selvitystyön tekemistä yleiskaavatyön yhteydessä.

_____________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: ja Erkki Pulliainen: Tutkimus tilaa ja tuota –järjestelmästä]

Veikko Ervastin ja Erkki Pulliaisen aloite 26.4.2010, OUKA

2262/2010:

Tutkimus tilaa ja tuota –järjestelmästä

Kaupunginhallitus on 9.8.2010 § 402 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa siihen talous ja strategia –ryhmän lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Kaupunginhallitus on ohjannut ydinkunta-palvelukuntamallin jatkokehittämistä ja jatkokehitystyö sisältyy talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan 2010 – 2012 tilaajan ja tuottajan toimenpide-esityksinä ja johtamisjärjestelmän sekä palvelujärjestelmän kehittämistyönä. Myös omistajaohjauksen linjauksin vaikutetaan keskeisesti toimintamallin kehittämiseen.

Talous ja strategia -ryhmä esittää, että aloitteessa esitettyä uutta tutkimusta tilaa ja tuota -järjestelmästä ei tässä vaiheessa käynnistetä koska hallintokunnat ovat julkaisseet omat ypk-seurantaraporttinsa, kaupungin oma seurantaraportti on valmisteilla ja Oulun kaupunki on ollut ja parhaillaankin on mukana useissa vertailututkimuksissa ja hankkeissa.

_______________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Automaattisten pysäköintivaihtoehtojen (robottiparkki) selvittäminen

Ervasti Veikko: Energia- ja ilmastointiseminaari päättäjille

Veikko Ervastin aloite 19.9.2011, OUKA 4268/2011:

Energia- ja ilmastointiseminaari päättäjille

Kaupunginhallitus on 20.12.2011 § 674 päättänyt antaa aloitteeseen keskushallinnon talous ja strategia –ryhmän lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Oulun kaupungin energiastrategian uudistaminen on aloitettu laatimalla uudelle Oululle energiapoliittiset linjaukset ja uudistamalla Oulun Energia-konsernin strategiaa vuosille 2012 – 2015. Lisäksi Oulun kaupunki on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämässä Pohjois-Pohjanmaan energiastrategian päivitystyössä.

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt edellisen kerran energiastrategian 20.2.2006 § 21. Uuden Oulun elinvoimaisuustoimikunta päätti 6.4.2011, että toimikunnalle tuodaan marraskuussa 2011 kokonaisvaltainen esitys uuden Oulun energiastrategian lähtökohdista ja toimenpiteistä.

Työryhmä on saanut valmiiksi raportin, mihin on kirjattu keskeisimmät energiastrategiaa ohjaavat sopimukset ja sitoumukset, esitys uuden Oulun energiapolitiikan visioksi ja tavoitteiksi sekä keskeisiä lähtökohtia energiantuotannon rakenteesta ja rakennetun ympäristön energiantehokkuudesta nykytilanteessa ja tulevaisuudessa.

Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma laaditaan vuoden 2012 aikana ja se tulee kattamaan koko uuden Oulun toiminnat. Uuden Oulun energiapoliittiset linjaukset on käsitelty elinvoimaisuustoimikunnassa 24.11.2011 ja yhdistymishallituksessa 14.12.2011. Yhdistymishallitus lähettää linjaukset edelleen kuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi.

Erillistä energia – ja ilmastoseminaaria päättäjille ei ole tässä vaiheessa suunnitteilla.

Oulun Energia-konsernin strategia vuosille 2012 – 2015 on hyväksytty liikelaitoksen johtokunnassa 22.11.2011. Energia-konsernin energiastrategiaan kirjatut tavoitteet ovat yhteneväiset uuden Oulun energiapoliittisten linjausten kanssa.

________________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Henkilöstön kuuleminen johtamisjärjestelmää kehitettäessä

Ervasti Veikko: Kiertäviä energianeuvojia Ouluun

Veikko Ervastin aloite 16.2.2009, OUKA 889/2009:

Kiertäviä energianeuvojia Ouluun

Kaupunginhallitus on 6.4.2009 § 205 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa aloitteeseen Oulun Energian lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Oulun Energia, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakasyritykset ovat parhaillaan palkkaamassa yhteistä energiapalveluneuvojaa koko alueelleen.

_____________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Maa- ja kalliolämmön hyödyntäminen Oulussa

Ervasti Veikko: Merellisen Oulun kehittäminen

Ervasti Veikko: Nuorisovaltuusto Ouluun

Veikko Ervastin aloite 16.6.2009, OUKA 2999/2009:

Nuorisovaltuusto Ouluun

Nuorisoasiainlautakunta on 26.1.2010 § 4 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa nuorisotoimen valmisteleman lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen:

Lasten ja nuorten osallisuus on osa nuorisotoimen strategiaa ja painopistealueita. Nuorisolaki (27.1.2006/72) velvoittaa kunnat kuulemaan nuoria päätöksentekoprosesseissa. Nuorisolain 8 §:n mukaan nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn.Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Kaupunginhallitus antoi nuorisoasiainkeskukselle tehtäväksi koordinoida oululaisen nuorisovaikuttamisen mallin kehittämistä yhdessä muiden hallintokuntien kanssa (31.1.2005 § 79).

Oulun kaupungissa on luotu nuorisotoimen ja opetustoimen yhteistyönä nuorisovaikuttamisen malli, jolla edistetään lasten ja nuorten osallistumista ja lisätään heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan.

Kaikki Oulun kaupungin suuralueet ovat mukana toiminnassa. Alueelliset nuorten vaikuttajaryhmät (11 kpl) on valmennettu aikataulun mukaisesti yhteistyössä opetustoimen kanssa. Jokaisessa perusopetuksen yksikössä on toiminnassa mukana yhdysopettaja, joka huolehtii koulun osuudesta toiminnasta. Alueryhmien toimintaa tukee ja valmentaa alueen nuorisotyöntekijä.

Alueryhmissä on mukana noin 260 lasta ja nuorta. Osallisuustoiminta laajenee vuoden 2010 alusta koskemaan vanhempia nuoria, iältään 15 – 19 -vuotta. Kaupunginhallitukselle malli esiteltiin 7.9.2009. Mallia ovat alusta asti olleet suunnittelemassa oululaiset nuoret. Nuorten toiveesta Ouluun muodostetaan nuorten ”Voorumi”, johon edustajat valitaan vaalilla. Edustajiston toimikausi on kaksi kautta ja sen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2010. Nuoret tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä päättävien tahojen kanssa ja osallistuvat Oulussa mm. kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkistrategian luomiseen.

Tavoitteena on luoda malli, jossa nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon siten, että heitä kuunnellaan jo päätöksenteon suunnitteluvaiheessa. Nuorille avataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osallistua kunnallisten luottamuselinten toimintaan. Nyt olemassa olevia alueellisia osallisuusryhmiä on kuultu mm eri tilojen suunnittelussa, Hiukkavaaran tarveselvitystyöryhmässä, ikääntymispoliittisen strategiatyöryhmän työskentelyssä, kirjastonuorten osallisuusareena projektissa ja lähiliikuntapalveluiden ja –paikkojen suunnittelussa. Lisäksi alueilla nuoret ovat ideoineet ja toteuttaneet erilaisia tapahtumia ja toiminnallisia tempauksia.

Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen on alusta asti suunniteltu toteutettavaksi siten, ettei tarvitse luoda raskaita rakenteita, vaan ryhmien toiminnan tuki on osa alueella tehtävää perustyötä.

______________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Osakkuusyhteisöjen seurantaraporttien julkaiseminen säännöllisesti

Ervasti Veikko: Oulu Suomen ekologiseksi pääkaupungiksi

Ervasti Veikko: Oulun kaupungin ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi

Veikko Ervastin aloite 16.2.2009, OUKA 891/2009:

Oulun kaupungin ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi siirtymällä

joukkoruokailussa enemmän kasvis- ja kalaruokaan

Kaupunginhallitus on 30.3.2009 § 173 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa aloitteeseen Liikelaitos Oulun Serviisin lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Oulun Serviisi tarjoaa kasvis- ja luomuruokaa mikäli asiakas haluaa ostaa palvelun. Palvelusta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen eri hinnalla.

Syksystä 2008 alkaen on tarjottu asiakkaan pyynnöstä kaikille lapsiasiakkaille kasvislounas noin kerran kuukaudessa. Jokaiseen normaaliin lounasateriaan kuuluu myös salaatti. Elintarvikkeiden paikallisuus otetaan huomioon siltä osin kuin se on mahdollista, mm. peruna tulee pääosin alueelta.

______________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Oulun kaupunkiin Poikien talo

Ervasti Veikko: Oulusta reilun kaupan kaupunki

Ervasti Veikko: Pehmeä infrastruktuuri esiin Oulussa

Veikko Ervastin aloite 22.8.2011, OUKA 4029/2011:

Pehmeä infrastruktuuri esiin Oulussa

Kulttuurilautakunta 19.10.2011 § 98: Vuosina 2008 – 2011 toteutettiin laaja seudullinen Oulu 15 – hanke, jossa yksi toiminnan muoto oli ketterä reagointi esille nouseviin toimijoiden ja toimintaympäristön pienimuotoisiin tarpeisiin.

Oulu 15 –hankkeeseen satsattua kuntarahoitusosuutta vastaavan summan varaaminen osittain SYKE –kehittämisohjelman koordinaatioryhmänkoordinoitavaksi mahdollistaisi poikkihallinnollisen kaupunkikulttuurin kehittämisen ja turvaisi hankkeen aikana kehitettyjen toimintojen jatkumisen osana perustehtävää.

Olemme esittäneet vuoden 2012 kulttuuritoimen talousarvioon 200.000 €, jonka puitteissa em. toimintoja voidaan lähteä toteuttamaan. Rahoitus on pieni, mutta sillä päästään alkuun ja rakentamaan uutta toimintamallia. Rahoitus olisi luonteeltaan jatkuva. Suunniteltu SYKE-rahoitus on nopean reagointikykynsä vuoksi tärkeää myös uuden Oulun ja sen identiteetin muodostumiselle.

Myös kaupunkikulttuuriin liittyvien tilojen kehittämistä tulisi vauhdittaa. Esimerkiksi Kuusisaaren tapahtumapuistoa on suunniteltu eri hanketyöryhmissä vuodesta 2008 alkaen.

Ensisijaisen tärkeää olisi päästä tässä konkretiaan, käynnistää kaupunginhallituksen tahdon mukaisesti Kuusisaaren asemakaavoitus vuonna 2012.

Myös kulttuuri- ja tapahtumayksikön keskeisenä tavoitteena on aktivoida kaupunkitila ja kehittää Oulusta vetovoimainen keskus, jossa on hyvät edellytykset elävälle kulttuurille. Niin ikään prosenttitaiteen käyttöperiaatteiden laajentaminen tulisi tutkia toiminnallisempaan ja soveltavaan suuntaan.

_________________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Pidättäytyminen muuntogeenisten ainesosien käytöstä kunnallisessa joukkoruokailussa

Veikko Ervastin ym. aloite 16.3.2009, OUKA 1486/2009:

Pidättäytyminen muuntogeenisten ainesosien käytöstä kunnallisessa joukkoruokailussa

Kaupunginhallitus on 7.9.2009 § 447 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa aloitteeseen teknisen lautakunnan ja Oulun Serviisin johtokunnan lausuntojen mukaisen vastauksen. Teknisen lautakunnan lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Oulun kaupungin omistamien peltojen ja metsien vuokrauksessa ei ole aihetta tässä vaiheessa asettaa kieltoa geenimanipulaatioon perustuvalle viljelylle.

Asia on syytä ottaa heti uudelleen harkittavaksi kun em. kansallinen lainsäädäntötyö ja ministeriön tarkemmat ohjeet esimerkiksi suojaetäisyyksistä ja suoja-ajoista geenimanipulaatiolla tuotettujen kasvinosien sekoittumisen ja leviämisen estämiseksi valmistuvat tai kun kielto voidaan asettaa EU-jäsenmaassa tieteellisin perustein. Tähän valmistelutyöhön perustetaan riittävän asiantuntemuksen omaava työryhmä, jonka tehtävänä olisi laatia ehdotus nyt valtuustoaloitteessa todettuun asiaan.

_______________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Pienseminaari päättäjille globaalin vastuun teemoista

Veikko Ervastin aloite 14.9.2009, OUKA 4107/2009:

Pienseminaari päättäjille globaalin vastuun teemoista

Kaupunginhallitus on 2.11.2009 § 542 käsitellyt aloitteen ja päättänyt lähettää sen tiedoksi opetusvirastoon sekä päättänyt antaa aloitteeseen keskushallinnon lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa sekä Opetusalan koulutuskeskus järjestää Tulevaisuus- ja globaalikasvatusseminaarin Tampereella 12.–13.11.2009. Seminaari on suunnattu peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajille, kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusihmisille, opettajaksi opiskeleville, globaalikasvatuksen suunnittelijoille. Opetusalan koulutuskeskuksesta saadun tiedon mukaan ko. koulutusta ei ainakaan vielä järjestetä muulla kuntasektorilla.

________________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Punaisenladonkankaan jätteiden käsittelykeskuksen poistaminen kaavoista

Veikko Ervastin aloite 19.9.2011, OUKA 4377/2011:

Punaisenladonkankaan jätteiden käsittelykeskuksen poistaminen kaavoista

Kaupunginhallitus on 13.12.2011 § 627 päättänyt antaa aloitteeseen keskushallinnon talous ja strategia –ryhmän lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Oulun seudun yleiskaavassa 2020 Punaisenladonkankaalle on esitetty jätehuoltoalue. Molemmat kaavat ovat saaneet lainvoiman elokuussa 2006.

Uuden Oulun yhdistymishallitus linjasi uuden Oulun Maankäytön toteuttamisohjelmaa käsitellessään 12.10.2011, että se esittää Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja seuturakennetiimille, että ryhdytään toimenpiteisiin Punaisenladonkankaan jätekeskuksen poistamiseksi maakuntakaavasta ja uuden jätekeskusalueen etsimiseksi.

Oulun seudun seutuhallitus päätti 17.11.2011 esittää maakuntahallitukselle ”Oulun kaupunkiseudun, Lakeuden alueen ja Ylikiimingin kunnan yhteisen jätteenkäsittelyalueen kartoituksen” ajanmukaisuuden tarkistamista ja tarvittaessa uuden jätteenkäsittelyn sijaintipaikkaselvityksen tekemistä. Seutuhallituksen mukaan jätteen käsittelyn toimintakenttä on muuttunut, ja siksi on tarpeen tarkastella, ovatko selvityksessä esitetyt sijaintipaikat edelleen sopivia jätteenkäsittelyyn. Jos tarkastelussa käy ilmi, että on tarpeen etsiä uusia sijaintipaikkoja, on tarkastelua laajennettava Oulun seudun ulkopuolelle. Oulun seutu on halukas osallistumaan selvitystyön laadintaan.

_________________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Selkeät tavoitteet kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiselle

Ervasti Veikko: Videoneuvotteluilla säästöjä

Veikko Ervastin aloite 16.3.2009, OUKA 1488/2009:

Videoneuvotteluilla säästöjä

Kaupunginhallitus on 25.5.2009 § 285 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa aloitteeseen keskushallinnon talous ja strategia – ryhmän tietohallintotiimin lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Tietohallintotiimi on pyrkinyt aktiivisesti edistämään videoneuvottelumahdollisuuksien käyttöä Oulun kaupungilla. Tällä hetkellä käytössä on useampia videoneuvottelutiloja mm. opetustoimessa, sosiaali- ja terveystoimessa sekä keskushallinnossa. Tietohallintotiimi on valmistelemassa videoneuvottelujärjestelmän puitekilpailutusta, jonka tavoitteena on vauhdittaa videoneuvottelujen käyttöönottoa Oulun kaupungilla ja taata yhteentoimivat sekä kustannustehokkaat ratkaisut hallintokunnille ja liikelaitoksille. Kilpailutuksen on määrä valmistua lokakuussa 2009. Lisäksi Oulun Tietotekniikka on testikäyttänyt useampia organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettuja neuvotteluympäristöjä.

WWF:n (World Wide Fund For Nature, Maailman luonnonsäätiö) laskelmien mukaan videoneuvotteluilla saavutettavat päästö- ja kustannussäästöt ovat merkittäviä. Kustannussäästöjä syntyy matkalipuista, päivärahoista ja työajansäästöstä. Videoneuvottelua hyödyntävät organisaatiot pystyvät arvioiden mukaan vähentämään työmatkustusta jopa yli 30 %.

Videoneuvottelujen käyttö on huomioitu Oulun kaupungin energiatehokkuudentoimintasuunnitelmassa. Keskushallinto, talous- ja strategia -ryhmä, tietohallintotiimi esittää, että aloitteen hengen mukaisesti Oulun kaupunki jatkaa videoneuvottelujen aktiivista käyttöönottamista ja velvoittaa esimiehet kiinnittämään erityistä huomiota toimintatapojen muutokseen ja matkustamisen korvaamiseen videoneuvotteluilla. Erilliseen selvityksen tai strategian tekemiseen ei tietohallintotiimin mukaan ole tarvetta.

________________________________________________________________________________

Ervasti Veikko: Viinivaara-hankkeen tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta

Veikko Ervastin aloite 17.5.2011,OUKA 2581/2011:

Viinivaara-hankkeen tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta

Liikelaitosten johtokunta 17.8.2011 § 77: Oulun veden valmistelemassa lausunnossa todetaan, että kestävän kehityksen näkökulma on Viinivaara-hankkeessa otettu huomioon. Tämä käy ilmi jo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) päätöksessä myöntää Oulun kaupungille lupa pohjaveden ottoon Viinivaaran alueelta ja Ylikiimingin harjujaksolta. Päätöksen perusteena olevat lausunnot mm. Liikenne-, elinkeino ja ympäristökeskuksen (ELY) lausunto ovat lupapäätöksen perusteena.

Johtokunnan lausunnossa tuodaan esille Viinivaaran pohjavesihankkeen perusteellinen valmistelu ja lupahakemusta varten laaditut selvitykset. Pohjavesihanketta varten on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA-selvitys) ja Olvassuon ja Kiiminkijoen Natura-arvioinnit. Lausunnossa verrataan pintaveden puhdistuksen ja pohjavedenkäytön kustannuksia, sekä kemikaali- ja energiakustannuksia. Pohjavedenoton kemikaali- ja energiakustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin pintaveden käytössä. Tämän takia hankkeen hyödyt ovat huomattavasti siitä aiheutuvia haittoja suuremmat. Vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä ja siten kestävän kehityksen mukaista.

Liikelaitosten johtokunnan hyväksymässä lausunnossa esitetään, että erillisen kestävän kehityksen selvitystä ei tarvita, koska kestävän kehityksen näkökulma on tullut hyvin esille hankkeen muissa selvityksissä.

————————————————————————————————————————

Ervasti Veikko: Kestävän kehityksen huomioiminen päätöksenteossa

Veikko Ervastin aloite 12.10.2009, OUKA 4558/2009:

Kestävän kehityksen huomioiminen päätöksenteossa

Kaupunginhallitus on 1.2.2010 § 65 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa aloitteeseen keskushallinnon talous- ja strategia –ryhmän, teknisen keskuksen ja Oulun seudun ympäristötoimen valmisteleman vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa: Valtuuston hyväksymässä Oulun kaupunkistrategiassa 2020 on kestävän kehityksen edistäminen tärkeänä painopisteenä. Strategian ” Toimintatavat ja rakenteet” osioon on kirjattu kriittiseksi menestystekijäksi ”Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa kaupungin toiminnassa”.

Strategisena tavoitteena on ”Kestävä kehitys läpikäyvänä periaatteena koko organisaatiossa ja ympäristöjohtaminen hallintokunnissa ja liikelaitoksissa”. Edellä mainitun tavoitteen mittarina ja tavoitearvona on ”Talousarvioon kytketyn suunnitelman vuosittainen raportointi tilinpäätöksen yhteydessä”.

Strategiassa kriittisinä menestystekijöinä ovat myös ”Eheä, toimiva ja energiatehokas yhdyskuntarakenne” sekä ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen”. Yhdeksi mittariksi viime mainitulle on asetettu mm. arvioinnit merkittävien hankkeiden vaikutuksista ilmastonmuutokseen.

_______________________________________________________________________________

Haapanen Satu: Kaupungin siirtyminen lähi- ja luomuruokaan

Aloitteen tekijä: SATU HAAPANEN

Uudesta Oulusta terveellisen ruoan mallikaupunki.

Teen valtuustoaloitteen kaupungin siirtymisestä elintarvikehankinnoissa suosimaan luomu- ja / tai lähiruokaa. Tähän päästänee siirtymällä painottamaan hankintakriteereissä laatua hinnan sijaan.

Perustelut: Siirtymällä lähellä tuotettuun ruokaan ja mieluusti lähellä tuotettuun luomuruokaan Oulun kaupunki on edistämässä merkittävästi kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia esim. vähentyneiden tulehdussairauksien, allergioiden ja lisäaineista aiheutuvan lasten levottomuuden muodossa. Lähiruoan kasvava kulutus vaikuttaisi merkittävästi alueen ja maakunnan työllisyyteen lisäten elintarviketuottajien työpaikkoja. Kolmas painava perustelu on lähiruoan merkitys yhtenä keinona torjua ilmastonmuutosta esimerkiksi lyhentyneinä kuljetuksina. Siirtyminen lähiruoan hankintaan lisännee kuluja noin viidenneksellä, mutta maksaa itsensä takaisin em. positiivisilla vaikutuksilla.

_________________________________________________________________________________

Hirsikangas Miia ym.: Julkisen liikenteen kilpailutuksessa yhdeksi kriteeriksi: esteettömyys

Hirsikangas Miia: Kaupungintalolle esteetön puhujanpönttö

Keski-Filppula Jukka: Ilmainen liikuntakuukausikokeilu Oulun kaupungin työntekijöille

Jukka Keski-Filppulan aloite 18.5.2009, OUKA 2540/2009:

Ilmainen liikuntakuukausikokeilu Oulun kaupungin työntekijöille

Kaupunginhallitus on 10.11.2009 § 563 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa valtuustoaloitteeseen henkilöstöryhmän selvityksen mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Oulun kaupunki on tukenut jo vuosien ajan henkilöstönsä liikuntaharrastustaomissa liikuntapaikoissaan keskitetyn virkistysmäärärahanpuitteissa.

Tuen laaja-alaistaminen koskemaan eri liikuntalajeja edesauttaa liikunta-aktiivisuutta enemmän kuin jo tällä hetkellä edullisten kaupungin omien liikuntapaikkamaksujen tarjoaminen lyhytaikaisestiilmaiseksi. Nykyisen kokeilun tulokset on syytä katsoa ensin ja miettiä liikuntaharrastuksen tukemistoimia sen perusteella.

