Orpon hallitus romuttaa sivistysvaltion perustaa ja syventää nuorten välistä eriarvoisuutta. Eduskunnan kehysriihessä tehtiin esitys maksuttoman toisen asteen rajaamisesta sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Nyt maksuttomuus jatkuu joko siihen, kun opiskelija suorittaa toisen asteen koulutuksen tai sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 20 vuotta. Tällä on haluttu turvata toisen asteen tutkinto kaikille perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Päätös tarkoittaa sitä, että oppikirjojen ja muiden materiaalien sekä työvälineiden, -asujen ja aineiden hinnat voivat siirtyä nuoren itsensä maksettavaksi kesken opintojen. Jo nyt on nähtävissä, että opintoihin heikosti kiinnittyneet opiskelijat eroavat oppilaitoksesta oppivelvollisuuden päättyessä heidän täyttäessä 18 vuotta. Tähän porukkaan liittyvät muutoksen jälkeen myös ne, jotka eivät saa kotoa vahvaa kannustusta ja rahallista tukea kouluttautumiseen, sekä ne, jotka joutuvat keskittymään työntekoon arjen kustannukset kattaakseen.

Tämä ei palvele tavoitetta nostaa Suomen koulutustasoa, eikä etenkään vähennä nuorten syrjäytymisriskiä, pahoinvointia tai mielenterveyskriisiä – päinvastoin.

Malli eriarvoistaa nuoria entisestään. Lisäkulut osuvat erityisesti niihin samoihin nuoriin ja perheisiin, joihin asumistuen ja muun sosiaaliturvan leikkaukset ovat jo kohtuuttomasti osuneet. Opinnot voivat venyä esimerkiksi pitkäaikaissairauksien tai mielenterveysongelmien vuoksi. Osa käy myös 1-2 vuotta valmentavaa koulutusta ennen lukiota. Maksutonta tutkintoon johtavaa koulutusta saisi siis eri määrän riippuen siitä kuinka nopeasti nuori suorittaa tutkinnon.

Emme voi lähteä eriarvoisuuden kiihdyttämisen tielle. Oulun on oltava kaupunki, joka pitää huolta nuoristaan. Lisäksi mikäli hallituksen ajama heikennys menisi läpi, toisi se oppilaitoksille lisää kustannuksia ja tarpeetonta työtä. Tämä kaikki aika ja raha olisi pois nuorilta.

Kunnilla on merkittävä rooli tasa-arvoisen ja saavutettavan koulutuksen toteuttamisessa. Vihreä valtuustoryhmä jättää kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.4.2024 aloitteen maksuttoman toisen asteen säilyttämisestä Oulussa nykyisen mallin mukaisesti.

Politiikka on arvovalintoja. Mitä valitsemme Oulussa? Politiikka on arvovalintoja. Miten valitsemme Oulussa?

Susa Vikeväkorva
kaupungin- ja aluevaltuutettu (vihr.)

Miia Immonen
sivistyslautakunnan jäsen, OSAO:n yhtymähallituksen varapuheenjohtaja (vihr.)

Julkaistu Kalevassa 24.4.2024