Toimintaohje

Toimintaohje
Vihreät Oulussa
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö ry
Vihreät – De Gröna

Johdanto

1 Vihreän politiikan toimintatapoja
2 Toimijat paikallisella järjestökentällä
3 Kunnalliset luottamustoimet
4 Valtuustokausi
5 Talousarvioneuvottelut
6 Viestintä
7 Käytännöt kriisitilanteissa
8 Toiminta piirijärjestössä ja puolueessa
9 INFO

Hyväksytty vuosikokouksessa 17.12.2019
Päivitetty hallituksen kokouksessa 7.5.2020
Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö ry

Johdanto

Vihreät Oulussa – tavoitteet ja toiminta tietopaketti on syntynyt tarpeesta avata paikallista vihreää toimintakenttää ja toimijatahoja jäsenille ja aktiivitoimijoille: millainen järjestörakenne yhdistyksineen Oulussa on, miten kunnallinen päätöksenteko toimii vihreiden näkökulmasta ja millaisia yhteisiä ohjeita ja sääntöjä toiminnalle on. Ohjeissa keskitytään ensisijaisesti toimintaan Oulussa, mutta avataan myös paikallisen toiminnan yhteys Vihreisiin lähiseudulla, vaalipiirissä, valtakunnan politiikassa (puolue ja eduskunta) ja Euroopan parlamentissa.

Ohjeiden laatimisen on käynnistänyt Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry (OVK), joka nimesi tehtävää varten työryhmän. Ohjeiden laatimiseen on osallistettu koko vihreä toimijakenttä: kunnallisjärjestön hallitus, toiminnanjohtaja, valtuustoryhmä, kaupunginhallitusryhmä, muut luottamushenkilöt, jäsenyhdistysten hallitukset ja niiden henkilöjäsenet.

1 Vihreän politiikan toimintatapoja

Nämä toimintaohjeet on laadittu kaikkien vihreiden toimijoiden oppaaksi paikalliseen toimijakenttään, kunnallisiin päätöksentekijätahoihin ja puolueen eri toimijatahoihin.

Toimintamme tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua valittujen päättäjien ja kansalaisten välillä. Vihreä päätöksenteko perustuu avoimeen prosessiin, jossa päätöksiin vaikuttavat arvot ja perusteet ovat kaikkien arvioitavissa.

Paikallisdemokratia on meille tärkeää. Päätökset tulee tehdä kuntalaisia kuunnellen ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Vaaleissa ehdolle asettuneet saavat äänestäjiltä mandaatin hoitaa yhteisiä asioita ja saatu äänimäärä vaikuttaa merkittävien luottamustehtävien jakoon. Luottamustehtävät jaetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan.

Turvallisemman tilan toimintaperiaatteet

Vihreiden toiminta Oulussa noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.

Turvallisemmissa tiloissa saa olla vapaasti oma itsensä loukkaamatta kuitenkaan muita omalla käytöksellään. Myös muiden vapautta olla oma itsensä tulee kunnioittaa. Turvallisemmat tilat tarjoavat paikan voimaantumiselle, verkostoitumiselle ja hyvinvoivien yhteisöjen rakentumiselle.

Kaikki toiminta ja tapahtumat ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä, trans- eikä homofobiaa missään merkityksessä.

2 Toimijat paikallisella järjestökentällä

Oulussa toimii neljä aktiivista Vihreää yhdistystä: Oulun Vihreät – OVI ry, Oulun Vihreät Nuoret ry, Oulun seudun Vihreät Naiset ry ja Oulun vaalipiirin Tieteen ja teknologian vihreät ry, joilla on henkilöjäseniä ja jotka järjestävät kaikille jäsenilleen ja oululaisille avoimia yleisötilaisuuksia ja -tapahtumia.

