Valtuustoaloitteet vuonna 2014


VALTUUSTOALOITE 1.9.2014

Hupisaarten purojen kunnostus ja vaelluskalakantojen elvyttäminen

Hupisaarten alueella risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä purouomia, jotka saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta. Purot ovat historiallisesti olleet mm. vaelluskalojen (taimen, harjus) elinaluetta sekä hieno maisemaelementti keskellä kaupunkia. Tällä hetkellä puroihin johdetaan vettä kuitenkin vain kesäaikaan (touko-lokakuu) ja talvisin purot ovat kuivillaan.

Purojen ympärivuotista vesitystä on tutkimusmielessä testattu vuosina 2009-2011 Oulujoen vaelluskalakantojen kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa. Talvivesitys ei aiheuttanut ongelmia ja vaelluskalojen poikasten ja mädin todettiin selviävän puroissa. Purojen pienimuotoiset elinympäristökunnostus- ja vesityssuunnitelmat eivät kuitenkaan edenneet.

Tutkimusten mukaan vaellus- ja muiden kalojen palauttaminen puroihin olisi siis täysin mahdollista. Purot soveltuvat parhaiten taimenille, joilla olisi merikosken kalatien kautta vaellusyhteys merelle ja sieltä takaisin. Erittäin uhanalaisen meritaimenkannan palauttaminen aivan Oulun keskustan kaupunkipuroihin olisi huomattava ympäristöteko.

Oulujoen korkeasta vesirakentamisasteesta ja monista vaellusesteistä johtuen Hupisaarten purot ovat tällä hetkellä konkreettisin ja ylivoimaisesti kustannustehokkain kohde luonnonvaraisten vaelluskalakantojen elvyttämiselle Oulujoen alueella. Purot nivoutuvat erinomaisesti yhteen Merikosken voimalaitoksen kalatien kanssa ja toisivat sen käytölle lisäarvoa. Purojen elvyttämisestä hyötyisivät myös monet muut eläin- ja kasvilajit.

Ympärivuotisesti virtaavat purouomat loisivat lisäksi erinomaisen maisemaelementin suositulle Hupisaarten/Ainolanpuiston virkistysalueelle, jossa kävijät voisivat kävelysilloilta käsin seurata taimenia ja niiden kutupuuhia. Kaupungin sydämessä sijaitsevat taimenpurot olisivat vetovoimainen lisä Oulun matkailukohteisiin. Koululaisille ja opiskelijoille taimenpurot tarjoaisivat hienon mahdollisuuden tutustua purojen elinympäristöön käytännössä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Oulun kaupunki ryhtyy Hupisaarten purojen tilan parantamiseen ja vaelluskalakantojen elvyttämiseen. On päivitettävä olemassa oleva kunnostussuunnitelma toimenpiteineen ja kustannusarvioineen. Kustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon, että Oulujoen rakentamisesta aiheutuneet kalatalousvelvoitteet ovat ilmeisesti reilusti alakanttiin. Tätä ongelmaa paikkaisi osaltaan Hupisaarten purojen elvyttäminen. Samalla Oulun Energia ja Fortum Oy saavat mahdollisuuden osoittaa ympäristövastuutaan.

On myös selvitettävä, miten Oulun yliopisto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voisivat osallistua Hupisaarten purojen kunnostukseen ja tieteelliseen seurantaan ja mahdolliseen rahoitushakuun. Samoin on selvitettävä mahdollinen EU-rahoitus.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Veikko Ervasti
puheenjohtaja


VALTUUSTOALOITE 19.5.2014

Oulun kaupungin toiminta- ja kohdeavustusten hakumenettelyjen yhtenäistäminen

Sivistys – ja kulttuurilautakunta, hyvinvointilautakunta ja -toimikunta sekä kaupungin yhteisötoiminta jakavat vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia eri järjestöille ja yhteisöille.

Esitän, että kaikkia Oulun kaupungin toiminta- ja kohdeavustuksia koskevia hakumenettelyjä ja ohjeistuksia yhtenäistetään. Tällä hetkellä ko. hakuprosesseissa on havaittavissa epäkohtia siten, että hakijat/yhdistykset/yhteisöt voivat hakea avustusta monelta eri sektorilta ja myös monella eri hakulomakkeella.

Samoin esitän perustettavaksi yhden yksittäisen työryhmän, joku koostuu eri palveluntarjoajien/sektoreiden asiantuntijoista ja osaajista ja että tämä työryhmä tekee jatkossa kohde- ja toiminta-avustuksia koskevat avustuspäätökset. Näin taattaisiin avustusten jakaantuminen ja sen kontrolli oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti eri toimijoiden ja yhdistysten kesken.