_________________________________________________________________________________

Kuha Leena: Avoimen yleisökilpailun pitäminen Oulun kaupungin keskusta-alueen pysäköinnin ratkaisemiseksi

Kuha Leena: Bussipysäkin palauttaminen joukkoliikennekadulta Saaristonkadulle

Kuha Leena: Raatin juoksuradan jäädytys pikaluistelijoille

Leena Kuhan aloite 22.11.2010, OUKA 5506/2010:

Raatin juoksuradan jäädytys pikaluistelijoille

Liikuntasuunnittelijan valmisteltavana, asiaa käsitellään liikuntalautakunnassa 26.1.2011 § 10. Liikuntalautakunnan päätöksessä todetaan mm. seuraavaa:

Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen Oulussa perustuvat Liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan (kaupunginhallitus 25.9.2006 § 595), liikuntapalveluverkkoselvitykseen 11.1.2010 sekä seudulliseen liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan (kaupunginhallitus 9.11.2010 § 575).

Raporteissa on linjattu erilaisten liikuntapaikkojen määräytymisperusteet, tarpeet ja kriteerit. Aloitteessa esitetty pikaluistelurata on ns. erityisliikuntapaikka, jotka sijoittuvat yleensä isompiin urheilukeskuksiin tai erillisiksi liikuntapaikoiksi, ja joita usein ylläpitävät seurat tai muut vastaavat.

Seudullisen liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaan pikaluistelurata sijoittuu jatkossa Niittyaron urheilukeskukseen, koska Raatin peruskorjauksen myötä sitä ei enää voida tarjota Raatissa. Raatin peruskorjauksessa kentän materiaaliksi valikoitui lämmitettävä luonnon nurmi, joka ei kestä jäädyttämistä.

Liikuntaviraston tavoitteena on pitää yllä kattavaa terveyttä edistävää liikuntapalveluverkostoa, jolla pyritään mahdollistamaan kaiken ikäisten perusliikkumista ja perusliikuntataitojen kehittymistä. Tavoitteena on myös talviliikunnan harrastusolosuhteiden kehittäminen yhteistyössä seurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

_________________________________________________________________________________

Kuha Leena: Valtuustosalin järjestelmän näytön näkyvyyden parantaminen

Leena Kuhan aloite 8.11.2010, OUKA 5242/2010:

Valtuustosalin järjestelmän näytön näkyvyyden parantaminen

Kaupunginhallitus on 31.1.2011 § 61 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa seuraavan vastauksen:

Kaupunginvaltuuston istuntosalin kokousjärjestelmä on vuoden 2010 aikana uusittu. Kokousjärjestelmä on kilpailutettu ja sen perusteella on hankittu tanskalainen DIS –kokousjärjestelmä (Danish Interpretation Systems), jonka toimittajana on ollut Hansa Ecuras Oy. Kysymyksessä on valmis kokousjärjestelmä, joiden ominaisuuksiin voidaan rajatusti vaikuttaa.

Valtuutettu Kuhan esittämä salinäytön asiaotsikon suurentaminen on jo toteutettu. Oulun kaupungin valtuuston työjärjestyksen mukaan puheenvuorot voivat kestää omalta paikaltaan korkeintaan 3 minuuttia ja sen jälkeen puheenvuoroa voi jatkaa puhujakorokkeelta. Puhujakorokkeella ei puheaikaa ole rajoitettu. Tämän takia ei myöskään ole järjestelmään vaadittu koko puheajan näkymistä, koska sillä ei kokouksen etenemisen kannalta ole merkitystä. Puhujanimilistan eteen juoksevan numeroinnin lisääminen vaatii uutta räätälöintiä ja lisäkustannuksia. Toisaalta on hankala nähdä kyseisen ehdotuksen lopullista etua nykyiseen tilanteeseen nähden. Ominaisuus tarkoittaisi sitä, että jos kokouksen aikana pyydettäisiin 80 puheenvuoroa, niin puhujan nimen eteen tulisi järjestysnumero, joka kertoisi kuinka mones puheenvuoropyyntö olisi siinä kyseisessä kokouksessa.

Uusien ominaisuuksien tilaaminen kokousjärjestelmään tulee tehdä hallitusti, ja ajoittaa ne niihin tilanteisiin kun järjestelmään tehdään muutoinkin versiopäivityksiä. Asia harkitaan ja tarvittaessa selvitetään siinä vaiheessa, kun seuraava versiopäivitys tehdään järjestelmän toimittajan toimesta.

Valtuutettu Kuhan huomautus esittelymateriaalien sisältöjen laatimisesta niin, että ne näkyvät myös salin takaosaan, on perusteltu. Keskushallinto ohjeistaa materiaalin tuottajia huomioimaan edellä mainittu vaatimus materiaalin tuottamisessa, jotta esitys näkyisi selvästi myös valtuustosalin takaosaan.

___________________________________________________________________________________

Matila Ari ja Simola Otto: Moottoriajoneuvojen tyhjäkäytön hillitseminen Oulussa

Ari Matilan ja Otto Simolan aloite 14.2.2011, OUKA 873/2011:

Moottoriajoneuvojen tyhjäkäytön hillitseminen Oulussa

Valtuustoaloite moottoriajoneuvojen tyhjäkäytön lopettamiseksi

Ehdotan moottoriajoneuvojen tyhjäkäytön hillitsemistä Oulussa niin, että pysäköinnin valvojat ja poliisit kiinnittävät asiaan nykyistä enemmän huomiota. Sakotusluvan myöntämistä tulee harkita myös yksityisille pysäköinninvalvontayrityksille.

Laki sallii auton tyhjäkäytön kahden minuutin ajaksi, kylmemmässä kuin 15 pakkasasteessa aika on 4 minuuttia.

Joka päivä kaduilla ja parkkipaikoilla näkee autojen tyhjäkäyttöä kymmeniäkin minuutteja, jopa silloin kun lämpötila on plussan puolella. Pakokaasut pilaavat hengitysilmaa ja aiheuttavat hengitystieoireita astmaatikoille ja muille hengityselinsairauksista kärsiville sekä terveillekin ihmisille.

Moottoriajoneuvojen, etupäässä yksityisten henkilöautojen aiheuttamat päästöt ovat kaupunkimme suurin ilmanpilaaja. Liikenne aiheuttaa muun muassa hiilimonoksidin (häkä), hiilivetyjen ja typen oksidien päästöjä ja kasvihuoneilmiötä kiihdyttävän hiilidioksidin päästöjä.

Tehostunut tyhjäkäytön rankaiseminen olisi osa tapakasvatusta, parantaisi hengitysilmaamme ja toisi Oulun kaupungille merkittävän lisätulon yhdessä virhepysäköinnistä kertyneen tulon kanssa.

Oulussa 14.2.2011

 

Teknisen lautakunnan päätös 20.9.2011 § 413:

Laki pysäköintivirhemaksusta toinen pykälä kuuluu seuraavasti:

”2 § Aluehallintovirasto voi kunnanvaltuuston esityksestä tai sen suostumuksella
ja saatuaan asianomaisen poliisilaitoksen päällikön lausunnon asettamillaan ehdoilla määrätä, että kunta alueellaan tai sen tietyllä osalla poliisin ohella huolehtii pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä.”

Poliisilla ja em. perusteella pysäköinnintarkastajilla ja poliisilla on oikeus kirjoittaa pysäköintivirhemaksu myös ajoneuvon tarpeettomasta joutokäynnistä, mutta yksityisille pysäköinninvalvontayrityksille ei kaupunki eikä aluehallintovirastokaan voi antaa lupaa pysäköintivirhemaksujen kirjoittamiseen.

Teknisen keskuksen pysäköinnintarkastajat ovat kirjoittaneet pysäköintivirhemaksuja ja huomauttaneet autoilijoita tarpeettomasta joutokäynnistä. Jatkossa teknisen keskuksen osalta asiaan tullaan kiinnittämään
entistä enemmän huomiota. Tämä asia käydään läpi myös yhdessä
poliisin kanssa pidettävässä yhteistyöpalaverissa.
__________________________________________________________________________________

Matila Ari ym: Pysäköintiin liittyvät aloitteet

Valtuutettu Ari Matila ym.  allekirjoittaneet:

– Maksullisen pysäköinnin pidentäminen nykyisestä

– Pysäköintimaksun nostaminen Oulun ydinkeskustassa

– Ilmaisen pysäköinnin lopettaminen Oulun ydinkeskustan alueella

– Moottoriajoneuvojen tarpeeton tyhjäkäyttö

_________________________________________________________________________________

Matila Ari ym: Luistelukenttien ja latujen valaistuksen pois kytkeminen lämpötilan laskiessa -20 C°

Ari Matila ym. aloite 14.2.2011, OUKA 872/2011:

Luistelukenttien ja latujen valaistuksen pois kytkeminen lämpötilan laskiessa -20 C°

Valtuustoaloite jääkenttien valaistuksesta

Ehdotan, että talvisin ulkojääkenttien valaistus kytketään pois kun lämpötila laskee – 20:een asteeseen. Kokemuksen ja näytön perusteella kovalla pakkasella ei ole luistelijoita. Sama koskisi myös valaistuja latuja. Näin toimien säästyy sähköä vuosittain kymmeniä tuhansia kilowattitunteja.

Valvomattomille jääkentille voisi kehittää video-/etävalvonnan, jonka avulla kenttää voidaan tarkkailla muualta ja valot tarvittaessa kytkeä päälle.

Voisiko valvomattoman kentän valaistuksen järjestää jopa  liiketunnistimella: kun jäällä on luistelijoita, on siellä valot. Kun liikettä ei ole, ei ole valoja. Monella kentällä ei liene luistelijoita useinkaan klo 20:n jälkeen.

Oulussa 14.2.2011

 

Liikuntalautakunnan päätös 23.3.2011 § 29:

Valaistuksen lämpötilarajan määrittely voi olla ongelmallista ja liiketunnistimienkäyttö kentillä vaikeaa katvealueiden ja polttimoiden käyttöiän lyhenemisen vuoksi. Valaisimien toistuva syttyminen ja sammuminen lisäävät myös energiankulutusta. EU:n energiatehokkuusdirektiivin seurauksena elohopeahöyrylamput poistuvat markkinoilta v. 2015 mennessä. Liikuntavirasto on esittänyt talousarviossaan määrärahan varaamista ulkoilureittien valaistuksen uusimiseen. Uusilla valaisimilla pystytään saavuttamaan merkittäviä energiasäästöjä.

____________________________________________________________________________

Matila Ari ym: Lähi-luomuruokaa päiväkoteihin ja kouluihin

Ari Matilan ym. aloite 15.2.2011, OUKA 871/2011:

Lähi-luomuruokaa päiväkoteihin ja kouluihin

Valtuustoaloite: Lähi-luomuruokaa päiväkoteihin ja kouluihin

Ehdotan, että oululaisissa päiväkodeissa ja kouluissa aletaan tarjoamaan pelkästään Oulun lähistöllä tuotettua lähi-luomuruokaa. Tällä olisi lastemme ja nuortemme terveyttä edistävä ja tapakasvatusta lisäävä vaikutus. Lisäksi hankkeella olisi alueellisesti työllistävä vaikutus ja myös ekologinen merkitys.

Ruokailu kuuluu tärkeänä osana lapsen koulupäivään. Kouluruoka on monille lapsille ainoa lämmin ateria päivässä. Laadukas ruoka ei välttämättä lisää kustannuksia.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki aikoo nostaa luomuruoan osuuden päiväkodeissa 50 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Helsinkiä kehitetään suomalaisen ruokakulttuurin edelläkävijäksi. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuun 2010 lopulla Helsingin kaupungin ruokakulttuurityöryhmän ehdotukset, joilla Helsinki pyrkii pienentämään ruokaketjun ekologista jalanjälkeä, elvyttämään tori- ja hallitoimintaa, nostamaan ruoan laatua, korostamaan hyvää makua ja vahvistamaan Helsingin identiteettiä ruokakulttuurin keinoin.

Oulussa 14.2.2011

 

Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunta 28.4.2011 § 10 ja opetuslautakunta 4.5.2011 § 80.

