Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö ry (OVK) ja sen kotipaikka on Oulu. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kunnallisjärjestö.

Kunnallisjärjestö on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja edustaa Vihreä liitto rp:tta Oulussa. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

Kunnallisjärjestö on myös jäsenenä puoluetta Oulun vaalipiirissä edustavassa Oulun vaalipiirin Vihreät ry:ssä, jota kutsutaan näissä säännöissä piirijärjestöksi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on:
1. Edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
2. Tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Oulun kaupungissa
3. Toimia jäsenyhdistystensä yhteistyöelimenä
4. Edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman elinympäristönsä kehittämiseen
5. Yhdistää oululaisia, joilla on vihreä arvomaailma

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kunnallisjärjestö:
1. Toimii puolueen kunnallisjärjestönä puoluehallituksen vahvistamalla toimialueella
2. Asettaa kuntavaaleissa ehdokkaat puolueen listoille toimialueellaan
3. Vastaa puolueen kuntavaalikampanjasta toimialueellaan
4. Tukee luottamushenkilöiksi valittujen toimintaa kunnallisissa ja ylikunnallisissa toimielimissä
5. Tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja koordinoi niiden yhteistyötä
6. Vastaa tiedonkulusta jäsenyhdistystensä ja puolueen välillä
7. Tekee aloitteita ja kannanottoja
8. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
9. Järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä
10. Järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi kunnallisjärjestö voi:
1. Päättää luottamushenkilömaksun perimisestä kunnallisiin luottamustehtäviin valituilta
2. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
3. Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
4. Järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
5. Harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

3. Jäsenet

Kunnallisjärjestön jäseneksi voidaan hyväksyä Oulun alueella toimiva rekisteröity yhdistys,
– jonka jäsenet ovat 15 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa,
– joka haluaa osallistua puolueen ja kunnallisjärjestön toimintaan,
– joka hyväksyy puolueen ja kunnallisjärjestön tarkoituksen ja säännöt ja
– joka on hyväksytty puolueen jäseneksi.
Kunnallisjärjestön jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta kunnallisjärjestön kokous.

4. Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota kunnallisjärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kunnallisjärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kunnallisjärjestön kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kunnallisjärjestön kokous voi erottaa jäsenyhdistyksen kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, jos jäsenyhdistys
– on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on kunnallisjärjestöön liittymällä sitoutunut tai
– on menettelyllään kunnallisjärjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kunnallisjärjestöä tai puoluetta tai
– ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä edellä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyhdistys, joka on erotettu puolueesta, on erotettava myös kunnallisjärjestöstä.

5. Jäsenmaksut

Kunnallisjärjestö voi periä jäsenyhdistyksiltään vuotuista jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruudesta päättää kunnallisjärjestön syyskokous.

6. Hallitus

Kunnallisjärjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kunnallisjärjestön syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta seitsemään muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää kunnallisjärjestön syyskokous.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen seuraavassa kunnallisjärjestön kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mikäli toimikautta on jäljellä alle puolet, niin sitä ei lasketa mukaan toimikausiin. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita enintään neljäksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus voi asettaa työryhmiä tai muita toimielimiä kunnallisjärjestön toiminnan eri alueiden edistämistä varten.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kunnallisjärjestön hallitus päättää talousarvion puitteissa työntekijöiden palkkaamisesta ja työehdoista, lukuun ottamatta toiminnanjohtajaa. Hallitus vastaa myös työnantajavelvoitteista.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee luovuttaa tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Kunnallisjärjestön kokoukset

Kunnallisjärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Kunnallisjärjestön kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kunnallisjärjestön kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksikin kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10. Kunnallisjärjestön kokousten koollekutsuminen

Kunnallisjärjestön kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenyhdistyksille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenyhdistyksen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Jäsenyhdistysten äänivalta kunnallisjärjestön kokouksessa

Äänivaltaa kunnallisjärjestön kokouksessa käyttävät jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Jäsenyhdistyksen äänivalta määräytyy jäsenyhdistyksen henkilöjäsenmäärän mukaan seuraavasti:
– yhdistyksellä, jolla on 1 – 10 jäsentä, on yksi ääni
– yhdistyksellä, jolla on 11 – 20 jäsentä, on 2 ääntä
– yhdistyksellä, jolla on 21 – 30 jäsentä, on 3 ääntä
– yhdistyksellä, jolla on 31 – 40 jäsentä, on 4 ääntä
– tästä eteenpäin yhdistysjäsen saa yhden lisä-äänen jokaista alkavaa 25 henkilöjäsentään kohden.

Äänivaltaisiin edustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenyhdistyksen henkilöjäsenestä on edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä maksettu puolueelle menevä jäsenmaksuosuus.

Kunnallisjärjestön kokouksissa jokaisella äänivaltaisella kokousedustajalla on yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:
1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja
2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.
3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

12. Kunnallisjärjestön kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavista puolueen toimintaan Oulussa liittyvistä asioista on tehtävä päätös kunnallisjärjestön kokouksessa:
– ehdokkaiden asettaminen kuntavaaleihin
– luottamuspaikkajaon periaatteet
– kunnallisjärjestön ehdokkaiden nimeäminen piirijärjestössä tapahtuvaan eduskuntavaalien ehdokasasetteluun
– kunnallisjärjestön äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen
– ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri).

Kunnallisjärjestön kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

13. Varsinaiset kokoukset

Kunnallisjärjestön kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kunnallisjärjestön syyskokouksen tehtävänä on:
1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
2. valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi
3. valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
4. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
5. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja kunnallisjärjestön purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kunnallisjärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai kunnallisjärjestön purkamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan puolueen hyväksyntä.

Kunnallisjärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jaetaan sen varat jäsenyhdistyksille jäsenmäärien suhteessa. Jos jakoa ei voida tehdä jäsenyhdistyksille, niin varat luovutetaan piirijärjestölle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

15. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 2.6.2020