Kunnallisvaaliohjelma 2012

IHMINEN JA YMPÄRISTÖ UUDESSA OULUSSA

IHMINEN

Demokraattisempi

Ouluun kehitetään Suomen paras lähidemokratia. Nykymallisen lähidemokratian lisäksi todellista poliittista, ja sitä myöten budjettivaltaa, siirretään suuralueille. Kuntalaisille on monipuolisia kanavia vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon valmisteluvaiheesta lähtien, kuten kuntalaisfoorumeita, kuntalaisaloitteita, sitovia kansanäänestyksiä sekä helppokäyttöisiä nettipalveluita. Asemakaavoituksessa käytössä oleva asioiden julkinen nähtävillä olo ennen lopullista päätöksentekoa laajennetaan koskemaan kaikkia kuntalaisiin vaikuttavia päätöksiä.

”Jokainen saa äänensä kuuluviin”

 

Avoimempi

Päätöksenteko on avointa. Ota tai jätä -päätösten sijaan päätöksenteon tueksi niin päättäjille kuin kuntalaisille valmistellaan hyvin perusteltuja vaihtoehtoja, joiden väliltä tehdä päätöksiä. Sähköisiä tietojärjestelmiä kehitetään niin, että jokaisella kuntalaisella on saatavillaan reaaliaikainen tieto asioiden valmistelusta. Asiakirjat liitteineen löytyvät helposti verkosta. Lisäksi kaupungin hallussa olevaa dataa, kuten karttatietoja, tarjotaan avoimesti kaikkien käyttöön. Laaditut strategiat huomioidaan ja niiden toteutumista seurataan päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

”Sinä voit vaikuttaa millaisessa kaupungissa asut”

 

Inhimillisempi

Vanhemmilla on aidosti mahdollisuus valita lapsensa hoitomuoto ja -paikka. Kunnallista päiväkotihoitoa täydentävät kunnallisten ja yksityisten perhepäivähoitajien määrän kasvu ja laadukas yksityisten päiväkotien verkko vilkkaasti rakentuvilla alueilla.

Koko Oulun kouluverkkoa linjataan alueiden, sekä erityisesti lasten ja vanhempien tarpeiden mukaisesti. Alakoulujen painotettua opetusta laajennetaan kaikille uuden Oulun alueille; musiikin, kuvataiteen ja liikunnan lisäksi kouluissa toimii myös draamaan, tanssiin, kieliin ja luonnontieteisiin painottuneita luokkia. Perinteiset, laadukkaat erikoisluokat toimivat yläkouluissa. Koulutilat ovat oppilaiden kokoisia; yhtenäisperuskouluissa pienimmille oppilaille varataan omat, muista tiloista erilliset oppimistilat. Kaksoistutkintojen tekemistä tuetaan monipuolistamalla ammatillisen koulutuksen yhteistyötä Oulun lukioiden kanssa. Koulutustakuun täsmällinen toteuttaminen ei jätä yhtäkään oululaista nuorta yksin.

Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, on Oulun seudulla merkittävä ongelma, johon  tulevaisuudessa kohdennetaan merkittävästi resursseja. Kaupunki etsii aktiivisesti yhdessä yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa keinoja työllisyyden parantamiseen. Koulussa ja oppilaitoksissa järjestetään nykyistä enemmän yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyydestä saadaan luonteva vaihtoehto työllistymiselle.

Ikäihmisille turvataan arvokas ja vireä vanhuus. Kotona asumista tukevia palveluja on riittävästi ja oikea-aikaisesti tarjolla. Omaishoitajien työtä arvostetaan ja heitä tuetaan kaikin tavoin esimerkiksi tarjoamalla tarvittavaa koulutusta. Yli 65-vuotiaille omaishoitajille järjestetään säännölliset terveystarkastukset heti omaishoitajasopimuksen alkaessa. Kotihoito on laadukasta ja laitoshoidon rinnalla tarjotaan kodinomaista ryhmäkotihoitoa.

Kaupunki on ihmistä varten”

”Kukaan ei jää yksin”

”Monikulttuurinen ja tasa-arvoinen Oulu”

 

Laadukkaampi

Palveluiden tuottamisessa voidaan käyttää monia eri palveluntuottajia, kunhan kaikille kuntalaisille taataan laadukkaat ja kohtuuhintaiset palvelut. Kilpailutukset paloitellaan pienempiin kokonaisuuksiin niin, että paikallisilla pienillä ja keskisuurilla palveluntarjoajilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään riippumaton tutkimus tilaaja-tuottajamallista, minkä perusteella valitaan tuleva toimintamalli.

”Kaikille kuntalaisille laadukkaat ja kohtuuhintaiset palvelut”

Luovempi

Oulusta kehitetään monipuolinen, kiinnostava ja viihtyisä kulttuurikaupunki. Kulttuuri nähdään merkittävänä ulottuvuutena jokaisessa kaupungin toimialassa. Vihreät tunnustavat taiteen ja kulttuurin itsessään arvokkaaksi, ja että kulttuurilla merkittäviä yhteisöllisyyttä, hyvinvointia sekä terveyttä ylläpitäviä vaikutuksia. Laajan Oulun alueiden oman kulttuuri-identiteetin vaaliminen tuottaa pääomaa koko kaupungille; taide sidotaan osaksi alueiden rakentamis- ja kunnostamissuunnitelmia. Jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus tehdä ja osallistua kulttuuritoimintaan.