Oulun Serviisin johtaja Riitta Lappalainen ja opetustoimen hallintojohtaja Mika Penttilä ovat antaneet yhteisen selvityksen vastauksena valtuustoaloitteeseen joka on käsitelty Oulun Serviisin johtokunnan kokouksessa 28.4.2010. Selvityksessä on annettu vastauksena tiedoksi mistä tulevat Oulun Serviisin kouluruokailussa käyttämät raaka-aineet, missä suhteessa kouluruokailussa pyritään käyttämään lähialueen elintarvikkeita ja mitkä ovat kriteerit joihin elintarvikehankinnat perustuvat. Selvityksestä käy ilmi, että Oulun kouluissa pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisesti lähialueelta tulevia elintarvikkeita, mutta käytön määrää määrittelee vahvasti lähialueen elintarvikkeiden volyymisaatavuus, tuotteiden hinta, valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat ravintosuositukset, palvelutuotannon sisältämät sopimukset ja palvelukuvaukset sekä opetustoimelle kouluruokailua varten myönnetyn määrärahan määrästä vuositasolla. Oulun Serviisi on järjestänyt kouluissa ja päiväkodeissa lähi– ja luomuruokapäivän 22.10.2010 jolloin tarjolla ollut ruoka oli joko luomu– tai lähiruokaa.

____________________________________________________________________________

Matila Ari: Juoksuratoja urheilukentille

Ari Matilan aloite 20.4.2009, OUKA 2048/020/2009:

Juoksuratoja urheilukentille

Valtuustoaloite juoksuratojen saamiseksi Ouluun

Raatin remontin vuoksi Oulussa ei ole tulevana kesänä lainkaan paikkaa, jossa oululaiset lapset, nuoret, yleisurheiluseurojen urheilijat ja tavalliset kansalaiset voivat harrastaa ratajuoksua. Oulussa on kolme varsinaista juoksurataa: Raatti, Pateniemi ja Ouluhalli. Vain Raatissa on täysimittainen kumiasvalttipäällysteinen juoksurata. Pateniemessä alustana on tiilimurska.Monissa pienissä, etenkin ruotsinkielisissä kunnissa on asukasmäärään nähden selvästi Oulua enemmän ratajuoksupaikkoja. Esimerkiksi Kokkolassa on neljä yleisurheilukenttää, joissa on täysimittaiset, kumiasvalttipäällysteiset juoksuradat. Juoksu on yksi ihmisen perusliikuntamuodoista.

Etenkin lapsia ja nuoria on kannustettava ja tuettava liikunnan pariin. Sydän- ja verisuonitaudit, lihavuus sekä mielensairaudet ovat jälkipolviemme uhkina. Tausta useille sairauksille luodaan jo varhaisnuoruudessa. Liikunta on lääke moniin sairauksiin ja sillä on kansantauteja ehkäisevä ja hoitava vaikutus. On tärkeää, että kansanliikuntaan tarjotaan mahdollisuudet. Tästä on vastuu Oulun kaupunginvaltuustolla. Esitän, että Oulun kaupunki tekee tulevan kesän aikana täysimittaiset, kumiasfalttipäällysteiset juoksuradat seuraaville jo olemassa oleville urheilukentille: Pateniemi, Hovisuo ja Maikkula.

Lisäksi kaikille kentille myös heitto- ja hyppypaikat. Tulevina vuosina on rakennettava urheilukenttiä siten, että juoksuratoja olisi ympäri Oulua koululaisten ja päiväkotien lasten ulottuvissa.Aloitteessani ei ole kyse massiivisten urheilumonumenttien rakentamisesta vaan nykyisten kenttien perusparannuksesta. Näin taantuman aikana voidaan puhua myös järkevästä elvytyksestä.

Oulussa 20.4.2009

 

Liikuntalautakunta 27.5.2009 § 45:

Liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen Oulussa perustuvat liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan (kh 25.9.2006 § 595). Yleisurheilun harrastusmahdollisuuksien turvaaminen on tarpeellista, mihin on pyritty kattavalla suorituspaikkojen verkostolla koko kaupungin alueella. Perusharrastuspaikat löytyvät lähes jokaiselta kentältä ja laadukkaammat paikat liikunta-/urheilukeskuksista.

Toimenpiteellä pyritään suorituspaikkojen tasapuoliseen saavutettavuuteen ja kuntalaiskäytön aktivointiin. Nykyinen toimintatapa laadukkaiden suorituspaikkojen keskittämisestä liikuntakeskuksiin mahdollistaa paremmin niiden kunnossapitoa ja tihutöiden välttämistä.

______________________________________________________________________________

Matila Ari: Lintujen talviruokinta ja –ruokintapaikat lähitulevaisuudessa

Valtuustoaloite lintujen talviruokinnasta

Ehdotan, että Oulun kaupunki järjestää lintujen talviruokinnan ja –ruokintapaikat jatkossa esimerkiksi seuraavissa paikoissa: Laanila, Karjasilta, Heinäpää ja Kuusisaari. Kyseiset paikat ovat nykyisiä tai entisiä lintujen talviruokintapaikkoja.

Lintujen talviruokinta on kaiketi tuhansien oululaisten harrastus ja oikein tehtynä myös kädenojennus talvehtiville linnuille. Ruokintapaikoille voisi vaikkapa yhdessä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen (PPLY) ja opetusviraston kanssa hankkia opaste- ja lintutauluja lintujen tunnistamiseen esimerkiksi päiväkotien lapsia ja koululaisia ajatellen.

Oulun kaupungin tulisi vastata säännöllisestä ruokinnasta (mm. kaura ja auringonkukan siemenet) marras-maaliskuun ajan sekä asianmukaisista ruokinta-automaateista sekä ruokintapaikkojen puhtaanapidosta.

On tärkeää, että ruokintapaikat ovat keskitettyjä ja hoidettuja. Näin hillitään tautien leviämistä ja ihmisten omien talviruokintapaikkojen syntymistä puistoihin tai muihin paikkoihin, joissa ruokinnasta olisi esteettistä tai terveydellistä haittaa.

Oulussa 12.10.2009

Matila Ari: Valtuustoaloite jääkenttien kunnossapidosta

Ari Matilan, aloite 12.10.2009, OUKA 4551/020/2009:

Valtuustoaloite jääkenttien kunnossapidosta

Ehdotan Oulun kaupungin menojen vähentämiseksi, että tulevina talvina jäädytettävien urheilukenttien määrää vähennetään esimerkiksi 15-20:lla prosentilla. Lisäksi osan kaukaloista voisi jättää pystyttämättä. Näin kenttiä jäisi tavallisille luistelijoille, etenkin lapsille.

Yhden urheilukentän jäädyttäminen läpi talven kuluttaa paljon energiaa sekä vettä ja vie myös runsaasti työpanosta. Viime vuosina kenttien talvikunnossapito Oulussa on ollut runsasta ja osa kentistä on ollut hyvin vähällä käytöllä.

Mainitun vähennyksenkin jälkeen jäisi oululaisille riittävästi kenttiä missä luistella. Esimerkiksi Hintassa asuvalla on aivan lähettyvillä Hovisuon ja Hintan ala-asteen kentät sekä hieman kauempana Myllyojan koulun sekä Haapalehdon kentät. Myös Oulunsuun tai Castrenin kentät ovat pyöräilymatkan päässä.

Muutoksessa tulee varmistaa se, että ala-asteen oppilailla on luistelukentät jatkossakin lähettyvillä.

Oulussa 12.10.2009

 

Liikuntalautakunta on 11.12.2009 § 88 käsitellyt aloitteen ja todennut mm. seuraavaa:

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.2.2009 § 79 mukaisesti liikuntavirasto tarkastelee palveluverkkoaan vuoden 2009 loppuun mennessä Oulun kaupungin kehittämis- ja toimenpideohjelmaan liittyen, pyrkien löytämään mahdolliset kehittämiskohteet. Liikuntapaikkojen tarjonnassa on huomioitava myös muiden hallintokuntien selvitykset, jolloin mm. jäädytettävien kenttien määrä ja sijoittuminen ovat sidoksissa muuhun palvelutuotantoon kuten kouluihin ja päiväkoteihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Liikuntapaikkojen seudullinen tarkastelu, joka huomioi myös muiden hallintokuntien, toimijoiden ja yksityisten liikuntapaikat, valmistuu kesällä 2010. Yhteistyön tehostaminen ja palveluverkkojen synergian etsiminen ovat tavoitteena palveluverkkoja tarkasteltaessa myös näiden palvelujen osalta.

_________________________________________________________________________________

Matila Ari: Kaupungin puistoalueiden viheralueiden nurmikoiden leikkaamatta jättäminen tulevina kesinä

Ari Matilan aloite 12.10.2009, OUKA 4550/2009:

Kaupungin puistoalueiden viheralueiden nurmikoiden leikkaamatta jättäminen tulevina kesinä

Valtuustoaloite kaupungin puistoalueiden hoidosta

Ehdotan, että tulevina kesinä yhä suurempi osa Oulun kaupungin viheralueiden nurmikoista jätetään leikkaamatta kesän aikana ja niissä annetaan kukkia luonnon omat kukat ja kasvit.

Toimenpiteellä Oulun kaupunki säästää vuosittain kymmeniä tuhansia euroja polttoaine- ja työkonekuluissa. Samalla puistot tarjoaisivat kaupunkilaisille leikattua, steriiliä nurmikenttää viihtyisämmän ympäristön kasvien väriloistoineen ja hyönteisineen.

Takavuosina Välkkylässä asuessani toimittiin niin, että etenkin Välkkylän takaiset vaikeasti leikattavat nurmialueet leikattiin (pusikoitumisen ehkäisemiseksi) vain kerran vuodessa, syyskuussa.

Oulussa 12.10.2009

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitteen 1.12.2009 § 585 ja todennut mm. seuraavaa:

Oulun kaupungin teknisessä keskuksessa on laadittu viheralueiden hoitoluokitus, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt vuonna 2002. Luokitus perustuu valtakunnalliseen Viheralueiden hoitoluokitus-oppaaseen (Viherympäristöliitto, julkaisu 36). Viheralueeton luokituksen mukaan jaettu kolmeen luokkaan; A – rakennetut viheralueet, B – avoimet viheralueet ja C – taajamametsät.

Tekniseen keskukseen perustetaan työryhmä jonka tehtävänä on tarkastella ylläpidon tasoa sekä katujen että viheralueiden osalta. Viheralueiden hoitoluokitus päivitetään vuosittain ja samassa yhteydessä tarkastellaan sen tarkoituksenmukaisuutta ja tehdään tarvittavat muutokset.

__________________________________________________________________________

Matila Ari: Valtuustoaloite: kasvisruokaa ja paikkakunnan kalaa valtuutetuille

Ari Matilan aloite 12.10.2009, OUKA 4555/2009:

Valtuustoaloite: kasvisruokaa ja paikkakunnan kalaa valtuutetuille

Ehdotan, että vuodesta 2010 alkaen Oulun kaupunginvaltuutetuille tarjotaan kokouspäivällisellä kasvisateria tai kasvikset yhdistettynä paikalliseen luonnonkalaan, ja että lihan käytöstä luovutaan. Kasvikset tulisi olla mahdollisuuksien mukaan lähiluomutuotteita.

Monen suomalaisen ravinto on edelleen epäterveellistä. Liiallisen suolan, rasvan, sokerin ja eläinvalkuaisen saanti yhdessä vähäiseen liikuntaan aiheuttavat meille monia kansantauteja, useimpia eniten maailmassa. Näitä ovat verenpainetauti, sepelvaltimotauti, keskivartalolihavuus sekä diabetes.

Kaupunginvaltuuston tulee olla esimerkkinä oululaisille myös terveellisen ruuan suhteen. Kasvisruoka on myös ekologinen valinta liharuokaan verrattuna.

