Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kun tammikuussa kokoonnuimme talousseminaariin, korostin ryhmäpuheenvuorossamme ulkoisen arvioinnin selvityksen positiivista puolta: asiat voisivat olla huonomminkin.

Olen edelleen toiveikas. Meillä on edelleen varaa tehdä valintoja tulevaisuuden suhteen, emmekä ole vielä pakotettuja äkillisiin leikkauksiin, joiden vaikutuksia emme edes ehtisi arvioida. Oulu on kasvava korkeakoulukaupunki, jonka nuori ja koulutettu väestö lisää mukautumis- mutta myös uusiutumiskykyämme.

On kuitenkin selvää, että tarvitsemme edelleen rakenteellisia uudistuksia.  Valtuustoryhmät ovat siitä  samaa mieltä, mutta käytännön päätöksenteossa erilaisten arvomaailmojen erot korostuvat. Konsensus on tällä hetkellä kauempana kuin vuosiin. Työtä toisistaan eriävien ja jopa keskenään ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi on silti määrätietoisesti jatkettava. Näitä toimenpiteitä on edistettävä ripeästi. Samalla on turvattava kaupunkilaisten hyvinvointi ja toiveikas tulevaisuus. Aivan keskeistä on kasvattaa kakkua eli tukea uusien yritysten syntymistä ja alueemme elinvoiman kasvua.

Elämme ilmastonmuutoksen ohella keskellä aikamme suurinta kriisiä, globaalia pandemiaa. Tässä tilanteessa tärkein tehtävämme on huolehtia kaupunkilaisten terveydestä, ja se on myös parhainta mahdollista talouspolitiikkaa. Uhkana on, että kasvavan hyvinvointivelan taloudellinen ja inhimillinen kustannus kasvaa kohtuuttomaksi.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys rakentui sen varaan, että kuntaveroa nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Kuten tiedämme, valtuuston enemmistö päätti nostaa sitä puolella prosenttiyksiköllä. Voimme kattaa sen synnyttämän alijäämän ensi vuonna osittain satunnaisilla erillä, mutta ne eivät ratkaise taloutemme alijäämäistä rakennetta. Uusi valtuusto joutuukin palaamaan keskusteluun talouden tasapainosta. Vihreiden linjana on, että tasapainottaminen ei voi tapahtua ihmisten jaksamisen, laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen tai ympäristöstä huolehtimisen kustannuksella.

Kun valtio jakaa elvytysrahaa, kaupungin kannattaa se hyödyntää. Erityisen ilahtuneita olemme talousarvion panostuksista pyöräbaanoihin. Se helpottaa ilmastoystävällisiin kulkutapamuotoihin siirtymistä. Koronaelvytys onkin parhaimmillaan, kun sen avulla ratkaistaan myös ilmastokriisiä.

Valtuustoryhmämme on ollut tyytyväinen kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginhallituksen käsittelyssä esitykseen lisättiin kuitenkin kohtia, joita haluamme nyt esittää poistettaviksi.

Valtuusto teki 100-vuotiaan Suomen kunniaksi yksimielisen juhlapäätöksen hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Taustalla on muun muassa halu lisätä kaupunkimme pito- ja vetovoimaa,  eli kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta. Olemme jo nyt muuttotappiokunta, kun kyse on nuorista ja koulutetuista ikäluokista, eikä meillä ole varaa kiihdyttää muuttovirtaa entisestään. Katsomme, että kaupunginhallituksen niukan enemmistön päätös leikata Oulun teatterin avustusta on yhteensovittamattomassa ristiriidassa kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa.

Tulevaisuudessa kaupunkien välinen kilpailu, monipaikkaisuus ja digitalisaation hyödyntäminen lisääntyvät, jolloin ihmiset valitsevat asuinpaikkansa yhä enemmän sen perusteella, missä he viihtyvät. Tällaisen tulevaisuuden edessä meidän ei kannata tehdä kaupungistamme ankeampaa ja tylsempää paikkaa, vaan päinvastoin.

Tästä syystä esitän seuraavaa muutosta sivuilla 73-74: ”Oulun kaupunginteatterin avustuksen vähennystä – 500 000 euroa TA2021 ei tehdä.

Muutoksen jälkeen KH ilman erillissitovuuksia -sitovuuden toimintatulot, -menot ja valtuustositova toimintakate ovat kaupunginjohtajan alkuperäisen esityksen mukaisesti TOIMINTAMENOT -75 098.”

Väestöennusteen mukaan kaupunkimme kasvu hiipuu muutaman vuosikymmenen kuluessa. Välttääksemme muuttotappiokunnan statuksen, muuttovoittoa täytyy kasvattaa muun muassa maahanmuutolla. Sen lisäksi että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa meidän täytyy myös kantaa globaali ja inhimillinen vastuumme.

Maahanmuuton kustannusten holistinen selvittäminen on hyvin spekulatiivista. Emme halua käyttää viranhaltijoiden rajallista aikaa sellaiseen laskuharjoitukseen. Emme voi myöskään tietää, mitä moisen laskuharjoituksen tulokseksi tulee, joten emme voi kannattaa etukäteen leikkauksia, joista ei ole vielä tietoa. Siksi esitän, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen lisäämä lause sivulta 91 “Maahanmuuton kustannukset selvitetään ja niistä etsitään säästökohteita.” poistetaan.

Lisäksi esitän, että kaupunginhallituksen BusinessOulua käsittelevään kohtaan lisäämä lause “Kaikessa toiminnassa korostetaan suomen kielen, kulttuurin ja tapojen sekä lakien oppimisen tärkeyttä.” sivulta 209 poistetaan. Ryhmämme näkee, että kotoutumispolitiikan tulee olla integroivaa, ei assimiloivaa, mitä kaupunginhallituksen lisäys osittain tarkoittaisi. Pidämme kaupunginjohtajan pohjaesitystä riittävänä talousarvioon – tarkemmin teemaa käsitellään valtuuston hyväksymässä kotoutumisohjelmassa.

Pimeintä on juuri ennen aamunkoittoa. Olemme viime viikolla Oulussa siirtyneet koronaepidemian leviämisvaiheesen. Kuitenkin samaan aikaan rokotevalmistajien uutiset ovat erittäin lupaavia.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita erinomaisesta valmistelusta. Kiitos.