Valtuustoaloite 8.10.2018

Oulun kaupungissa on alettu kiinnittämään huomiota nuorten aitoon osallistumiseen. Tällä hetkellä Oulun nuorten edustajistolla (ONE) on läsnä- ja puheoikeus sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Nuoriin vaikuttaa kuitenkin suoraan tai välillisesti monien muidenkin lautakuntien ja jaostojen päätöksenteko. Näihin päätöksiin nuorilla on varmasti näkemyksiä ja sanansa sanottavana. Sivistys- ja kulttuurilautakunta onkin esittänyt, että myös kaupungin muut toimielimet ottavat lapset ja nuoret huomioon päätöksissään sekä hyödyntävät ONEn osaamista. Lisäksi on huomioitava, että Oulun kaupungilta edellytetään Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen myötä lasten ja nuorten osallisuuden tavoitteellista ja systemaattista edistämistä.

Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n (Nuva) selvityksen mukaan haasteita nuorisovaltuustotoiminnassa on erityisesti päätöksenteon valmisteluun osallistuminen ja toiminnan aito vaikuttavuus. Sekä valmisteluun osallistumista että vaikuttavuutta voidaan parantaa aloiteoikeuksilla ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksilla kunnan eri toimielimissä. Tämä kaikki lisää toiminnan merkityksellisyyttä nuorten näkökulmasta. Se puolestaan houkuttelee nuoria asettumaan ehdolle nuorisovaaleissa ja kasvattaa vaalien äänestysaktiivisuutta.

Täytyy muistaa, että kuntalaissa (26§) nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista määritellään seuraavaa:“Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Edellä esitettyihin perusteluihin vedoten, esitämme:

  • ONE saa kaikista haluamistaan keskeisistä lautakunnista ja jaostoista puhe- ja läsnäolo-oikeuden. ONEn edustajat voivat osallistua kokouksiin kiertävällä periaatteella.

  • ONE saa edustajalleen puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksiin.

  • ONE saa suoran aloiteoikeuden kaupunginhallitukselle.

  • ONEn toimintaa tuetaan valtuustokummien avulla. Valtuustokummitoimintaa kehitetään kerätyn palautteen perusteella.

 

Oulussa 8.10.2018

Henna Määttä (vihr.)

Susa Vikeväkorva (vihr.)