”Kulttuuri kuuluu kaikille”

 

Liikunnallisempi

Kaikkia liikkujia kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuoleen, ikään, kansalaisuuteen, asuinpaikkaan, liikkumiskykyyn tai -taitoihin katsomatta. Joukkoliikenteellä saavutettavat liikuntapaikat luovat mahdollisuuden liikkumiseen sekä tavallisille liikkujille että kilpaurheilijoille. Liikuntapaikkojen suunnittelussa huomioidaan tilojen muunneltavuus sekä käyttäjien toiveet ja tarpeet monipuolisesti jo alusta asti, jolloin uuteen Ouluun saadaan mahdollisimman toimivia ja tarpeenmukaisia liikuntapaikkoja. Alle 18-vuotiaiden harjoitusvuorot ovat ilmaisia jatkossakin, ja kaupunki järjestää ilmaisia liikuntavuoroja vähävaraisille.

 

YMPÄRISTÖ

Ympäristöystävällisempi

Uudessa Oulussa ajatellaan tulevaisuutta. Luontoa ja ilmastoa suojellaan muulloinkin kuin vaalien alla. Puhdas elinympäristö ja luonnon monimuotoisuus ovat välttämättömyys ja ehto niin kestävälle kehitykselle kuin elämisen laadulle. Oulun monet hyvin laaditut kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun strategiat ja ohjelmat pannaan käytäntöön. Ympäristöön vaikuttavissa päätöksissä esitetään niiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Laajavaikutuksisten päätösten pohjaksi tehdään aina ympäristövaikutusten arviointi.

 

Monimuotoisempi

Uuteen Ouluun laadittava monimuotoisuusohjelma takaa kuntalaisille terveellisen, viihtyisän ja monimuotoisen elinympäristön. Ohjelma otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa sekä metsä- ja viheralueiden hoidossa, kuin myös kaikessa muussa toiminnassa. Kaupungin metsien hoidossa ei tarvita tehometsätalouden toimenpiteitä.

”Viinivaara suojellaan pohjavedenotolta”

”Kiiminkijoki kuntoon”

”Sanginjoelle kansallispuisto”

 

Ekologisempi

Kasvispainotteisen ruokailun raaka-aineet löytyvät pääosin uuden Oulun alueelta. Kestävän kehityksen ja vihreän lipun sertifikaatteja tavoitellaan jokaisessa päiväkodissa ja koulussa.

 ”Lähi- ja luomuruoasta Oulun brändi”

”Hiukkavaaraan ekologinen kaupunginosa”

”Oulu on reilun kaupan kaupunki”

 

Päästöttömämpi

Päästöjen vähentämiseksi peruspalvelut ovat lähellä, ja liikkuminen jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä on kaupunkilaisten kannalta ensisijainen vaihtoehto. Kaupungin keskustaan ja aluekeskuksiin rakennetaan katettuja pyöräparkkeja, joihin tarvittaessa järjestetään kameravalvonta. Ulkoilureitit, pulkkamäet, metsiköt, kevyen liikenteen väylät sekä kaikille avoimet nurmi- ja sorakentät suovat jokaiselle mahdollisuuden nauttia liikunnan riemuista. Laadukkaasta kävely- ja pyörätieverkosta pidetään hyvää huolta, ja niiden osuutta liikkumisesta lisätään laatimalla pitkän aikavälin jalankulun ja pyöräilyn strategia.

Raideliikenteen käyttömahdollisuuksien tutkimista jatketaan ja jopa ilmaiseen joukkoliikenteeseen siirtymistä selvitetään ennakkoluulottomasti. Nykyisen joukkoliikenteen tasoa parannettaan huomattavasti ja lippujen hinnat lasketaan sellaiselle tasolle, että linja-auton käyttö on houkutteleva vaihtoehto lähes jokaiselle. Kutsuohjattua joukkoliikennettä tehostetaan erityisesti alueilla, joilla säännöllinen linjaliikenne ei ole kannattavaa. Joukkoliikenteestä tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaavamääräysten autopaikkanormeja väljennetään niin, että on mahdollista rakentaa kokonaan autottomia kortteleita ja asuinalueita. Autopaikkojen todelliset kustannukset peritään niiden käyttäjiltä.

 

Energiatehokkaampi

Hajarakentamista rajoitetaan nykyistä tiukemmin rakennus- ja lupamääräyksin. Taajamien ulkopuolella säilytetään kokonaan rakentamisesta vapaita alueita. Jo rakennettuja alueita kehitetään täydennysrakentamisella sekä energiaremonteilla ja rakennusten energiatehokkuutta parannetaan määrätietoisesti. Kaukolämmön lisäksi aloitetaan kaukokylmän tuotanto. Energiankulutuksen vähentäminen on keskeinen tavoite kaikessa kaupungin toiminnassa.

Ilmastoystävällisempi

Oulu tekee tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja energiantuotannossa; laaditaan suunnitelmat turpeenkäytöstä luopumiseksi sekä muiden uusiutumattomien energiavarojen korvaamiseksi uusiutuvilla. Maaseutumaisilla alueilla kannustetaan ekokylämäiseen rakentamiseen. Hajautetusta energiantuotannosta tehdään merkittävä paikallinen työllistäjä ja vaihtoehto turpeen poltolle. Eloperäinen jäte hyödynnetään mädättämällä, jolloin biokaasusta saadaan energiaa ja ravinteet saadaan talteen. Jätteiden kierrätystä tehostetaan lisäämällä kerättävien jätelajien määrää ja tuomalla kierrätyspisteitä yhä useamman kuntalaisen lähelle.

”Puu Toppilan voimalaitoksen ensisijaiseksi polttoaineeksi”

”Oulu ei osta Fennovoiman osakkeita”

Sanoista tekoihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”