VALTUUSTOALOITE 16.9.2013

Vaikutusten arvioinnissa huomioitava arkiliikunnan olosuhteet

Oulun kaupunginvaltuusto nosti elokuussa 2013 hyväksymässään kaupunkistrategiassaan yhdeksi hyvinvoinnin painopisteeksi omaehtoisen terveyden edistämisen. Lisäksi strategiassa pyritään lisäämään liikunnallisuutta sekä edistämään arkiliikuntaa ja kevyen liikenteen osuutta kulkutapajakaumassa.

Arkiliikunnan edellytyksiin panostaminen on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevää, sillä se ehkäisee sairauksia ja keventää täten hyve-puolen kustannuksia. Oulussa sairastavuusindeksi on koko maahan verrattuna korkea ja koko kansakuntaamme uhkaa liikkumattomuudesta ja istumatyöstä johtuva tuki- ja liikuntaelinsairauksien voimakas lisääntyminen.

Panostukset arkiliikuntaan auttaa kaupunkia kohti hiilidioksidipäästötavoitteita ja se myös lisää kaupungin houkuttelevuutta uusien asukkaiden silmissä.

Oulussa ikäihmisille tehdyn kyselyn (Ikääntyneiden liikuntaympäristöjen kehittäminen) mukaan ikäihmisten tärkein liikuntaympäristö on oma arkiympäristö ja saman kyselyn yhteydessä tehdyn selvityksen mukaan Oulun suosituin liikuntapaikka ovat kevyen liikenteen väylät. Arkiympäristö, sisältäen ulkoilureitit, kevyen liikenteen väylät, viheralueet ja korttelipihat, on hyvin tasa-arvoinen liikuntapaikka, laadukkaasti toteutettuna se on kaikkien saavutettavissa eikä sen käyttö kysy maksukykyä.

Kaupungin tuleekin jatkossa tutkia muiden vaikutusten arvioinnin lisäksi sekä kaavahankkeiden että muiden hankesuunnitelmien osalta, millaiset vaikutukset suunnitelmilla on arkiliikunnan olosuhteisiin. Liikunnan olosuhteista tehdään erillinen liikunnan olosuhteita koskeva selvitys ja se nidotaan osaksi suunnittelua ja päätöksenteon tueksi. Arvioinnin voi tehdä esimerkiksi liikuntatoimen ja kaavoituspuolen edustajat sovitun kriteeristön perusteella. Liikunnan olosuhteita arvioidaan myös keräämällä yleisötilaisuuksissa liikunnan olosuhteita koskevaa osallispalautetta ja pyytämällä kaavaehdotuksesta kaupungin liikuntatoimen lausunto.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Jenni Pitko
kaupunginvaltuutettu
Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja