Kaupunginvaltuusto teki esityksensä Oulun kaupungin talousarvioon 2022 maanantaina 29.11. pidetyssä kokouksessa ja valtuusto äänestää esityksistä  13.12. Tein kaksi esitystä talousarvioon. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron piti Henna Määttä ja se on luettavissa täältä. Vihreät valtuutettumme puhuivat myös mm. kaupunkipyöristä, mielenterveyspalveluiden lisämäärärahoista, Sanginjoen luontobussista, katujen korjauksen lisärahoitukseta sekä kestävistä työkaluista kaavoitukseen. Ohesssa voit lukea joitakin valtuutettujemme puheenvuoroja.

Aino-Kaisa Manninen / Kaupunkipyörät

Kaupunginvaltuusto teki ensimmäisen myönteisen päätöksen kaupunkipyöristä vuonna 2017. Kaupunkipyöräjärjestelmä on myös hyväksytty osaksi Oulun kaupunkistrategiaa ja ympäristöohjelmaa. Kaupunkipyöräjärjestelmän on arvioitu olevan yksi kustannustehokkaimmista keinoista edistää Oulun kestävän liikkumisen tavoitteita eli lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta yli 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Viikonloppuna osallistuin Vihreiden nuorten liittokokoukseen, joka pidettiin Oulussa. Keskustelimme kaupunkipyöristä ja ihmetystä herätti, eikö Oulussa todellakaan ole kaupunkipyöriä. Tätä samaa on ihmetelty muuallakin. Esitänkin kirjausta talousarvioon s. 104: “Kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus  tehdään  vuoden 2022  aikana.”

Monissa keskusteluissa on esitetty, että kaupunkipyöräjärjestelmän tulisi olla taloudellisesti kannattava. Tulee kuitenkin huomata, että yksikään liikkumismuoto ei ole subventiosta täysin vapaa. Joukkoliikennettä tuetaan, samoin kuin autoilun tieinfraa. Siksi onkin kummallista, että taloudellista kannattavuutta haetaan kaupunkipyöristä. Hyvin suunnitellulla ja kilpailutetulla kaupunkipyöräjärjestelmällä voidaan päästä hyvin lähelle kustannusneutraaliutta tulevina vuosina, kuten Kuopion esimerkki osoittaa. Paras hyöty järjestelmästä saadaan, kun se on osa Oulun seudun joukkoliikennejärjestelmää ja se tukee joukkoliikenteen matkaketjuja. Kaupungin tuottamana palveluna palvelun hinta voidaan pitää myös kaikille kuntalaisille saavutettavana ja palvelua voivat käyttää myös alaikäiset nuoret.

Kirjaus ei aiheuta taloudellisia vaikutuksia vuoden 2022 talousarvioon. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä yhdyskuntalautakunnan budjettiin on varattu rahat kaupunkipyöriin. Käytännössä kaupunkipyörät saataisiin liikenteeseen aikaisintaan vasta vuonna 2023, joten kuluja ei synny ensi vuonna kilpailutuksen käytettävää työpanosta lukuun ottamatta. Meillä tulee olla kokemusta ja toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä jo  hyvissä ajoin ennen Oulun asuntomessuja 2025 ja kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Jenni Pitko / Mielenterveyspalvelut ja luontobussi Sanginjoelle

Juttelin äskettäin oululaisen äidin kanssa, joka oli hyvin huolissaan 19-vuotiaan poikansa puolesta. Poika oli saanut armeijasta vapautuksen ja diagnoosin vakavasta masennuksesta. Diagnoosista oli siinä vaiheessa kulunut 9 kuukautta ja kaupungilta ei vieläkään oltu saatu apua.

Moni valtuutettu on vuoden ja vuosien aikana jättänyt useita valtuustoaloitteita tilanteen kohentamiseksi ja muutoksia toimintamalleihin on organisaatiossa tehtykin.

On kuitenkin hyvin vaikea uskoa, että tätä valtavaa haastetta voitaisiin taklata lisäämättä sinne resursseja ja olinkin hyvin pettynyt kun kuulin, että budjettiesityksessä ei ole tähän osoitettu euroakaan lisää.

Toivon, että kun kyse on ihmisten akuutissa hyvinvoinnista, kun kyse on erityisesti lasten ja nuorten mahdollisesti koko tulevaisuudesta ja työkyvystä, päättäjillä olisi valmiutta tarttua toimeen ja lisätä resursseja mielenterveyspalveluihin ja taata ihmisille laadukkaat oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut.

Siksi esitin, että lisätään hyvinvointilautakunnan määrärahoihin 500 000 euroa lisää mielenterveyspalveluiden jonojen purkamiseen.

Toinen asia, jonka nostin esiin ja josta tein myös muutosesityksen, liittyy luontokohteidemme saavutettavuuteen.

On valtava puute kaupunkimme palvelutarjonnassa, että meidän hienot luontokohteemme ovat saavutettavissa pelkästään omalla autolla. Näin esimerkiksi Sanginjoen luonnonsuojelualue, jota nyt kehitetään metsähallituksen toimesta Oulun omaksi Nuuksion kaltaiseksi kaikkien kaupunkilaisten luontokohteeksi.

Sellainen se ei voi kuitenkaan olla, jos sinne ei pääse kuin osa kaupunkilaisista. Erityisesti nuoret kaupunkilaiset elävät ilman omaa autoa.

