Hyvät valtuutetut,

Taloutta ja toimintaa suunniteltaessa on hyvä pysähtyä pohtimaan, ketä varten ja miksi me tätä teemme. Mikä on kunnan tehtävä? Kaupunki on paljon muutakin kuin vain palvelutuotanto-organisaatio. Me vihreät olemme sitä mieltä, että kaupunki on hyvän elämän mahdollistaja. Mahdollistaja, jonka tärkein tehtävä on vähentää eriarvoisuutta ja turvata hyvä tulevaisuus jokaiselle.

Tämän budjetin työstämiseen me vihreät lähdimme ajatuksella, että varhaiskasvatus ja koulutus on se pohja, joka kantaa. Että ennaltaehkäisy tulee pidemmällä tähtäimellä taloudellisesti ja inhimillisesti edullisemmaksi ja että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi täytyy toimia. Me haluamme, että Oulun kaupungissa arki sujuu hyvin ja että kaunis luonto sekä puhdas ilma ja vedet säilyvät myös tuleville sukupolville.


Kaupunginhallituksen budjettiriihessä on viime vuosina ollut toive, että jos kaupunginhallituksen jäsen esittää jotain, josta aiheutuu kustannuksia, tulisi hänen esittää myös rahoitus saman toimintavuoden budjetissa jos haluaa saada esitykselleen kannatusta. Budjetin pitäminen tasapainossa on sinänsä hyvä tavoite, mutta on samalla kyseenalaistettava, onko tällainen talouden ja sen vaikutusten suunnitteleminen yhden vuoden aikajänteellä kaupungin kehittymisen kannalta se oikea tapa. Jos haluamme kaupunkina uudistua, on käytännön tasolla tärkeää tehdä panostuksia (niihin) valittuihin kärkiin.

Tästä hyvänä esimerkkinä on joukkoliikenne. Toimivan joukkoliikenteen hyötyjä kaupungeille ei lasketa vain lipputuloissa vaan ne ovat paljon suurempia ja ne näkyvät pitkällä tähtäimellä positiivisena tuloksena kaupungin budjetissa monella tasolla. Joukkoliikenne vähentää liikenteen ruuhkia, parantaa ilmanlaatua ja sen kautta vähentää hengitystiesairauksia. Se mahdollistaa yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja kerryttää askelia arjessa. Joukkoliikenne on myös kaupungeille tärkeä imago- ja vetovoimatekijä.

Tällaisiin taloudellisuutta ja terveyttä parantaviin toimiin meidän tulisi myös vaikeina taloudellisina panostaa rohkeasti. Satunnaisilla leikkauksilla sieltä täältä ei taloutta tasapainoteta pitkällä aikajänteellä. Meidän tuleekin myös luottamushenkilöiden osalta siirtyä keskipitkän aikavälin suunnitteluun jossa huomioidaan kaupunkistrategian painotukset ja päätösten pitkäaikais- ja kerrannaisvaikutukset – näkökulmat, jotka tällä valtuustokaudella ovat jääneet hyvin ohuiksi.

Taloutta ei vihreän ryhmän mielestä voida tasapainottaa leikkaamalla ydinpalveluista tai ennaltaehkäisevistä toiminnoista. Tulevassa budjetissa ei valitettavasti esitetä uusia rakenteellisia uudistuksia mutta siinä kyllä jatketaan jo päätettyjä rakennemuutoksia muun muassa hyvinvointikeskusten osalta ja johtamisjärjestelmän uudistamista. Jatkossa tarvitsemme virkamiesten suunnalta myös uusia avauksia palvelurakenteen uudistamisesta ja palveluiden uudistamisesta inhimillisesti niin, että painotus siirtyy korjaavista toimista ennaltaehkäisyyn.

Tätä keskustelua pääsemmekin tulevina vuosina käymään aktiivisesti kun hyvinvointipalvelut siirtyvät kunnalta maakunnalle, mikäli hallituksen reformi saadaan maaliin. Kunnalle jää kuitenkin erittäin tärkeä tehtävä hyvinvoinnin edistämisessä. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä yhteisötoiminta ovat parhaimmillaan yksinäisyyttä vähentävää ja terveyttä edistävää ennaltaehkäisevää toimintaa. Kaupunkiympäristön yhteisöllisyyttä tukevat tilat ja rakennetut kohtaamispaikat edistävät sosiaalisia kohtaamisia. Näiden rakentaminen tulee paljon edullisemmaksi kuin mitä yksinäisyyden hoitamisen kulut tälle yhteiskunnalle.

Varhaiskasvatus ja koulutus on tärkeitä tekijöitä eriarvoistumisen ehkäisemisessä ja me vihreät olisimme olleet valmiita perumaan ryhmäkokoihin ja subjektiivisen päivähoito-oikeuteen tehtyjä leikkauksia. Näillä lapsiin kohdistuvilla säästöillä ei kuntataloutta pelastateta mutta saatetaan aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Riskiryhmänä ovat ne lapset, joiden kotona saama tuki ja kasvatus on syystä tai toisesta vähäisempää.

Iloitsemme kuitenkin kaikkien ryhmien kesken tehdystä kompromissista, jossa osa säästöistä perutaan ja juuri niiden lasten, jotka erityistä tukea tarvitsevat, arkea helpotetaan lisäämällä varhaiskasvatuksen ammattilaisia päiväkoteihin. Tulevissa budjeteissa leikkaukset tulisi kuitenkin perua kaikkien ryhmäkokojen kasvattamisen osalta ja palauttaa kokopäiväinen päivähoito-oikeus myös työttömien tai muusta syystä kotona olevien vanhempien lapsille. Perheiden arkea helpottava päätös tokaluokkalaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen uusista järjestelyistä on myös erittäin hyvä päätös.