Puolueen edustajana Oulussa toimii Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry, jonka tehtävänä on toteuttaa kuntavaalikampanja, järjestää koulutuksia sekä tukea ja kannustaa luottamushenkilöitä. Kunnallisjärjestön jäseninä on vain yhdistyksiä. Uusi yhdistys voi hakea kunnallisjärjestön jäsenyyttä, kun se on asianmukaisesti rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa ja hyväksytty puolueen jäseneksi. Jäsenyyden myöntää kunnallisjärjestön yhdistyksen kokous.

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry

Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö toimii alueensa vihreiden yhdistysten ja luottamushenkilöiden yhdyssiteenä. Kunnallisjärjestö vastaa kuntavaalikampanjasta yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Puolueen sääntöjen mukaan kunnallisjärjestö

1) edustaa puoluetta paikallisella tasolla;
2) asettaa kunnallisissa vaaleissa puolueen listoille ehdokkaat ja vastaa puolueen kunnallisvaalien kampanjasta;
3) voi päättää luottamushenkilömaksun perimisestä kunnallisiin luottamustoimiin valituilta;
4) hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät.

Kunnallisjärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistysten kokousedustajat, ja jossa jäsenyhdistysten henkilöjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnallisjärjestö tukee jäsenyhdistysten toimintaa vuosittain toiminta-avustuksella.

Jäsenet

Jäsenet ovat yhdistysten tärkein voimavara. Ajankohtaisista tapahtumista ja tilaisuuksista tiedotetaan yhdistysten jäseniä, jotta jokainen voi osallistua oman kiinnostuksensa ja aikataulujensa mukaan. Valtuuston kokousta edeltävänä sunnuntaina järjestetään kaikille jäsenille avoin Sunnuntaikokous, jossa päätöksenteossa olevista asioista voi keskustella yhdessä valtuutettujen ja muiden vihreiden toimijoiden kanssa. Oulunvihreat.keskustelu.info -keskustelupalsta, sähköpostilistat ja muut osallistumistavat mahdollistavat nopean yhteydenpidon ja keskustelun (ks. INFO).

Paikalliset yhdistykset

Oulun Vihreät – OVI ry, Oulun vihreät nuoret ry ja Oulun seudun Vihreät Naiset ry nostavat esiin paikallisia ja teemakohtaisia ongelmia ja näkökulmia. Yhdistykset luovat kuntalaisille kanavan toimia vihreässä liikkeessä paikallisesti.

Oulun Vihreät – OVI ry vaikuttaa paikalliseen kuntapolitiikkaan, järjestää mukaansatempaavia tapahtumia muiden vihreiden yhdistysten kanssa ja vaikuttaa valtakunnallisesti vihreiden toimintaan. Oulun Vihreät on jäsenmäärältään Oulun suurin vihreä yhdistys.

Oulun vihreät nuoret ry:n tarkoituksena on aktivoida ja rohkaista nuoria ja nuoria aikuisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toiminta koostuu mm. keskustelutilaisuuksista, koulutuksista ja retkistä. Oulun vihreät nuoret on jäsenenä valtakunnallisessa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitossa.

Oulun seudun Vihreät Naiset ry on vaikutuskanava naisille, jotka tuntevat vastuuta elinympäristömme säilymisestä ja haluavat kehittää yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi. Vihreä feminismi korjaa rakenteita siten, että syntyy kaikille reilumpi, syrjinnästä ja yleistyksistä vapaa yhteiskunta. Oulun seudun Vihreät Naiset ry on Vihreät Naiset ry:n jäsenjärjestö.

Oulun vaalipiirin Tieteen ja teknologian vihreät ry:n tavoitteena on edistää tutkittuun tietoon perustuvaa politiikkaa. Poliittisen päätöksenteon tukena tulee käyttää nykyistä enemmän tieteellistä tutkimusta ja asiantuntijoita, sillä päätökset vaativat aiempaa syvällisempää ymmärrystä tieteen ja teknologian kehittymisestä. Oulun vaalipiirin Tieteen ja teknologian vihreät ry on Viitteen, eli Tieteen ja teknologian vihreät ry:n, jäsenjärjestö.