Siksi tein esityksen luontobussista viikonloppuisin Sanginjoelle.

Paula Himanen / Otetaan kaavavalmisteluihin käyttöön viherkerroinlaskenta sekä kestävän kaavoituksen työkalut.

Tarkastuslautakunnan arviointikohteena vuonna 2020 oli yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toiminnoista Asukas ja asiakaslähtöisyys sekä riskien hallinta. Y & Y-lautakunnan riskienhallintasuunnitelmassa hulevesiratkaisujen tehokkuus kaavoituksessa on kirjattu merkittäväksi riskiksi ilmastonmuutoksen aiheuttaman sadannan kasvaessa. Hulevesien hallitsemiseksi vettä sitovat ratkaisut kuten viheralueet ja vettä läpäisevät pinnoitteet ovat  hyödyksi. Viherkerroin kertoo, kuinka paljon kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja tulee olla suhteessa tontin pinta-alaan.
Oulussa viherkerroinmenetelmän painotuksissa tulisi ottaa huomioon erityisesti viherrakenteeseen kohdistuvia tulevaisuuden tarpeita, kuten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat hulevesiongelmat ja ilmaston lämpeneminen. Tulevaisuuden tarpeet liittyvät tonttikohtaisten hulevesien hallintaan siellä, missä viemäriverkoston puutteellisuus luo potentiaalisia tulvariskejä.  Lisäksi pitäisi selvittää vaihtoehtoisten hulevesien hallintamenetelmien, eli käytännössä hulevesiä imevien viherrakenteiden, käyttöä ja rohkaista niiden käyttöön.
Viherkerrointyökalua on Oulussa alettu työstämään vuonna 2018. Työkalulla laskettava viherkerroinluku kuvaa laskettavan alueen, yleensä tontin, vihertehokkuutta. Useissa muissa Suomen kaupungeissa kuten Tampereella, Helsingissä, Espoossa ja Turussa vastaava työkalu on jo käytössä. Vantaan kaupungin asemakaavoituksessa on linjattu 1.9. 2020, että kaikissa asemakaavoissa tarkistetaan vihertehokkuuden toteutuminen. Viherkertoimen elementeistä Oulussa  erityisen suuri paino tulisi antaa säilytettävälle puustolle ja kasvillisuudelle luonnon monimuotoisuuden ja maisema-arvon jatkuvuuden vuoksi. Viherkertoimen käyttö on jo kaavoituksen käytössä pilotkohteissa ja se ei lisää kustannuksia,vaan pikemmin sujuvoittaa kaavoitusta tuoden tehokkaammin esille maankäyttöön ja hulevesiin liittyvät riskit.
Kestävän kaavoituksen työkalut tulee ottaa käyttöön välittömästi, kun laskentatavat ovat vakiintuneet.

Aino-Kaisa Manninen / Tuulivoimaselvitys

Esitän oheista lisäystä sivulle 178. “Vuoden 2022 aikana laaditaan selvitys, miten tuulivoimahankkeita voidaan edistää Oulussa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi ja kehittää Oulua tuulivoimaa houkuttelevana kaupunkina”. 

Aktiivisella tuulivoimahankkeiden edistämisellä voidaan saada lisää tuulivoimainvestointeja kaupunkiimme ja sitä kautta kartuttaa kaupungin kiinteistöverotuloja ja lisätä työllisyyttä paikallisesti. Tänä vuonna Suomeen odotetaan yli miljardin euron edestä tuulivoimainvestointeja ja Oululla on mitä parhaimmat edellytykset houkutella investointeja alueellemme.

Voimaa Tuulesta -koalitio on arvioinut, että yhden voimalaitoksen elinkaaren aikaiset kiinteistöverotulokertymä on noin 400 000 euroa. Merkittävissä tuulivoimakunnissa kiinteistöverotuottojen avulla voidaan tarjota kuntalaisille parempia palveluita tai alentaa tuloveroprosenttia. Lisäksi Sitran tuoreen raportin mukaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvasti lisää puhdasta sähköä ja pääosa tästä tarpeesta halvinta kattaa tuulivoimalla.

Kaupunki voi itse toimia aktiivisesti edistääkseen tuulivoimainvestointien saamista Ouluun esimerkiksi selvittämällä sopivia maa-alueita ja tekemällä aktiivista maahankintaa tuulivoimaan soveltuvilta alueilta. Selvityksellä voidaan varmistaa, että tuulivoimainvestoinnit tehdään alueille, jossa ne eivät vaaranna asuinviihtyvyyttä ja virkistys- ja luontoarvoja  ja hankkeet ovat taloudellisesti kannattavia. Selvitys on hyvä saada valmiiksi pian, jotta sen tuloksia voidaan hyödyntää maakuntakaava- ja yleiskaavaprosesseissa.

Vuonna 2013 Oulussa laaditun tuulivoimapaikkaselvityksestä ala on kehittynyt huomattavasti. Selvityksen jälkeen tuulivoimaloiden koko ja sitä kautta ympäristövaikutukset ja hankkeiden kannattavuus ovat muuttuneet huomattavasti. Business Oulu -liikelaitos arvioi kaupunginhallitukselle antamassaan vastauksessa, että Oulun tuulivoimaloiden paikkaselvityksen päivitys olisi ajankohtaista. Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunta on päivittämässä näkemystään vuosien 2021-2022 aikana tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. Oulun kaupungilla ei ole varaa jäädä tästä kehityksestä pois.