On arvioitu, että 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Oulussa seuraavan 10 vuoden aikana noin 60 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että ikäihmisten palvelutarve kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Valtuusto on asettanut muutosohjelmassa tavoitteita laitoshoidon purkamiselle. Oulun kaupungin palvelumallin 2020 linjauksissa on tavoitteena, että 92% 75-vuotta täyttäneistä asuvat kotona ja enintään 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Lisäksi hyvinvointilautakunnalle on asetettu useiden miljoonan euron sopeuttamistarve, joka koskee myös ikäihmisten palveluita.

Muutamien laitospaikkojen lakkauttaminen on aiheuttanut suurta keskustelua niin valtuutettujen kuin kuntalaisten keskuudessa. Ikäihmisten hoito, palvelumuodot sekä palveluiden laatu ja saatavuus puhuttavat kuntalaisia. Moni kantaa huolta siitä, miten voimme kaupungissamme turvata arvokkaan vanhuuden jokaiselle ikäihmiselle.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Esitämme, että ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman teon yhteydessä järjestetään valtuustoseminaari ja arvokeskustelu ikäihmisten palveluista ja arvokkaasta vanhuudesta. Seminaarin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ikäihmisten arjesta ja nykyisistä palveluista. Lisäksi seminaari tukee valtuuston, hyvinvointilautakunnan ja viranhaltijoiden työskentelyä sekä rakentaa yhteisymmärrystä siitä, miten yhdessä kehitämme ikäihmisten palveluita.

Oulussa 10.9.2018
Vihreä valtuustoryhmä