Oulussa 12.10.2009

 

Kaupunginhallitus on 11.1.2010 § 21 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa aloitteeseen Liikelaitos Oulun Serviisin lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Oulun Serviisin valtuutetuille tarjoama palvelukokonaisuus kaupungintalolla on sisältänyt salaatin, pääruoan, lämpimän kasvislisäkkeen ja jälkiruoan. Tarjolla pääruokana on ollut valittavissa myös kasvisruoka. Oulun Serviisi kuuluu Oulun seudun kuntien hankintarenkaaseen. Olemme sitoutuneet hankinnoissamme Oulun seudun hankintarenkaan kilpailutettuihin elintarvikesopimuksiin. Hankintasopimusten puitteissa käytämme pääosin suomalaisia raaka-aineita ja pyrimme raaka-aineiden osalta ottamaan huomioon niiden sisällön siltä osin kuin se on mahdollista.

Hankintasopimukset eivät sisällä tällä hetkellä lähiluomutuotteita. Luomutuotteiden käyttöönotto vaatii jatkoselvityksiä mm. volyymien, saatavuuden ja hinnan perusteella. Oulun Serviisin palveluvalikoimaan kuuluu kuitenkin jo tällä hetkellä luomuateriat, joissa käytetään luomuraaka-aineita siltä osin kuin se on seudulla mahdollista.

_____________________________________________________________________________

Matila Ari: Sanginjoelle perustetaan kansallispuistotason virkistysalue

Valtuustoaloite Sanginjoen kansallispuistosta

Ehdotan, että Sanginjoelle perustetaan kansallispuistotason virkistysalue. Jos Hietasaareen rakennetaan lähivuosina huvipuisto, menettävät oululaiset tässä merkittävän virkistysalueen. Kansallispuistotason virkistysalue Sanginjoelle toisi tilanteeseen parannusta. Kansallispuistosta voisivat nauttia tavalliset kansalaiset, päiväkotien lapset, koululaiset ja muut opiskelijat sekä luontoharrastajat.

Sanginjoen ulkometsä on helposti saavutettavissa: Oulun keskustasta vain pyöräilymatkan päässä. Kansallispuistotason virkistysalue olisi Oulun kaupungille hyvää mainosta (public relations) ja se toimisi jatkossakin kohteena, jonne voisimme viedä ulkopaikkakuntalaisia vieraitamme. Suomen kansallispuistot ovat erittäin suosittuja. Ihmisten kiinnostus luontoa kohtaan on vain kasvanut viime vuosina. Luonnon kutistuessa ja köyhtyessä luontokohteiden suosio tulee kasvamaan. Sanginjoen kansallispuisto voisi olla matkailuvaltti muiden kansallispuistojen tavoin ja siten tulonlähde. Se myös työllistäisi.

Oulun kaupungin omistaman Sanginjoen ulkometsäalueen koko on noin 2 500 hehtaaria. Sen itä-länsisuunnassa on yhtenäinen metsäalue, jolla on pituutta 11 kilometriä ja pohjoiseteläsuunnassa leveyttä 2-3 kilometriä. Tällä hetkellä Sanginjoen ulkometsälle on laadittu vuoteen 2020 ulottuvat hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka mahdollistavat metsän talouskäytön. Oulun kaupungilla on luonnonsuojelusta tuoretta kokemusta: 22.3.2010 Oulun kaupunginhallitus päätti hienosti yhteensä 413 hehtaarin kokoisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Oulun edustan saarille. Luonto on lääke: se rauhoittaa ja virkistää, rentouttaa. Nykyajan kiireiselle ja stressaantuneelle ihmiselle metsäkäyntiä ja -yötä voi suositella lämpimästi -valtuutettuna ja lääkärinä.

Luonnonsuojelulain (6 §) mukaan kunta on velvollinen edistämään luonnonsuojelua alueellaan. Oulun kestävän kehityksen toimintaperiaatteiden päämääränä “luoda asukkaille laadukas lähiympäristö sekä riittävät virkistys- ja vapaa-ajanviettoalueet luonnon monimuotoisuutta heikentämättä” velvoittaa Sanginjoen suojeluun. Kymmenille tuhansia oululaisille on arvokasta kotiseudulleen ominaisten luontotyyppien ja lajiston säilyminen elinvoimaisina.

Oulussa 26.4.2010

Määttä Anu ym.: Hoitotakuun 100 %:n toteutumisen turvaaminen

Anu Määtän aloite 18.5.2009, OUKA 2534/2009:

Hoitotakuun 100 %:n toteutumisen turvaaminen

Mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Ollin ja tilaajaasiantuntija Merja Halosen vastaus 28.10.2009:

Oulun perheneuvola tuottaa kaupungille ja sopimuskunnille sosiaalihuoltolain mukaiset kasvatus- ja perheneuvonnan erityispalvelut (ShL 17§ ja 19§) Perheneuvolatoiminta on lain mukaan sosiaalipalvelua ja perheneuvolat ovat sosiaalihuollon toimintayksiköitä. Hoitotakuulaki koskee perheneuvolapalveluita vain siltä osin kuin perheneuvolaan hakeutuu perhe, jonka tulosyynä on lapsen tai nuoren oire, jossa erikoissairaanhoidon kriteerit täyttyvät. Tässä perheneuvola toimii yhteistyössä kaupungin lasten- ja nuorisopsykiatrisen työryhmän kanssa. Kiireellisen arvion ja hoidonaloituksen tarvitsevat lapset ilmoitetaan perheneuvolasta pääsääntöisesti lasten- ja nuorten psykiatriseen yksikköön. Oulun kaupungissa lasten ja nuorten hoitotakuu täyttyy 100 %.sti.

Palvelujohtaja Arja Heikkisen asiaan antamassa selvityksessä todetaan, että perheneuvolan henkilöstötilanteen takia perheneuvola ei ole kyennyt antamaan palveluja tilaajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Syynä tähän on ollut perheneuvolan henkilökuntavaje, joka on johtunut vaikeudesta saada päteviä työntekijöitä, erityisesti psykologeja, vakinaisen henkilökunnan sijaisiksi.

Lasten- ja nuorten palveluketjua kehitetään kokonaisvaltaisesti edelleen Oulussa vastaamaan lisääntyvää ja monimuotoistuvaa tarvetta. Tavoitteena olisi päästä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään työhön. Kehittämistyöstä esimerkkinä mainittakoon Tukeva hankkeessa kehitettävät lasten- ja nuorten neuvolatoiminnan prosessit, Esko-hankkeen ennaltaehkäiseviä toimintamallit ja lastensuojelun monitahoiset kehittämistoimet.

_______________________________________________________________________________

Määttä Anu ym.: Kesäajan järjestelyt mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Anu Määtän ym. aloite 4.5.2010, OUKA 2260/2010:

Kesäajan järjestelyt mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Olli on antanut suullisen vastauksen Anu Määtälle.

________________________________________________________________________________

Määttä Anu ym.: Kiireettömän hoitoon pääsyn raportoinnin tarkentaminen, erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut

Anu Määtän ym. aloite 4.5.2010, OUKA 2261/2010:

Kiireettömän hoitoon pääsyn raportoinnin tarkentaminen, erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut

Mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Ollin ja terveysjohtaja Keijo Kosken vastauksessa 21.1.2011 todetaan mm. seuraavaa:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden raportointia ja mittareita uudistetaan vuoden 2011 seurantaa varten. Osa valtuustoaloitteessa esitetyistä ehdotuksista on jo otettu vuoden 2010 aikana käyttöön ja osa sisällytetään uuteen raporttimalliin ja seurantaan.

THL on ohjeistanut hoitoon pääsyn seurattavaksi erikseen alle 23- vuotiaiden ja yli 23-vuotiaiden kohdalla ja raportoinnissa on vuoden 2010 ajan raportoitu erikseen alle 23-vuotiaat ja yli 23-vuotiaiden hoitotakuun toteutuminen.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL ) on antanut ohjeistuksen 30.4.2010 tiedotteessaan erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn seurannan tiedonkeruusta. Ohjeistuksen mukaan odotusajan (hoitoon pääsyajan) laskemiseen käytetään odotusajan mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Näin ollen psykiatrisen erikoissairaanhoidon raportoinnissa käytetty keskimääräinen jonotusaika vastaa THL:n antamaa ohjeistusta. Jonotusaikojen enimmäiskestoa seurataan ja tieto voidaan raportoida esimerkiksi tekstin yhteydessä. Vuoden 2011 seurantaan lisätään pisimmät jonotusajat.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi alkaa lähetteen (tai muun vastaavan informaation) lukemisella ja johtopäätös hoidon tarpeesta tehdään useimmiten pelkästään sen perusteella. Jos hoidon tarve ei selviä lähetetietojen perusteella kutsutaan potilas arviokäynnille, jonka perusteella arviota täsmennetään. Yleensä yksi käynti riittää, harvoin tarvitaan useampia arviokäyntejä. Tällaisia arviokäyntejä varten mielenterveystoimiston aluetyöryhmillä on varattuna aikoja 2-3 viikon sisällä lähetteen tulosta.

Hoidon tarpeen arvio päättyy kannanottoon siitä kuuluuko potilas hoitotakuukriteerien mukaisesti erikoissairaanhoitoon. Kannanotosta tehdään Efficaan merkintä ja jonotusajan laskeminen alkaa. Somaattisella puolella erikoissairaanhoidon käytännöt eivät poikkea psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa noudatetusta käytännöstä.

__________________________________________________________________________________

Määttä Anu ym.: Kuntalais- ja valtuustoaloitteiden koko konsernia koskevayhteinen ohjeistus

Määttä Anu ym.: Meluvallin rakentaminen Hiirosen kaupunginosaan

Anu Määtän aloite 14.9.2009, OUKA 4104/2009:

Meluvallin rakentaminen Hiirosen kaupunginosaan

Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitteen 27.10.2009 § 531 ja todennut
mm. seuraavaa:

Oulussa on laadittu tie- ja liikennemelun torjuntaohjelma vuonna 2003. Siinä on selvitetty pääliikenneväylien melualueet ja niillä asuvien määrät. Tulosten perusteella on tehty esitys ohjeellisesta meluntorjunnan kiireellisyysjärjestyksestä vanhoilla asuntoalueilla. Valtatien 4 osalta melutilanne ja tarvittavat toimenpiteet on kattavasti tarkasteltu kaupunginvaltuuston 18.5.2009 § 41 hyväksymässä, maantielain mukaisessa käsittelyssä olleessa yleissuunnitelmassa. Siinä on mm. Hiirosen kohdalle esitetty melukaidetta tien reunaan radan ylikäytävän kohdalle (1,6 m korkea, yläosa läpinäkyvä) sekä meluvallia. Yleissuunnitelmaa tullaan
lähiaikoina tarkentamaan tiesuunnitelmalla, joka tähtää toteutukseen.
Kaupunki osallistuu suunnitteluun ja osaltaan määrittelee suunnitelman käsittelyn (kv) yhteydessä meluntorjuntatoimenpiteiden kiireellisyysjärjestystä.

_______________________________________________________________________________

Määttä Anu ym.: Oulun kaupungin v. 2020 uuteen strategiaan lisätään yhdeksi strategiseksi päämääräksi kohta ”oululaisten sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi on Suomen parasta”

Anu Määtän aloite 18.5.2009, OUKA 2533/2009:

Oulun kaupungin v. 2020 uuteen strategiaan lisätään yhdeksi strategiseksi päämääräksi kohta ”oululaisten sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi on Suomen parasta”

Va. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jari Parkkosen vastaus 31.8.2009:

Kaupungin suunnitteluohjeissa on määritelty hallintokunnille kaupunkistrategialuonnos, joka on hallintokuntien strategioiden laatimisen pohjana. Kaupunkistrategialuonnosta on valmistellut kaupunginvaltuusto seminaareissaan kevään vuoden 2009 aikana.

