Kuntavaaliohjelma 2021–2025

Haluamme, että Oulu on

  • hiilinegatiivinen
  • idearikas
  • avarakatseinen
  • yritysystävällinen
  • kulttuuri- ja teknologiakaupunki sekä
  • ekologisen matkailun ja asumisen edelläkävijä.

Kaupungissa ei syrjitä ketään eikä kukaan tipu matkasta. Vihreä Oulu panostaa rohkeasti koulutukseen ja ihmisten hyvinvointiin.

Kehitämme Oulua reilusti ja kestävästi. Kuntavaaliohjelmaamme on listattu ehdokkaillemme inspiraatioksi, tulevalle valtuustoryhmälle työn tueksi ja äänestäjiemme arvioitavaksi yli 150 konkreettista tavoitetta tulevaisuuden vihreälle Oululle.

Ilmasto, luonto ja ympäristö

Ilmaston tila on kriittinen ja päästöt tulee kääntää negatiivisiksi nopeasti. Oulussa voidaan tavoitella suuria päästövähennyksiä energia-, maankäyttö- ja liikennepolitiikassa.

Vihreä Oulu kantaa rohkeasti vastuunsa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja vesistöjen tilan parantamisesta. Ilmastokriisi ja luontokato otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Oulu toimii yhdessä asukkaidensa kanssa kestävän elämäntavan luomiseksi.

Kasvava Oulu on houkutteleva paikka asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää, mutta kasvu ei ole ristiriidassa ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa. 15 minuutin kaupungissa palvelut, vapaa-ajan viettopaikat ja lähimetsät ovat helposti saatavilla.

Oulussa liikutaan kestävästi: kävelylle ja pyöräilylle tehdään enemmän tilaa, lähijunaliikenne  käynnistetään, edulliset matkaliput joukkoliikenteeseen.

Koulutus ja sivistys

Vihreässä kunnassa lapsella on oikeus onnelliseen ja turvalliseen opinpolkuun, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, toimiviin tukiketjuihin sekä hyvään oppilashuoltoon. Eri toimijoiden yhteistyö ja työnjako on selkeää, jotta lasten ja perheiden huoliin voidaan vastata riittävän varhain. 

Kulttuuri ja taide ovat itseisarvoja, mutta ne edistävät myös hyvinvointia. Haluamme vahvistaa kulttuurin ja taiteen osuutta ja läsnäoloa kaupunkilaisten arjessa ja juhlassa sekä kannustaa kaupunkilaisia kulttuuri- ja taideharrastuksiin. Kulttuuripalveluja on oltava saatavilla laajan kaupungin eri puolilla ja kaikille iästä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. 

Kirjastopalvelut löytyvät riittävän läheltä. Hyväntuulisessa kaupungissa on tarjolla olohuoneita kuntalaisten viihtyä ja sivistyä sekä kaikkia palveleva moderni pääkirjasto.

Hyvinvointi, terveys ja yhdenvertaisuus

Kaupungin toiminnoissa tähdätään ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Peruspalvelut, joilla ihminen pitää huolta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestään, ovat kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Oulun tulee panostaa ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin, sillä ne ovat aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto.

Yhteisöön kuulumisen ja kuulluksi tulemisen kokemukset vaikuttavat meidän jokaisen hyvinvointiin. Kaupungin tarjoamien palvelujen lisäksi järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on tärkeä voimavara ja arvostettu julkisen palveluverkon täydentäjä.

Mielekäs liikuntaharrastus tai säännöllinen kuntoilu luo perustaa hyvinvoinnille. Haluamme, että Oulussa on tarjolla lähivirkistysalueita, luonnonmetsiä ja rakentamattomia rantoja, jotta jokaisella on mahdollisuus liikkua luonnossa. Kaupungin tulee tehdä kaikkensa, jotta arkiliikunnasta, kuten kävelystä ja pyöräilystä, tulee houkuttelevaa yhä useammalle.

Työllisyys ja talous

Rakennamme hiilineutraalia Oulua, jolla on houkutteleva maine idearikkaana, avarakatseisena ja yritysystävällisenä kulttuuri- ja teknologiakaupunkina. Vihreä Oulu tunnetaan ekologisen liikkumisen, matkailun ja asumisen edelläkävijänä, joka panostaa rohkeasti koulutukseen.

Kannatamme kaiken sellaisen taloudellisen toimeliaisuuden kasvua, joka on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Se tuottaa verovaroja, joilla voimme ylläpitää laadukkaita hyvinvointipalveluita.

Vihreät tunnistavat ja tunnustavat Oulun talouden tasapainotustarpeen. Edellytämme, että tasapainottamistoimet arvioidaan huolellisesti, jotta ne eivät syvennä hyvinvointivelkaa. Ennaltaehkäisy ja pitkäjänteinen päätöksenteko on hyvää taloudenpitoa.

Talouden tasapainottaminen ei tarkoita vain leikkauksia vaan myös panostuksia tulevaisuuden kestävään kasvuun. 

Kestävää kasvua tukevat sujuvammat yrityspalvelut, yhteistyö yritysten, korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa ja kansainväliset kumppanuudet kaupunkien kanssa kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen torjunnan parissa.

Lue koko 14-sivuinen ohjelma: Elinvoimainen ja vihreä Oulu kaikille – kuntavaaliohjelma 2021-2025