Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävänä on edistää ja tukea lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja osaamisen kehittymistä. Näissä tehtävissä toimiminen edellyttää vahvaa asiantuntijuutta muun muassa lasten varhaisesta kehityksestä, oppimisesta, kasvatuksesta ja pedagogiikasta.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat päävastuussa ryhmänsä varhaiskasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. He myös vastaavat lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja arvioinnista. Suomessa on oltu jo huolestuttavan pitkään tilanteessa, jossa osassa päiväkodeissa ja jopa esiopetuksessa joudutaan ottamaan työtehtäviin henkilöitä, joilla ei välttämättä ole vaadittavaa koulutusta.

Uusissa OVTES ja KVTES -sopimuksissa on myös nyt huomioitu kelpoisuusvaatimukset täyttäville parempi palkka. Pätevä opettaja on OVTES:ssa ja epäpätevä KVTES:ssa; palkkauksessa on 100 euron ero. Mutta Oulussa kaikilla on vieläkin sama palkka. Osassa kunnissa onkin otettu käyttöön kelpoisen ja ei kelpoisen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänkuvaukset, esimerkiksi Espoossa. Työn vaativuutta on arvioitu ja tehtävänkuvia tarkennettu, sillä kelpoiset ja ei kelpoiset eivät tee samansisältöistä työtä.

Näiden tehtävänkuvien päivittäminen osoittaa samalla sen, että arvostamme varhaiskasvatusta ja alalle kouluttautuneita henkilöitä. Tiedämme, että monet alalta lähteneet ja lähtöä harkitsevat mainitsevat yhdeksi syyksi juurikin arvostuksen puuttumisen. Täten esitän, että Oulussa päivitetään kelpoisen ja ei kelpoisen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänkuvaukset ja päivitys aloitetaan välittömästi. Mukaan kutsutaan ainakin muutama opettajan työtä tekevä ja henkilökunnan edustajana varhaiskasvatuksen pääluottamusmies. Mallia tehtävänkuvauksiin otetaan kunnista, joissa tämä on jo käytössä. Päivityksessä voisi hyvin myös huomioida alalle valmistuvat opiskelijat.

11.9.2023 Oulussa
Susa Vikeväkorva (vihr.)