Kaupungilla ei ole varaa päästää yhtäkään nuorta putoamaan. Kaupungin toimia nuorten ja lasten eteen tarvitaan entistä enemmän. Nuorisotyöttömyyden vähentäminen, maahanmuuttajalasten ja -nuorten integroiminen ja kouluttaminen, yhden luukun palveluperiaatteen kehittäminen ja varhainen puuttuminen sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintamallien uudistaminen tulisi olla kaupungin palveluiden kehittämisen painopisteitä tulevina vuosina.

Toimivassa kaupungissa paikasta toiseen kulkemiseen ei tarvitse omaaa autoa, seistä liikenneruuhkissa ja ilmanlaatu on aina hyvä. Tänä vuonna hyväksytty kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on hieno edistysaskel. Pelkkä suunnitelma ei kuitenkaan riitä, vaan on ryhdyttävä sanoista tekoihin. Kevyenliikenteenväylien kunto on päästetty todella huonoksi leikattujen kunnossapitomäärärahojen vuoksi että pelkästään niiden korjaaminen vaatisi merkittäviä taloudellisia panostuksia. Nyt infrarahat menevät pääasiassa vanhanaikaista yksityisautoliikennettä tukeviin lisäkaistoihin ja liittymiin.

Joukkoliikenteessä suunta on ollut viime vuodet parempaan niin palvelutason parantumisen kannalta kuin käyttäjämäärissäkin. On kuitenkin harmillista, että budjettiesityksessä ei oteta käyttöön täysimääräisesti sitä kasvanutta potentiaalia mitä joukkoliikenteessä nyt on. Ei pidä tyytyä vain nyt saatuun kasvuun vaan aidon kehityksen aikaansaamiseksi kannattaa takoa kun rauta on kuumaa ja tavoitella yhä lisää käyttäjiä. Kuluvana vuonna tulot nousivat yhden vuoden aikana jopa miljoonalla ja ennustettuun tulokseen verrattuna tuloja kertynee tänä vuonna jopa melkein kolme miljoonaa enemmän kuin ennustettiin vuoden 2016 alkuperäisessä talousarviossa. Kuinka paljon käyttäjämäärät kasvaisikaan jos nämä ylimääräiset rahat laitettaisiin suoraan joukkoliikenteen tason parantamiseen esimerkiksi runkolinjojen vahvistamiseen ja vuorovälien tihentämiseen. Näitä kolmea miljoonaa, mitä budjettiin siis tuli väljyyttä ei käytetty joukkoliikenteen tason parantamiseksi tänä vuonna vaan ne siirrettiin ympäristö- ja yhdyskuntalautakunnan tulosta parantamaan. Tulemme esittämään joukkoliikenteen tason parantamista nyt esitetystä voimakkaammin ensi vuodelle.

Hyvinvoinnin edistämisessä ja sujuvassa arjessa oleellista on harrastusmahdollisuudet ja lähiliikunta. Tavoitteena tulisi olla, että jokaisella oululaisella on lyhyt matka luontoon ja jokaisella lapsella ja nuorella ainakin yksi harrastus. Esitämme, että Sanginjoelle perustetaan suojelualue joka takaa tämän ulkometsän parhaiden ominaisuuksien ja liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien säilymisen myös tuleville sukupolville.

Ihmisten ottaminen mukaan palveluiden suunnitteluun ja kaupungin kehittämiseen on onnellisuutta lisäävän kaupungin ydintehtävä. Kuluvana vuonna tämän tehtävän hoitaminen uskottavasti on ollut koetuksella. Kouluverkko ja Oulu-raadit, Hietasaaren käyttäjien mielipiteen sivuuttaminen Hietasaari-kaavan valmistelussa ja päätöksenteossa osoittaa, että kuntalaisten on erittäin vaikea saada ääntänsä kuuluviin tai päästä vaikuttamaan esitysten sisältöön. Johtamisjärjestelmää uudistaessa on kehiteltävä uusia tapoja osallistaa kaupunkilaisia ja siten antaa heille mahdollisuus vaikuttaa oikeasti oman kotikaupunkinsa asioihin.

Kaikessa kaupungin toiminnan suunnittelussa on huomioitava myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Koulujen, päiväkotien, vanhusten palvelujen ja asiakaspalvelupisteiden henkilökunnille on turvattava riittävä koulutus ihmisten monimuotoisuuden asialliseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen niin, että tässä kaupungissa jokainen lapsi, nuori sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluva kokee olevansa tervetullut ja oikeanlainen juuri sellaisena kuin on. Ihmisten monimuotoisuutta kunnioittavassa ja vaalivassa kaupungissa kaikkien on hyvä olla. Tasa-arvon kokemus ja ihmisoikeuksien toteutuminen on oleellinen osa yksilön hyvinvointia ja kestävän sosiaalisen yhteisön muodostumista.

Budjettia suunniteltaessa puhutaan pääasiassa rahasta, mutta budjettia laatiessamme me poliitikot teemme paljon ihmisiä koskettavia arvovalintoja. Me vihreät haluamme, että Oulu on kestävästi kasvava, moderni kaupunki, jonka kaikessa toiminnassa näkyy arvostus luontoa kohtaan. Tehdään Oulusta paikka, jossa jokaisella oululaisella on mahdollisuus tavoitella onnellisuutta ja josta me oululaiset voimme olla ylpeitä.

Oulun vihreän valtuustoryhmän puolesta,

Jenni Pitko