Vieraslajit ovat Suomen alkuperäiseen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet ihmisen toiminnan seurauksena tahallisesti tai tahattomasti. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittoja mm. syrjäyttämällä alkuperäislajistoa, muuttamalla elinympäristöjä ja häiritsemällä ravintoketjuja. Osa lajeista voi myös aiheuttaa terveyshaittoja tai vahinkoja maa- ja metsätaloudelle, heikentää virkistysmahdollisuuksia tai alentaa kiinteistöjen arvoa. Suomessa yleisimpiä ja tunnetuimpia vieraskasveja ovat kurtturuusu, komealupiini, jättiputket ja jättipalsami.

Vieraslajit aiheuttavat haittaa alkuperäiselle kasvi- ja eläinlajistolle sekä uhkaavat kokonaisten ekosysteemien lajimonimuotoisuutta. Haitallisten vieraslajien leviämistä luontoon tulee estää kotimaisen vieraslajilain ja EU:n vieraslajiasetuksen mukaisesti. Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta tuli voimaan jo vuoden 2016 alusta.

Kansallisessa vieraslajilaissa säädetään maanomistajien ja ammattimaisten toimijoiden vastuusta haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä sellaisista vieraslajeista, joista voi aiheutua vahinkoa erityisesti Suomen oloissa. Vastuu haitallisten vieraslajien hävittämisestä on maanomistajalla koskien niin kuntia kuin yksityishenkilöitä.

Oulun kaupunki on keskeinen toimija haitallisten vieraskasvien torjunnassa. Kaupunki antaa omalla toiminnallaan vahvaa viestiä ja esimerkkiä alueen muille maanomistajille sekä kuntalaisille vieraslajien torjunnan tärkeydestä. Haitallisten vieraslajien torjunta nojaa tällä hetkellä pitkälti vapaaehtoisten ja kuntalaisten aktiivisuuteen ja maanomistajien oma-aloitteisuuteen. Oulun on syytä ottaa vahvempi rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Näin emme tarjoa nuorille vain mahdollisuutta kesätöihin, vaan myös paikan vaikuttaa ympäristöön käytännöllisellä ja mielekkäällä tavalla. Tämä olisi hieno tapa yhdistää nuorten työllistymistä ja työkokemuksen kartuttamista sekä ympäristönsuojelua.

Esitämme, että Oulun kaupunki ottaa haitallisten vieraslajien torjunnan haltuun palkkaamalla nuoria kesäaikana tapahtuvaan kausiluonteiseen torjuntatyöhön kesätyösetelillä. Oulun on myös syytä jatkaa ja tarvittaessa laajentaa “Vieraslajien torjunnan ja yhteistyön kehittäminen merikaupunki Oulussa”-hanketta. Viestintää ja tiedottamista maanomistajille tulee lisätä ajantasaisella ohjeistolla. Lisäksi esitämme, että torjumme vieraslajeja järjestäytyneesti, vahvistamme asukkaiden ja yhteisöjen roolia vieraslajien torjunnassa, sekä kehitämme vieraslajitiedon keruuta ja hyödyntämistä. Tavoitteena on oltava vieraslajien täydellinen poistaminen luonnosta.

Nina Patrikka, varavaltuutettu (vihr.)
Susa Vikeväkorva, valtuutettu (vihr.)

Aloite jätetty Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.6.2024