3 Kunnalliset luottamustoimet

Kannanmuodostus pohjaa periaatteisiin, jotka kirjataan vaali- ja muihin ohjelmiin, kuten puolueen poliittisiin ohjelmiin (https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka). Kannanottoja tehdään monella tasolla: puolue-elimissä, piirijärjestössä, Oulun Vihreässä Kunnallisjärjestössä ja yhdistyksissä sekä kaikkien yksittäisten vihreiden mielipidekirjoituksilla ja puheilla. Kannanmuodostus on dynaaminen ja jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jossa ovat mukana kaikki luottamushenkilömme.

Lautakunnat, johtokunnat ja muut luottamushenkilöt

Vihreitä luottamushenkilöitä on lautakuntien lisäksi kaupungin liikelaitosten johtokunnissa, säätiöissä, kaupungin omistamien yritysten hallituksissa, jaostoissa, koulutuskuntayhtymän ja muiden kuntayhtymien hallinnossa.

Lautakuntien vihreät jäsenet ja varajäsenet ovat vastuussa vihreiden tavoitteiden ajamisesta kyseisessä lautakunnassa. On tärkeää, että kaikki luottamushenkilöt toimivat aktiivisesti omassa roolissaan viestien muille päätösten eri vaiheissa asianmukaisesti: ennen lautakunnan tai muun toimielimen kokousta luottamushenkilön tulee jakaa kokouksen esityslista hyvissä ajoin oulunvihreat.keskustelu.info -keskustelupalstalle, jolla käyty keskustelu auttaa luottamushenkilöä kannanmuodostuksessa. Kokouksen jälkeen luottamushenkilö raportoi keskeiset päätökset keskustelupalstalle.

On mahdollista pyytää myös lautakunnissa ja johtokunnissa käsiteltävien asioiden esille ottamista vihreiden Sunnuntaikokouksissa. Kokousten teemoista ja mahdollisista ulkopuolisista alustajista vastaa valtuustoryhmän johtajisto, joten asiasta sovitaan heidän kanssaan. Sunnuntaikokousten aiheita on yleensä tarjolla useita, joten asiasta kannattaa olla heihin hyvissä ajoin yhteydessä.

Joidenkin luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat salassa pidettäviä. Niistä ei raportoida mihinkään. Tällaisia luottamuselimiä ovat esimerkiksi yhtiöiden ja säätiöiden hallitukset ja hyvinvointilautakunnan yksilöasiainjaosto.

Lautakuntien ja muiden luottamuselinten varsinaisten jäsenten ja varajäsenten on hyvä pitää tiiviisti yhteyttä keskenään. Viestintävastuu luottamustoimesta on pääsääntöisesti varsinaisella jäsenellä. Viestintävastuu esityslistan ja raportin lähettämisestä keskustelupalstalle siirtyy varajäsenelle silloin, kun hän osallistuu kokoukseen.

Kaupunginhallitusryhmä

Kaupunginhallituksen jäsenyys on vaativin luottamustehtävä sekä tiedollisesti että työmäärältään. Kaupunginhallitusryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet. Ryhmän puheenjohtaja kutsuu ryhmän koolle ennen jokaista kaupunginhallituksen kokousta. Kokoukseen osallistuvat myös vihreät lautakuntien puheenjohtajat. Myös valtuustoryhmän puheenjohtajisto osallistuu näihin kokouksiin. Kaupunginhallitusryhmän kokouksista ei pääsääntöisesti kirjoiteta muistioita, mutta sellainen on tehtävä, mikäli kokouksessa päätetään henkilövalinnoista, esim. kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajan valinnasta. Kaupunginhallitusryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Mikäli ryhmässä ei päästä asiasta yksimielisyyteen, valtuustoryhmän ja OVK:n hallituksen yhteiskokous ratkaisee asian. 

