Valtuustoaloite 7.9.2020

Oulun kaupunki on tehnyt viime vuosina hyvää työtä kaupunkivesien kunnostamiseksi.
Konkreettinen esimerkki onnistuneista toimista on ollut Pikisaaren purojen kunnostus. Valtion
rahoitusta on haettu myös Kuivasjärven ja Kaijonlahden vedenlaadun parantamiseen. On
laadittu myös Kaijonlahden valuma-aluekunnostuksen yleissuunnitelma.

Keskustelussa on ollut myös Kuivasojan kunnostuksen käynnistäminen. Pohjatyötä on tehty
puolentoista vuoden ajan ja kesäkuun lopussa Kuivasojaan tehdyn inventaarion tuloksia
tarkasteltiin maastokatselmuksessa maanomistajien edustajan, kalatalalousviranomaisen (Lapin
ELY-keskuksen), Oulun kalatalouskeskuksen ja Oulun maa- ja kotitalousnaisten sekä aloitteen
tekijän kesken. Materiaali on toimitettu myös Ympäristö- ja yhdyskuntapalveluiden edustajille.
Suuri osa kunnostustyöstä voidaan toteuttaa Pikisaaren tavoin talkoilla (mm. virtakunnostuksia
suunnitelman mukaisiin paikkoihin, rantojen siistiminen).

Kunnostuksessa ja uoman jatkohoidossa myös alueen koulujen osuus voi olla merkittävä toiminnan toteutuessa esim.
biologian ja ympäristötiedon opetussuunnitelman osana (kutusorakoiden putsaus + eliölajien
tarkastelut). Yksi kaupungille jäävistä tehtävistä on uomaan valuvien hulevesien aiempaa
parempi hallinta. Rantojen kunnostuksen yhteydessä voi nykyisiä valleja hyödyntäen toteuttaa mm.
ongintapaikan merenrantaan ja haluttaessa myös kalastuslaiturin, jolle voidaan mahdollistaa
esteetön kulku tulevan Virpiniemen baanan kulkiessa uoman ylitse. Luonnon monimuotoisuutta
voidaan edistää esimerkiksi merenpuoleista rantaniittyä laiduntamalla.

Kuivasoja onalueen asukkaille merkittävän virkistysaluepotentiaali ja koululaisille ilmiölähtöisen
oppimisen ympäristö. Kunnostuskartoituksesta on keskusteltu Pateniemen ja Rajakylän alueen
Facebook-ryhmissä sekä Rajakylän koulun rehtorin kanssa. Vastaanotto on ollut innostunut ja
talkoista on jo kyselty. Kunnostukseen on haettavissa rahoitusta useista eri kanavista, mutta
hakemiseen ja suunnitelmien toimeenpanoon tarvitaan Oulun kaupungin sitoutuminen ja
viranhaltijoiden työpanosta.

Esitän, että Oulun kaupunki
1. Laatii muiden maanomistajien kanssa kesällä 2020 luovutettuun inventaarioon
perustuvan kunnostussuunnitelman ja
2. Hakee rahoitusta Kuivasojan elinympäristöjen kunnostukseen ja virkistyskäytön
tehostamiseen sekä uomassa että sen reuna-alueilla.

Heikki Kontturi (Vihr.)