Julkaistu Kalevassa 19.1.2017

Oulu on ikärakenteeltaan yksi nuorimmista kaupungeista Euroopassa, joka näkyy perusopetuksessa koulujen oppilasmäärien kasvuna tulevaisuudessa. Viime vuonna kaupunginvaltuusto käsitteli kouluverkkoselvityksen, jonka yhtenä lähtökohtana oli turvata alakoululaisille lähikoulu. Myös hyvät ja turvalliset kulkuyhteydet kouluihin nähtiin tärkeinä. Kouluverkkoselvityksessä tuotiin esiin alueittain väestökehitys, mutta alueiden kehitystä kaavoituksellisesti ei tuotu esiin.

Kaupunginvaltuusto linjasi vuonna 2014 Sanginsuun koulun toiminnan päättyväksi Hiukkavaaran koulun valmistuessa. Viime vuoden talousarviokäsittelyssä valtuusto muutti linjausta ja päätti, että sivistys- ja kulttuurilautakunta selvittää Sanginsuun koulun toiminnan jatkumisen ja tuo tarvittaessa toiminnan jatkumisesta esityksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Lautakunnan esityslistalla 19.1.2017 kerrotaan, että Sanginsuun kylän edustajien kanssa on valmisteltu lapsivaikutusten arviointia ja tulokset esitellään kokouksessa. Päätösesityksessä todetaan, että Sanginsuun yksikön toiminta lakkaa 31.7.2017 ja lapsivaikutusten arvioinnissa esille nousseet seikat käsitellään siihen mennessä. Esityslistalla ei kerrota, miten alueen ja koulun lapsia on kuultu lapsivaikutusten arvioinnin yhteydessä?

Kouluverkkoselvityksen käsittelyssä monia esityksiä perusteltiin taloudellisilla seikoilla, mutta selvityksen kokonaisvaikutuksia lasten hyvinvointiin ei tuotu esille. Koko selvityksen suhteen ei tehty lapsivaikutusten arviointia, jonka lähtökohtana on kuulla lapsia ja tuoda heidän mielipiteensä, näkökulmansa ja kokemuksensa mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti häntä koskevissa päätöksissä. Tähän velvoittavat useat lait, jotka viranhaltijoiden on päätösten valmistelussa myös huomioitava. Päätösten on kunnioitettava lasten etua. Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on tuoda erilaisia vaihtoehtoja vertailuun, jotta löytyy paras ratkaisu. On tärkeää tunnistaa myös kielteisiä vaikutuksia, jotta voidaan varautua haittoihin ja lievittää tai välttää niitä.

Lahdessa lapsiystävällisyys on kaupungin strateginen tavoite ja kehittämistyössä yleiskaavaa ja palveluverkkoa suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Lapsivaikutuksia arvioidaan osana yleiskaava-palveluverkkokokonaisuutta. Toivon, että myös Oulussa lapsiystävällisyydestä rakentuu kaupungin strateginen tavoite ja yleiskaavaa ja palveluverkkoa suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin lapsivaikutuksien arvioinnissa huomioidaan myös pitkä aikaväli. Oululaisten lasten tulevaisuutta rakennetaan tänään. Koulu on lapsen elämässä ensimmäinen askel itsenäisyyteen, on tärkeää, että ne askeleet voi ottaa turvallisesti omaan lähikouluun. Sanginsuun koulu on säilytettävä alueen lasten lähikouluna.

Marjo Tapaninen
puheenjohtaja
Oulun Vihreät