Mielipidekirjoitus, julkaistu Forum24  22.10.2018 14:00

Fo­rum24 uu­ti­soi 18.10. Ou­lun kau­pun­gin teet­tä­mäs­tä sel­vi­tyk­ses­tä liit­ty­en var­hais­kas­va­tuk­sen mak­sut­to­muu­den ko­ko­nais­vai­ku­tuk­siin ot­si­kol­la ”Enem­mis­tö mak­sun kan­nal­la”. Kau­pun­gin tie­dot­ta­mi­nen sel­vi­tyk­sen tu­lok­sis­ta on ol­lut on­gel­mal­lis­ta.

Vas­taa­jis­ta vain 17 pro­sent­tia oli huol­ta­jia, joi­den lap­sel­ta on ra­jat­tu sub­jek­tii­vis­ta var­hais­kas­va­tu­soi­keut­ta. Tämä oli­si eh­dot­to­mas­ti pi­tä­nyt tuo­da esil­le.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta jopa 44 pro­sent­tia oli ko­ke­nut ra­jaa­mi­sen kiel­tei­se­nä. 34 pro­sen­tin mie­les­tä ra­jaa­mi­nen ei ole vai­kut­ta­nut ja 22 pro­sent­tia piti ra­jaus­ta myön­tei­se­nä. Sel­keä osa siis ko­kee ra­jauk­sen kiel­tei­se­nä, vaik­ka vain pie­nel­tä osal­ta ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta oli ra­jat­tu oi­keut­ta.

Myös Ou­lun kau­pun­ki on uu­ti­soi­nut sel­vi­tyk­ses­tä net­ti­si­vul­laan. Sen mu­kaan 67 pro­sent­tia huol­ta­jis­ta ker­toi lap­sen ko­ke­muk­sen poh­jal­ta, et­tei sub­jek­tii­vi­sen var­hais­kas­va­tu­soi­keu­den ra­jaa­mi­sel­la ole ol­lut vai­ku­tus­ta tai se on ko­et­tu myön­tei­se­nä.

Kun tu­lok­set esi­tel­lään näin, syn­tyy mie­li­ku­va, et­tä suu­rin osa lap­sis­ta on ko­ke­nut ra­jauk­sen myön­tei­se­nä, vaik­ka ky­sei­nen pro­sen­tu­aa­li­nen osuus on to­del­li­suu­des­sa 14. Lap­sis­ta 33 pro­sent­tia oli ko­ke­nut ra­jauk­sen kiel­tei­se­nä ja 53 pro­sent­tia ker­toi, et­tä ra­jaus ei ol­lut vai­kut­ta­nut.

He­rää ky­sy­mys, on­ko tie­dot­ta­mi­nen ja uu­ti­soin­ti ol­lut va­li­koi­vaa ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti sub­jek­tii­vi­sen oi­keu­den ra­jaa­mis­ta tu­ke­vaa. Sel­lai­nen oli­si räi­ke­ää val­tuus­ton bud­jet­ti­neu­vot­te­lui­den al­la. Sel­vi­tyk­ses­tä on toi­mi­tet­tu 42 dian pa­ket­ti, mut­ta ei taus­ta­tie­to­ja tai ana­lyy­sia sen luo­tet­ta­vuu­des­ta. Mitä tie­toa huol­ta­jat ovat saa­neet tut­ki­muk­ses­ta? On­ko ker­rot­tu, mikä on sel­vi­tyk­sen tar­koi­tus? Oli­si myös ar­vo­kas­ta ja tut­ki­mu­seet­ti­ses­ti tär­ke­ää pei­la­ta sel­vi­tyk­sen tu­lok­sia vii­me­ai­kai­siin tut­ki­muk­siin.

Jat­kos­sa Ou­lun kau­pun­gin tu­lee kiin­nit­tää enem­män huo­mi­o­ta sii­hen, mitä ja mi­ten esi­te­tään. Kun pu­hu­taan ryh­mä­ko­ko­jen kas­vat­ta­mi­ses­ta ja sub­jek­tii­vi­ses­ta var­hais­kas­va­tu­soi­keu­des­ta, oli­si hyvä muis­taa nii­den ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set. Oi­keu­den ra­jaa­mi­nen vai­kut­taa suo­raan ryh­mä­ko­koon, sil­lä puo­li­päi­väi­set lap­set las­ke­taan puo­lik­kai­na.

Muun mu­as­sa Va­ka­Vain tu­lok­sis­sa to­de­taan, et­tä las­ten vaih­tu­vuus ryh­mis­sä on kas­va­nut, päi­vät muut­tu­neet kat­ko­nai­sik­si ja epä­sään­nöl­li­sik­si, mikä vai­kut­taa työn­te­ki­jöi­den kuor­mi­tuk­seen. Työn­te­ki­jät ker­to­vat, et­tä las­ten yk­si­löl­li­set koh­taa­mi­set ovat vä­hen­ty­neet ja kii­re on vai­kut­ta­nut per­hei­den kans­sa teh­tä­vään yh­teis­työ­hön. Tämä kaik­ki vai­kut­taa oleel­li­ses­ti var­hais­kas­va­tuk­sen laa­tuun.

Tut­ki­tus­ti juu­ri laa­duk­kaal­la var­hais­kas­va­tuk­sel­la on po­si­tii­vi­set vai­ku­tuk­set: se luo poh­jan eli­ni­käi­sel­le op­pi­mi­sel­le, ajat­te­lu-, op­pi­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doil­le. Laa­du­kas var­hais­kas­va­tus on kai­kis­ta kou­lu­tus­muo­dois­ta tut­ki­tus­ti vai­kut­ta­vin­ta, mikä tu­lee muis­taa pää­tök­sen­te­os­sa.

Kir­joit­ta­jat:

Susa Vi­ke­vä­kor­va, var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (vihr.)

Hen­na Määt­tä, kou­lu­tus­po­liit­ti­nen asi­an­tun­ti­ja, kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (vihr.)