Maarit Sihvonen
kaupunginvaltuutettu (vihr.)


VALTUUSTOALOITE 24.3.2014

Saamelaisten liputtaminen saamelaisten kansallispäivänä

Esitän, että Oulun kaupunki alkaa vuosittain liputtaa Saamen lipulla saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta Oulun kaupungintalolla.

Oulun kaupunki ja alueen elinkeinot ovat vahvasti mukana sekä Barentsin että arktisen alueen kehitystyössä, johon alueen alkuperäiskansana saamelaiset oleellisena osana kuuluvat. Huomionarvoista on myös se, että yksi merkittävimmistä saamelaisinstituutioista – Giellagas-instituutti – sijaitsee Oulussa, minkä vuoksi Oulun yliopisto liputtaa Saamen lipulla saamelaisten kansallispäivänä. Lisäksi kaupunkimme nimi tulee saamenkielisestä tulvavettä tarkoittavasta sanasta. Oulussa saamelaisia asuu noin 600-700.

Saamelaisalueen ulkopuolisista toimijoista muun muassa Helsingin kaupunki liputtaa sekä Suomen että Saamen lipuilla Helsingin kaupungintalolla saamelaisten kansallispäivänä.

Saamelaisten kansallispäivä ei ole lainsäädännön tarkoittama virallinen liputuspäivä, minkä vuoksi Suomen lipulla liputtaminen ei ole pakollista. Kuitenkin jos liputetaan molemmilla lipuilla, täytyy Suomen lipun lainsäädännön mukaan olla arvokkaammassa asemassa suhteessa muihin lippuihin.

Idean tästä valtuustoaloitteesta sain Oulun saamelaisyhteisön jäseniltä.

Janne Hakkarainen (vihr.)

(Aloite hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 9.6.2014)


VALTUUSTOALOITE 24.3.2014

Selvitys säästövapaiden ja lomautusten vaikutuksista

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että perustetaan välittömästi selvitystyöryhmä, jonka tehtävänä on selvittää kaupungin päättämien säästövapaiden ja lomautusten kaikki vaikutukset. Työryhmään on syytä valita niin työnantajan kuin työntekijöiden edustajia. On lienee harkittava ulkopuolista vetäjää työryhmälle.

Työryhmän olisi aloitettava jo tässä vaiheessa, jolloin voidaan kirjata ylös kaikki vaiheet ennen valtuuston tekemää lomautuspäätöstä ja sen jälkeiset myöhemmät vaiheet. Työryhmän tulee selvittää säästövapaiden ja lomautusten toteuttamisen vaikutukset kaikista mahdillisista näkökulmista mm. kuntalaisten, työntekijöiden ja työnantajan näkökulmasta. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota saavutettiinko toteutetuilla toimenpiteillä aiotut talousvaikutukset.

Laajamittaista selvitystä voidaan käyttää hyväksi tulevina vuosina vastaavissa tilanteissa kuin nyt.

Vihreän valtuustoryhmä puolesta

Veikko Ervasti
puheenjohtaja


VALTUUSTOALOITE  17.2.2014

Nimetön työnhaku kaupungin omissa rekrytoinneissa

Esitän, että Oulussa aloitetaan nimetön työnhaku kaupungin omissa rekrytoinneissa.

Anonyymissä työnhakuprosessissa hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot ja kansalaisuus. Menettely lisää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenmukaista kohtelua. Samalla se korostaa hakijan osaamisen merkitystä henkilön taustan sijaan. Menettely ei vaikuta kuitenkaan esimerkiksi haastatteluihin tai soveltuvuustesteihin. Työnhakuprosessi on anonyymi vain siinä vaiheessa, kun päätetään haastatteluihin tai soveltuvuustesteihin kutsuttavista.

Nimetöntä työnhakua voidaan kokeilla ensin rajatummin vain osassa rekrytoinneista. Mikäli kokeilu todetaan toimivaksi, voidaan nimetön työnhaku päättää laajentaa kaikkiin rekrytointeihin tai rajata osaan.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä. Anonyymia työnhakua toteutetaan eri tavoin useissa maissa. Sen on todettu vähentävän muun muassa ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyvää epätasapuolista kohtelua.

Janne Hakkarainen (vihr.)
(Aloite hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2.6.2014.)