Aloitteessa esitetään, että kaupunkistrategian yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi tulisi lisätä: ”oululaisten sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointi on Suomen parasta”. Sosiaali- ja terveystoimen strategialuonnoksessa visio on seuraava:

”Oulussa on maan hyvinvoivin väestö. Oulu on pohjoisen Euroopan elinvoimaisin kaupunkiyhteisö, jossa on asukkaiden hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevat maan kehittyneimmät sosiaali- ja terveyspalvelut ja tasapainoinen talous. Oulu on kansainvälinen edelläkävijä hyvinvointiteknologian hyödyntäjänä ja kehittäjänä.”

Lisäksi strategisissa päämäärissä määritellään visiota tarkemmalle tasolle. Näiltä osin esitetty strateginen tavoite on kirjattu visiona ja eri strategisten päämäärien osana sosiaali- ja terveystoimen tavoitteisiin

_________________________________________________________________________________

Määttä Anu ym.: Perhelippu joukkoliikenteeseen (linja-autoliikenne)

Anu Määtän aloite 16.3.2009, OUKA 1489/2009:

Perhelippu joukkoliikenteeseen (linja-autoliikenne)

Tekninen lautakunta on 27.10.2009 § 532 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa aloitteeseen teknisen keskuksen laatiman vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Tekninen keskus ei kannata lippuvalikoiman laajentamista perhelipulla. Erilaisten lipputuotteiden valikoiman kasvattaminen ei välttämättä lisää järjestelmän selkeyttä, vaan potentiaalisilla käyttäjillä saattaa jo nykytilanteessa olla puutteelliset tiedot lipputyyppien hinnoista ja soveltuvuudesta omaan käyttöön.

Perhelipussa perheen koon määrittäminen olisi vaikeaa ja valittu rajaus kattaisi vain tietyn osan perheistä. Vaikeaa on myös perheen määrittely eroamaan eri-ikäisten matkustajien ryhmästä.

____________________________________________________________________________

Määttä Anu ym.: Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2010–2012 kannustinpalkkion järjestäminen

Anu Määtän ym. aloite 15.6.2009, OUKA 3006/2009:

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2010–2012 kannustinpalkkion
järjestäminen niin, että palkkiot kohdennettaisiin yksiköiden/
hallintokuntien työhyvinvointiin

Kaupunginhallitus on 8.2.2010 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa
siihen seuraavan keskushallinnon henkilöstöryhmän laatiman vastauksen:

Kehittämisohjelman 2010–2012 henkilöstön palkitsemistyöryhmä käsitteli palkitsemista myös siltä pohjalta, että henkilöstöä voisi palkita myös aloitteessa tarkoitetulla tavalla. Työryhmä, jonka esitys julkistettiin tammikuussa 2010 ja johon työryhmään kuului hallintokuntien edustajien lisäksi kaksi ammattijärjestöjen edustajaa esitti kuitenkin, että koko palkitseminen olisi henkilökohtaista ja
rahallista palkitsemista.
___________________________________________________________________________________

Määttä Anu ym.: Tupakoinnin rajoittaminen bussikatoksissa

Anu Määtän ym. aloite 8.11.2010, OUKA 3222/2010:

Tupakoinnin rajoittaminen bussikatoksissa

Tekninen lautakunta on 11.1.2011 § 18 käsitellyt aloitteen ja päättänyt
seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylitarkastaja
Laura Nikkasen mukaan tupakointikiellot voitaisiin asettaa tupakkalain
2 §:n 1 momentin 10 kohdan tarkoittamaan suljettuun tilaan, joka on tarkoitettu oleskelu- ja odotustilaksi. Tila voidaan määritellä suljetuksi tilaksi yhden tasopinnan lisäyksellä. Katoksissa, joissa on katto, lattia ja kolme seinää, voidaan luokitella suljetuksi tilaksi. Asetetaan edellä mainittuihin katoksiin tupakoinnin kieltävät tarrat ja muihin katoksiin tarrat, joissa suositellaan olemaan tupakoimatta pysäkkikatoksessa. Oulun seudun ympäristötoimen Seija Karjalaisen mukaan, viimeisimmän tupakkalain muutoksen (laki tiukentui 1.10.2010) jälkeen kyltit voidaan asettaa. Asennus tehdään sulaneisiin pysäkkien pintoihin vuoden 2011 aikana.

________________________________________________________________________________

Määttä Anu: Informaatiopäivän pitäminen valtuustolle sosiaali- ja terveystoimen palveluista, kustannuksista ym.

Anu Määtän aloite 18.5.2009, OUKA 2536/2009

Informaatiopäivän pitäminen valtuustolle sosiaali- ja terveystoimen
palveluista, kustannuksista ym.

Va. sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jari Parkkosen vastaus 1.9.2009
Sosiaali- ja terveystoimi on muiden hallintokuntien kanssa pitänyt
lyhyen esityksen sosiaali- ja terveystoimesta valtuutettujen koulutuksien
yhteydessä alkuvuodesta 2009.

Mikäli valtuusto katsoo tarpeelliseksi lisäinformaatiotilaisuuden järjestämisen, sosiaali- ja terveystoimi valmistelee sen yhdessä keskushallinnon kanssa valtuuston
aikataulun mukaisesti.
___________________________________________________________________________________

Määttä Anu: Konkreettisia toimintamalleja ja -tapoja terveysvaikutusten arviointiin valmistelevan työryhmän perustaminen

Anu Määtän aloite 13.6.2011, OUKA 3210/2011:

Konkreettisia toimintamalleja ja -tapoja terveysvaikutusten arviointiin valmistelevan työryhmän perustaminen

Kaupunginhallitus on 13.12.2011 § 626 päättänyt, että valtuustoaloitteeseen annetaan keskushallinnon lausunnon mukainen vastaus ja kuvaus niistä hankkeista ja toimenpiteistä, jotka ovat käynnissä aloitteessa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden käynnistämiseksi Oulun kaupungissa poikkihallinnollista ennaltaehkäisevää työtä on kehitetty jo mm. 2000-luvun alusta saakka.

Koordinoiva palvelustrategiatyö, Tejo-hanke ja moniammatillinen alueellinen palvelujohtotiimityö sekä aluetyö ovat tästä esimerkkeinä. Palvelujohtoryhmän työssä tavoitteena on ollut monialainen ja poikkihallinnollinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen Oulun kaupungin palveluissa ja toiminnassa.

Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo asetti 6.9.2011 monialaisen ja poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan sähköisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankesuunnitelman laatimista.

Uuden Oulun palvelujen järjestäminen, johtamisjärjestelmän jatkovalmistelu sekä toimintamallin ja tietojohtamisen rakentaminen ovat käynnissä. Päätökset Uuden Oulun organisaatiorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä luovat hyvät puitteet myös monialaiselle mm. terveysvaikutusten ja kokonaisvaikutusten arviointityölle. TerPS2-hanke täydentää osaltaan tätä tietojohtamisen rakentamistyötä.

________________________________________________________________________________

Määttä Anu: Maksuttomien tilojen järjestäminen järjestötapaamisia varten

Määttä Anu: Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon kehittäminen, tavoitteenasettelu

Anu Määtän aloite 15.6.2009, OUKA 3004/2009:

Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon kehittäminen, tavoitteenasettelu

Kaupunginhallitus on 10.11.2009 § 565 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa valtuustoaloitteeseen talous ja strategia -ryhmän lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Oulussa sosiaali- ja terveystoimessa noudatettavan YPK-mallin mukaan palvelujen järjestäjä (tilaaja) vastaa palvelun vaikuttavuudesta, mm. laadusta. Tilaaja vastaa koko vaikuttavuudesta sopimusohjauksen kautta. Tilaaja-tuottajamallissa tuottajan ensisijaisena tehtävänä on keskittyä tuotantoprosessin, tuotannontekijöiden
ja -kustannusten; tuottavuuden ja taloudellisuuden hallintaan (prof. Pentti Meklin 12.–13.3 2009).

Palvelun laadusta tuottaja vastaa laaditun sopimuksen mukaan. Tilaaja ja tuottaja kehittävät myös yhdessä toimintaa säännöllisesti lähtökohtana asiakaslähtöiset
palvelut. Oulun kaupungin toiminnassa ovat käytössä kaikki tuloksellisuuden
käsitteet ja tavoitteet, myös siihen sisältyvänä vaikuttavuus. Jotta kaupunki selviää nykyisistä ja tulevista talouden ja toiminnan kehittämishaasteista, on toiminnan tuloksellisuutta parannettava kaikilla sen osa-alueilla; on parannettava niin taloudellisuutta, tuottavuutta kuin vaikuttavuuttakin.
_________________________________________________________________________________

Pitkänen-Koli Taina: Keskustan puistojen elävöittäminen

Pulliainen Erkki: Kempeleenlahden ranta-alueelle uinnille sopivan paikan osoittaminen

Erkki Pulliaisen aloite 19.1.2009, OUKA 351/2009:

Kempeleenlahden ranta-alueelle uinnille sopivan paikan osoittaminen

Liikuntalautakunta on 29.4.2009 § 39 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa valtuustoaloitteeseen liikuntaviraston ja teknisen keskuksen selvityksen mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Liikuntapaikkojen suunnittelu perustuu Oulun kaupungin liikuntapalveluverkkosuunnitelmaan (kh 25.9.2006 § 595), jossa on linjattu liikuntapaikkojen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. Liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaan Kempeleenlahdelle sijoittuu Vesalan uimaranta, joka sijaitsee noin 1,5 km päässä Äimärautiolta. Sen sijainti on keskeinen koko Oulun eteläpuolen asutus huomioon ottaen.

Liikuntapalveluverkkosuunnitelman mukaan alueella ei ole tarvetta kasvattaa uimarantojen määrää vaan huolehtia nykyisten palvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta.

______________________________________________________________________________

Pulliainen Erkki: Asukkaille mahdollisuus luomupalstaviljelyyn

Simola Otto: Kaupunginvaltuuston kokousten esittäminen Internetissä reaaliajassa

Otto Simolan aloite 13.6.2011, OUKA 3208/2011:

Kaupunginvaltuuston kokousten esittäminen Internetissä reaaliajassa

Kaupunginhallitus on 11.10.2011 § 492 päättänyt antaa aloitteeseen keskushallinnon lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan seuraavaa:

Kevätkaudella 2012 järjestetään kokeilujakso, jonka aikana kaikki valtuuston kokoukset videoidaan suorana nettilähetyksenä ja ne taltioidaan myös myöhempää katselua varten. Kokeilujakson kokemusten perusteella voidaan tehdä päätös jatkosuunnitelmista.

__________________________________________________________________________________

Taanila Heli ja Haapanen Satu: Tehostettu nuorten terveysneuvonta

Aloitteen tekijät: SATU HAAPANEN JA HELI TAANILA

Sosiaali- ja terveystoimi sekä Nuorisotoimi

Teemme valtuustoaloitteen tehostetusta nuorten terveysneuvonnasta. Esitämme, että käynnistetään kokoilu kiertävästä lääkäristä laajentaen Byströmin talon toi-mintamallia muihinkin nuorisotiloihin. Lääkäri voisi ottaa vastaan nuoria ilman ajanvarausta vuoropäivinä tiettyyn aikaan esim. klo 14-19 välillä kaupungin eri nuorisotiloissa. Tällä voitaisiin korvata lakkautetun nuorten neuvolan tarpeelliseksi osoittautunutta toimintaa ja saada nekin nuoret hakemaan neuvontaa ja hoitoa, joilla lääkärin vastaanotolle hakeutumisessa on muutoin korkea kynnys.
__________________________________________________________________________________

Taanila Heli: Vanhusasiainvaltuutetun toimen perustaminen

Aloitteen tekijä: HELI TAANILA

OUKA 869/020/2011

Vanhusasiainvaltuutettu

Vt Heli Taanilan valtuustoaloite 14.2.2011:

”Aika-ajoin nousee julkisuuteen tapauksia, joissa vanhusten hoitoa on laiminlyöty, mutta usea tapaus jää varmasti myös vaille huomiota. Syitä tähän voi olla esimerkiksi, että vanhukset itse tai heidän omaisensa eivät tiedä, keneltä kysyä neuvoa tai kenelle epäkohdista voi ilmoittaa. Myös työntekijöillä voi olla joskus tarvetta ilmoittaa työolojen epäkohdista, mutta eivät esimerkiksi työpaikan menettämisen pelossa halua tuoda asiaa esille. Resurssien vähenemisestä johtuva kiire ja tämän myötä hoidon tason heikkeneminen voisi olla yksi esimerkki tällaisesta epäkohdasta.

Esitän, että Oulun kaupunkiin perustetaan vanhusasiainvaltuutetun toimi. Valtuutetun tehtävänä olisi ajaa ainoastaan ikäihmisten asioita vanhusten, omaisten ja myös työntekijän näkökulmasta. Vanhusasiainvaltuutettu olisi riippumaton sosiaali- ja terveystoimesta ja soten taloustavoitteista. Häneen voisi luottamuksellisesti ottaa yhteyttä esimerkiksi laiminlyöntitapauksessa. Vanhusasianvaltuutettu sitten tutkisi ja veisi asiaa eteenpäin. Juuri valmistuneessa raportissa ”Yhdessä ikäihmisen asialla” Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset 2010 -2010 on esitetty, että Ouluun perustetaan vanhusneuvosto. Vanhusasianvaltuutetun ja vanhusneuvoston toiminta tukisivat toisiaan. Ne voisivat seurata ikääntymispoliittisten linjausten toteutumista ja aktiivisesti muotoilla ja toimeenpanna linjausten tavoitteita. Yhteistyö olisi varmasti tuloksellista.”

Vastaus:

Sosiaali- ja terveystoimi, vanhustyön johtaja Anna Haverinen p. 044 703 4018, tilaaja-asiantuntija Markku Mattila p. 044 703 4026:

Valtuutettu Taanilan valtuustoaloite on ajankohtainen. Valvontaviranomaisten tekemä tarkastustoiminta on nostanut esiin vanhusten palveluissa vakaviakin laadun heikkouksia. Myös valmistelussa olevassa vanhuspalvelulaissa on nostettu mm. vanhusten palvelujen laatu sekä sen turvaaminen ja seuranta useassakin kohdassa esille.  Myös henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus havaitusta epäkohdista on mukana lakiluonnoksessa.

Aloitteessa on kyse uuden toimen perustamisesta, vaikka tehtävässä onkin yhtymäkohtia myös erityisesti sosiaaliasiamiehen tehtäviin. Esitys käsitellään osana uuden Oulun palveluiden järjestämisen suunnittelua vuodelle 2013 kuullen myös perustettavaa ikääntyneiden edustajistoa. Mahdollinen toimen perustaminen huomioidaan uuden Oulun vuoden 2013 talousarviovalmistelun yhteydessä. Tällöin valmistelussa voidaan paremmin ottaa huomioon myös mahdollisesti vuonna 2013 voimaan tulevassa vanhuspalvelulaissa olevat normitukset koskien valvontaa sekä vanhusneuvostojen roolia ja tehtäviä.

_____________________________________________________________________________________
Tervo-Kankare Kaarina ja Hirsikangas Miia: Esteettömyyskartta

Kaarina Tervo-Kankareen ja Miia Hirsikankaan aloite
12.12.2011, OUKA 5814/2011:

Esteettömyyskartta, missä on esteettömät reitit kaupungin alueella
sekä liikkeet, joissa asioiminen on mahdollista esteettömästi

Lähetetty 22.12.2011 valmisteltavaksi katu- ja viherpalveluihin
kaupungininsinööri Jaakko Ylinampalle.
_____________________________________________________________________________

Tervo-Kankare Kaarina ja Määttä Anu: Oulun kaupungin järjestämissä kuulemistilaisuuksissa ja vastaavissa varataan yleisön mielipiteille aikaa../

Kaarina Tervo-Kankareen ja Anu Määtän aloite 8.11.2010, OUKA
5244/2010:

Oulun kaupungin järjestämissä kuulemistilaisuuksissa ja vastaavissa
varataan yleisön mielipiteille aikaa vähintään saman verran kuin virkamiesten
tai muiden esittelijöiden puheenvuoroille.

Kaupunginhallitus on 7.2.2011 käsitellyt aloitteen ja päättänyt antaa siihen keskushallinnon talous ja strategia –ryhmän lausunnon mukaisen vastauksen, jossa todetaan mm. seuraavaa:

Uuden Oulun valmisteluun liittyvissä kuntalais- ja henkilöstötilaisuuksien ohjelmissa on varattu aikaa erityisesti osallistujien kuulemiseen ja palautteen saamiseen.

Syksyllä 2010 pidetyissä yleisötilaisuuksissa yleisön kysymyksille varattu aika on pääsääntöisesti riittänyt, osa tilaisuuksista päättyi ennen niille varattua määräaikaa. Kevään 2011 henkilöstö- ja yleisötilaisuuksien valmistelussa huomioidaan edelleen valtuustoaloitteessakin esitetyt näkökohdat.
__________________________________________________________________________________

Tervo-Kankare Kaarina ja Määttä Anu: Palvelujen järjestäminen -toimikunnan työskentely]

Kaarina Tervo-Kankareen ja Anu Määtän aloite 8.11.2010, OUKA
5244/2010:

Palvelujen järjestäminen -toimikunnan työskentely; yhteistyö kuntalaisten
ja muiden tahojen kanssa.

1.2.2011 aloite on lähetetty valmisteltavaksi yhdistymishallituksen palvelujen
järjestämistoimikunnan sihteerille, projektisihteeri Tapio Kankaalle.
_______________________________________________________________________________

Tervo-Kankare Kaarina ym: Kaupunginvaltuuston kokoustarjoilut

Kaarina Tervo-Kankareen ym. aloite 17.5.2010, OUKA 2502/2010:

Kaupunginvaltuuston kokoustarjoilut

Kaupunginhallitus on 31.5.2010 § 337 käsitellyt aloitteen ja päättänyt
antaa siihen oheisen keskushallinnon lausunnon mukaisen vastauksen,
jossa todetaan seuraavaa::

Yleensä kaupunginvaltuuston kokouspäivänä on valtuutetuille varattu
ruokailumahdollisuus ennen kokouksen alkua noin klo 16.00 kaupungintalon
ruokalassa, jossa on tarjolla lämmin ruoka. Lisäksi kokouksen aikana lämpiössä on kahvitarjoilu ja makeita kahvileipiä. Oulun Serviisin kanssa on sovittu, että kokouksen aikana voidaan tarjota myös suolaista kahvileipää ja hedelmiä.
_________________________________________________________________________________

Tervo-Kankare Kaarina: Pulkkamäkien ennallistaminen

Vihreä valtuustoryhmä: Oulun kaupungin siirtyminen lumijäähdytykseen

Vihreä Valtuustoryhmä:

– Oulun kaupunki rupeaa suunnittelemaan lumijäähdytystä

_________________________________________________________________________________

Vihreä valtuustoryhmä: Viinivaaran pohjavesihankkeesta luopuminen

Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite, vaihtoehto Viinivaaralle

Esitämme, että Oulun kaupunki luopuu kalliista ja erityisiä luonnonarvoja tuhoavasta Viinivaaran pohjavesihankkeesta.

Hankkeen kustannusarvioksi on arvioitu 60-80 miljoonaa euroa. Sillä saatava pohjavesi kuluisi ensisijaisesti muuhun kuin talousvedeksi. Suomalaisen käyttämästä vedestä, 150-200 l/vrk, vain muutama prosentti kuluu juomiseen ja ruuanlaittoon. Loppu käytetään muuhun: hygieniaan, pyykin-, astioiden- ja autonpesuun ja nurmikon kasteluun.

Oulujoen pintavedestä saadaan vesijohtoverkostoon laadultaan hyvää vettä, joka kelpaa niin juotavaksi kuin kaikkeen muuhunkin vedenkäyttöön erittäin hyvin. Pohjaveden pumppaus oululaisille olisi laajasti tuhoisaa Suomen Natura-verkostossa suojellulle suo- ja vesiluonnolle, kuten Olvassuolle ja Kiiminkijoelle sekä uhanalaiselle lähdevaikutteiselle pienvesiluonnolle.

Esitämme, että Ouluun rakennetaan lisää pohjavesiposteja pohjaveden saatavuuden parantamiseksi niitä varten, jotka sitä haluavat juomavedekseen. Sopiva pohjavesipostien määrä voisi olla 20-30 nykyisen seitsemän sijaan.

Matkustaessamme esimerkiksi Etelä-Euroopassa ostamme juomavetemme kaupasta. Tähän verrattuna on pieni vaiva kävellä tai pyöräillä pohjavesiautomaatille ja hakea sieltä päivittäinen käyttövesi. Pohjaveden maksullistakin käyttöä voitaisiin harkita: esimerkiksi 10-20 e/vuosi automaatin käyttöön oikeuttavasta tunnistimesta. Tällöin Oulun kaupunki saisi vedestä tuloja.

Vesihuollon kriisivalmiuden parantamiseksi ehdotamme kuntien välistä yhteistyötä. Vaihtoehtoinen juomaveden lähde voidaan järjestää siten edullisesti ja ekologisesti kestävästi sekä turvallisesti.

Oulussa 9.11.2009

Oulun kaupunginvaltuuston vihreä valtuustoryhmä

_________________________________________________________________________________

Kuntalaisaloitteet:

Styng Jorma: Koira- ja ihmisroskikset

Koira- ja ihmisroskikset
Aloitteen numero: 619
Aloite jätetty: 15.4.2012
Aloitteen tekijä: Styng Jorma
Hallintokunta: Keskushallinto
Tila: Valmisteilla

Koiraverojen sijasta olisi syytä lisätä roskakorien määrää kaupungilla. Usein joutuu koiran kanssa kävelememään kakkapussia kädessä kiikuttaen pitkiäkin matkoja roskista etsien.
Ehdotan, että roskikset laitetaan joka risteykseen. Mitä useampi roskis, sitä matalampi kynnys kerätä koiransa jätökset. Roskiksia ei ole koskaan liikaa. Karkkipaperit, tupakan tumpit, grillipaperit, tyhjät kalja- ja siideritölkit ym. jätteetkin löytävät tiensä helpommin roskiin, jos roskiksia on tarjolla riittävästi.
Tämä tietenkin maksaa. Jos veroja halutaan lisätä niin koiraveron sijasta mieluummin roskisvero.

_______________________________________________________________________________

Styng Jorma: Plaanaoja]

Plaanaoja
Aloitteen numero: 621
Aloite jätetty: 22.4.2012
Aloitteen tekijä: Styng Jorma
Hallintokunta: Keskushallinto
Tila: Valmisteilla

Koska Leevi Madetoja (1887-1947) oli merkittävä säveltäjä, ehdotan Plaanaojan nimen muuttamista Madetojaksi. Nimenmuutos antaisi Madetojalle hänen ansaitsemaansa huomiota ja kohentaisi Oulun kulttuuriystävällistä imagoa.

Lisäksi ehdotan entiseen Plaanaojaan (tulevaan Madetojaan?) Suvantokadun ja Kainuuntien väliselle osuudelle, Suvantokadun varressa olevan jäätelökioskin kohdalle, pientä laituria ja vuokrattavia soutuveneitä, jotta ihmiset voisivat käydä soutelemassa kesäpäivien iloksi.

_________________________________________________________________________________

HAUKIPUDAS:

Kuusela Terttu ja 35 muuta valtuutettua: Harmaan talouden torjunta kuntasektorilla

Terttu Kuusela ja 35 valtuutettua ovat 8.11.2010 jättäneet aloitteen liittyen harmaan talouden torjumiseen kuntasektorilla. He esittävät, että Haukiputaan kunnan urakoissa otetaan käyttöön Kuntaliiton harmaan talouden torjuntaohjeiden mukaiset toimenpiteet, noudatetaan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton sopimaa suositusta sekä otetaan käyttöön ns. ketjuvastuu.

Kunta suhtautuu vakavasti harmaan talouden kasvuun ja pyrkii ehkäisemään sitä parhaansa mukaan. Esitetyn mukaiset menettelyt ja toimet harmaan talouden torjumiseksi ovat jo käytössä Haukiputaan kunnan teknisen toimen urakoissa.

Tarjouskilpailun yhteydessä kunta edellyttää sekä kotimaisilta että ulkomaisilta tarjoajilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Lisäksi pyydetään kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta taikka selvitys siitä, että erääntyneitä veroja tai eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vastaavien tietojen toimittamista edellytetään myös koko alihankintaketjulta.

Kaikilla kunnan työmailla on käytössä henkilökortti työvoiman väärinkäytön estämiseksi.

Kunnassa otetaan käyttöön huhtikuun alussa voimaan tuleva käännetyn arvonlisäveron menettely, joka on säädetty nimenomaan harmaan talouden ehkäisemiseksi.

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy yllä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.
_____

Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.

KVALT § 23

Päätös:
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Luokkanen Ale: Haukiputaan kirkonkylän urheilukentän säilyttäminen

Aloitteen tekijä: ALE LUOKKANEN

Tehnyt aloitteen Haukiputaan kk urheilukentän säilyttämiseksi. Osa kunnan halli-tuksesta ja valtuustosta olisi halunnut kaavottaa kerrostaloja kentän tilalle. Urhei-lukenttä säilyy ja on saanut veikkausvaroja muutostöihin.

__________________________________________________________________________________

Viholainen Kari ja 20 muun valtuutetun aloite: selvitys kuinka Haukipudas vastaa heikentyvään taloustilanteeseen, mahdolliseen lisääntyvään työttömyyteen, sekä mahdollisesti väheneviin verotuloihin ja muun tulopohjan heikkenemiseen

1) 12.1.2009, Kari Viholaisen ja 17 valtuutetun aloite

jossa kunnanhallitusta kehotetaan selvittämään pikaisesti mm., kuinka Haukipudas vastaa heikentyvään taloustilanteeseen, mahdolliseen lisääntyvään työttömyyteen sekä mahdollisesti väheneviin verotuloihin ja muun tulopohjan heikkenemiseen.

– Valtuusto hyväksyi 25.1.2010 vastauksen aloitteeseen.

Vastaus Kari Viholaisen ja 20 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen koskien kunnan talouskehitystä

3828/31/311/2009

KHALL § 275
Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. (08) 887 4130 tai 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

Kari Viholainen ja 20 muuta valtuutettua on 12.1.2009 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa he viittaavat Oulun ja Haukiputaan syvenevän yhteistyön selvitykseen, työllisyystilanteen ja verotulojen kehitykseen. He esittävät, että kunnanhallituksen tulee tehdä arvio kunnan henkilöstön lomautustarpeesta sekä sen aiheuttamista vaikutuksista palveluihin. Samoin aloitteessa vaaditaan laskelmia verotulon korottamispaineesta vuodelle 2010.

Kunnanvaltuusto teki päätöksen Syvemmän yhteistyön selvityksen osalta 9.3.2009. Sen mukaan Haukiputaan kunta jatkaa itsenäisenä kuntana. Valtuusto on tehnyt 16.4.2009 päätöksen lähteä mukaan kuntajakolain 8 §:n mukaiseen monikuntaliitosselvitykseen, josta erityinen selvitysmies antaa esityksensä 18.2.2010 ja josta kunnanvaltuusto tekee päätöksen 26.4.2010.

Talousarviovalmistelun yhteydessä on todettu, että vuonna 2009-2010 ei lomauteta tai irtisanota kunnan työntekijöitä.

Työttömyysluku on vaihdellut vuoden 2009 aikana ja se on keskimäärin noin 12 %, jota voidaan pitää talouden kehitykseen ja seudun yleiseen tilanteeseen nähden kohtuullisena. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen ns. puskurirahan käyttöönotosta, jolla osaltaan pyritään vaikuttamaan työllisyyskehitykseen.

Kunnan verotulot ovat kehittyneet kohtuullisesti. Edellisen vuoden toteumaan verrattuna verotulokertymä on marraskuun tilitys huomioon ottaen kasvanut 3,1%. Voidaan arvioida, että kasvu tulee koko vuoden osalta olemaan noin 2 %. Kunnanvaltuusto teki 9.11.2009 päätöksen, jonka mukaan kunnallisverotulo pysyy ennallaan 19,75 %:ssa vuoden 2010 osalta ja kiinteistöveroja nostetaan 0,25 %. Näihin laskelmiin ja Kuntaliiton ennustekehikkoon perustuu myös talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2012.

Valtuustoaloitteeseen on tarkoituksenmukaista vastata nyt, kun kunnanvaltuusto on käsitellyt talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2011-2012.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy yllä olevan vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen.

KVALT § 7

Päätös:
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
_________________________________________________________________________________

KIIMINKI:

Marjomaa Mikko: Luontokohteiden kartoittaminen Kiimingin kalkkikivialueella / Kiimingin kunnan maitten rauhoitus alueella

Marjomaa Mikko ja 16 muuta valtuutettua: Luontopolkuverkoston rakentaminen Kiiminkiin (aloite luettavissa pdf-tiedostona osoitteessa: http://dynaweb.kiiminki.fi/dynasty/kokous/2010561-8-4146.PDF

Vastaus koskien Kiimingin kunnan luontopolkuverkoston rakentamista

Yhdyskuntalautakunta

§ 132

23.11.2010
Kunnanhallitus

§ 179

29.11.2010

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KIIMINGIN KUNNAN LUONTOPOLKUVERKOSTOA

178/020/2010

Yhdk.ltk § 132
Valmistelija: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh. 044-499 3444, sähköposti: petteri.hankivuo@kiiminki.fi

Mikko Marjomaa ja 16 muuta valtuutettua ovat jättäneet 24.5.2010 valtuustoaloitteen koskien Kiimingin kunnan luontopolkuverkostoa. Valtuustoaloite liitteenä nro 5.

Luontopolulla ymmärretään opastettua, luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettua, keskimäärin 2-3 kilometrin pituista reittiä. Yleensä polku on itsenäinen, mutta polku voi liittyä laajempaan retkeily- tai ulkoilureististöön.

Yhdyskuntalautakunnassa on 21.09.2010 hyväksytty Kiimingin rantareitin suunnitelma. Työn tavoitteena on ollut suunnitella alueen lähtökohdat huomioiden rantaa myötäilevä, kevytrakenteinen polku Suvelan leirikeskuksesta Kiimingin kirkolle. Suunnitelmissa korostuu Kiiminkijoen maisemalliset- ja virkistysarvot. Suunnitelma sisältää myös polun ympäristön maisemanhoidon, jotta asukkailla olisi mahdollisuus ulkoilun yhteydessä nauttia Kiiminkijoen rantamaisemasta. Polku on linjattu rannan viheralueita pitkin pyrkien minimoimaan tulvan reiteille ja muille rakenteille aiheuttamat vahingot. Rantareitin suunnitelmassa esitettyjä polun linjaukset pyritään huomioimaan alueen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä.

Nykyiset luontopolut on pääosin suunniteltu kunnan omistamille maa-aluilla. Toimivan luontopolkuverkoston aikaansaaminen edellyttää verkoston rakentamista myös yksityisten omistamille maa-alueille. Neuvottelut maanomistajien kanssa ja polkujen rakentaminen edellyttävät hanketta koordinoivan erillisen henkilön palkkaamisen kunnan organisaatioon. Erillisen hanketta koordinoivan henkilön ja polkujen rakentamisen edellyttämän kahden – kolmen henkilön työryhmän palkkaamiseen ei ole varauduttu vuoden 2011 talousarviossa.

Yj:
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että kunta edistää luontopolkuverkoston kehittämistä suunnittelussa ja rakentamisessa ja selvittää polkujen raivaamisen mahdollisuutta eri puolilla kunnan omistamia maita kunnan resurssien mukaan.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________________________________________________________________

OULUNSALO:

FINNILÄ NIKO: Tietokoneiden ja ohjelmistojen vaihtoehtoisen hankintatavan huomioiminen Niemenranta talon suunnittelussa

Valt. § 14/ 1.2.2010 Niko Finnilä (Oulunsalo)

Valtuustolle jätettiin seuraava aloite:

”Esitän, että Niemenranta-talon suunnittelussa otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vaihtoehdoksi tietokoneiden ja ohjelmistojen vaihtoehtoista hankin-tatapaa.

Uusien koneiden oston ja Windows yms. muiden kaupallisten ohjelmien hankki-minen voidaan korvata vanhempia koneita kierrättämällä ja esim. Linux-käyttöjärjestelmällä.

Toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia mm. Kauniaisista, jossa laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset ovat yli 50 % edullisempia uusiin koneisiin ja Windows ympäristöön verrattuna. Säästöä on tullut myös mm. henki-löstökustannuksissa käyttövarmuuden parantumisena ja energiatehokkuuden parantuessa energian ja ilman viilennyksen kustannusten parantuessa.

Esittää:   Niko Finnilä, Vihr.
Kannattaa:  Latekoe Lawson Hellu, Vihr

Päätös:
Valtuusto antaa aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus 8.2.2010 § 43 antoi asian tiedoksi ja huomioon otettavaksi Nie-menrantatalon suunnitteluun osallistuville viranhaltijoille. Vastuuhenkilö on palve-lupäällikkö Harri Kauppinen.

Rehtori, palvelupäällikkö Harri Kauppisen selvitys koskien valtuustoaloitetta Niemenrannan tietokonehankinnoista:

Niemenrannan koulun av-suunnittelu toteutuu erillisenä urakkana. Tieto- ja vies-tintätekniikka muodostaa sähkösuunnittelun, puhelinliikenteen ja audiovisuaalisten laitteiden kanssa kokonaisuuden.

Suunnittelussa on lähdetty elinkaariajattelusta ja ajatuksesta, että koulu on käy-tössä vuosikymmeniä. Myös opetussuunnitelman mukaiset opetusmenetelmät ja sähköisen oppimateriaalin lisääntyminen sekä oppilastietojärjestelmien käyttö arjessa on pyritty huomioimaan. Tilojen joustava ja monimuotoinen käyttö myös ulkopuolisien taholta on tärkeää.

Osa tvt-laitteistosta kuuluu urakkaan. Tietokoneiden hankinta kuuluu käyttäjän omiin, kalustamiseen liittyviin hankintoihin. Tietokoneita ei vuoden 2010 jälkeen hankita enää kunnan omina hankintoina, vaan ne vuokrataan leasing-koneina uuden Oulun kunnissa. Valtuustoaloite on toimitettu av-suunnittelijalle tiedoksi. Kouluilla on tänä päivänä erittäin suuri puute tvt-välineistä, joten käytöstä poistettua, varastoitua olevaa vanhaa laitekantaa ei tällä hetkellä ole.

_________________________________________________________________________________