Ympäristöministeriö etsii kaupunkeja mukaan uuden Luonnonsuojelulain mukaisen ekologisen kompensaation pilotointiin. Ekologisia kompensaatioita koskeneessa valtuuston koulutuksessa ministeriöstä ehdotettiin, että Oulu lähtisi mukaan pilotointiin ja tähän tilaisuuteen Oulun olisi syytä tarttua.

Ekologiset kompensaatiot tulevat uuteen Luonnonsuojelulakiin ja vapaaehtoisia kompensaatiota tullaan näin ollen toteuttamaan useissa kunnissa ja yrityksissä. Luontohaittojen aiheuttaminen ja niiden kompensointi tulee jatkossa olemaan yksi mittareista, joilla kaupunkeja vertaillaan. Pakolliset kompensaatiot koskevat alkuvaiheessa vain rajattuja tapauksia, mutta niiden soveltaminen laajenee myöhemmin.

Ekologisten kompensaatioiden pilotointia tulee toteuttaa myös pohjoisen kaupungin olosuhteissa. Muutoin on vaarana, että lainsäädäntö ja käytännöt muotoutuvat vain etelän kaupunkien olosuhteiden ja esitysten perusteella, eivätkä ne välttämättä sovellu pohjoiseen. Ellemme ole mukana pilotoinnissa, joudumme vain sopeutumaan lopputulokseen ja toimimaan sen mukaisesti oli se meille sopiva tai ei. Tällöin pilotointiin osallistuneet kaupungit ja mahdolliset muut toimijat ovat myös osaamisessa meitä edellä.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla on jo usean vuoden ajan ollut toiminnallisena tavoitteena, että uhanalaisia luontotyyppejä tai lajien elinympäristöjä ei hävitetä eikä heikennetä, ellei se ole yleisen edun kannalta tarpeen. Toisena tavoitteena on ollut, että uhanalaisten luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikennykset pyritään kompensoimaan. Näistä tavoitteista ensimmäistä on toteutettu siten, että muutamissa tapauksissa yleisen edun on katsottu vaativan uhanalaisen luontotyypin ja/tai lajien elinympäristöjen heikentämistä tai jopa kokonaan hävittämistä. Aiheutuneen luontohaitan kompensointia ei kuitenkaan ole pyritty tekemään. Kompensoinnin lykkäämistä on perusteltu lainsäädännön keskeneräisyydellä.

Nyt lainsäädännön ollessa lähes valmis ja pilotointien ollessa käynnissä olisikin aivan erinomainen tilaisuus testata ekologisen kompensaation käytännön toteutusta Oulussa. Poliittiset päätökset ovat jo valmiina yhdyskuntalautakunnan hyväksymissä talousarviokirjauksissa ja toteutusta tarjotaan Ympäristöministeriön puolelta. Pilotointiin osallistuminen mahdollistaisi selvittämisen, voidaanko uhanalaisille lajeille ja luontotyypeille aiheutetut haitat kompensoida kaupungin omin toimenpitein ja omalla maalla vai tarvittaisiinko tähän luonnonarvopörssiä, jollaista ei vielä ole olemassa. Samalla saisimme kokemusta kompensaatioiden käytännön toteuttamisesta ja kustannuksista asiantuntijoiden avustuksella, ja osaamisemme ja tietomme olisivat eturintamassa lain tullessa voimaan. Pystyisimme myös arvioimaan, onko taloudellisesti ja ekologisesti mahdollista kompensoida kaikkia kaupungin toiminnasta luonnolle aiheutuvia haittoja, vai joudutaanko jatkossakin keskittymään esimerkiksi vain uhanalaisiin luontotyyppeihin ja lajeihin. Pilotoinnin yhteydessä pystyisimme selvittämään, kannattaako Oulun mahdollisesti osallistua luonnonarvopörssiin ja tarjota kompensaatiokohteita muille toimijoille korvausta vastaan. Luontoarvojen tarjoaminen kompensaatioksi olisi uusi ja mahdollisesti merkittävä maaomaisuudesta saatava tulonlähde kaupungille.

Oulussa 8.11.2021

Vihreä valtuustoryhmä