Kaupunginhallitus saattaa perustaa väliaikaisia toimikuntia tms., joihin nimetään jäseniä (esim. johtamisjärjestelmätoimikunta). Mikäli tehtävään on valittava valtuutettu, on päätösvalta valtuustoryhmällä. Valinnassa suositellaan noudatettavan OVK:n luottamuspaikkajakoperiaatteita, mutta niistä voidaan poiketa perustellusta syystä. Mikäli tehtävään voidaan valita myös muu kuin valtuutettu, paikasta ilmoitetaan oulu-luottamus-listalla ja valinnan suorittaa valtuustoryhmän ja OVK:n hallituksen yhteiskokous luottamuspaikkajakoperiaatteita noudattaen.

Kaupunginhallituksen jäsenet ovat keskeisessä asemassa päätöksentekojärjestelmässä, koska he voivat vaikuttaa merkittävien päätösten valmisteluun. Kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajan vastuulla on varmistaa valtuustoryhmän kanta valmistelussa oleviin asioihin.  Koska monet asiat eivät ole valmisteluvaiheessa julkisia, he joutuvat muodostamaan vihreille kantoja, jotka eivät ole avoimia. On tärkeää, että kannanmuodostuksesta kerrotaan laajemmalle joukolle heti, kun se on mahdollista.

Keskeisillä vihreillä toimijoilla on oltava mahdollisuus neuvotella luottamuksellisesti muiden puolueiden edustajien kanssa, jotta olemme mukana kaikessa päätöksenteossa. Toisinaan on kyettävä kompromisseihin, minkä onnistuminen edellyttää vihreiden luottamushenkilöiden keskinäistä luottamuksellista keskustelua riittävän ajoissa ennen epävirallisen neuvottelun tai päätöksenteon hetkeä.

Kaupunginhallitusryhmän  jäsenten tulee ilmoittaa kysymykset ja mahdolliset, pohjaesityksistä poikkeavat esityksensä jo ennen kh-ryhmien puheenjohtajien kokousta.

On tärkeää, että kaupunginhallituksen jäsenten yhteys myös jäsenistön suuntaan toimii. Kaupunginhallitusryhmän vastuulla on, että kaupunginhallituksen esityslista ja kommenttipyynnöt esitetään keskustelupalstalla mahdollisimman hyvissä ajoin ennen kokouksia, ja että kokouksista raportoidaan aktiivisesti jälkikäteen. Kaupunginhallitusryhmän aktiivinen raportointi luottamuksellisella keskustelupalstalla tai muulla sisäisen viestinnän kanavalla on keskeinen tiedon välittämisen keino. Tavoitteena on nopea reagointi ajankohtaisiin asioihin.

Valtuustoryhmä

Valtuustoryhmällä on suuri valta ja vastuu siitä, millaiselta Vihreiden politiikka Oulussa näyttää. Valtuustoryhmä kantaa poliittisen vastuun kaikista päätöksistä äänestäjien antamalla valtuutuksella. Tiukka puoluekuri ei kuulu vihreään poliittiseen kulttuuriin. Periaatteena on, että valtuutetulla on oikeus äänestää perustellusti ja ryhmää etukäteen informoiden oman kantansa mukaan.

Valtuustoryhmään kuuluvat kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut, joita Oulussa on sama määrä kuin valtuutettuja.  Varavaltuutetut kutsutaan paikalle valtuuston kokouksiin ja seminaareihin äänimääräjärjestyksessä. On varsinaisen valtuutetun vastuulla ilmoittaa kaupungin luottamushenkilöasiointiin osallistumisesteestä mahdollisimman nopeasti sen selvittyä. Lisäksi hän voi ilmoittaa asiasta valtuustoryhmän viestintäkanavalla.

Valtuustoryhmä valitsee itselleen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan varsinaisten valtuutettujen joukosta. Valtuustoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet varsinaisista valtuutetuista on paikalla. Valtuustoryhmä valitsee joukostaan tiedotusvastaavan tai -vastaavat.  

Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön puheenjohtajalla ja varavaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustoryhmän kokouksissa.

Valtuustoryhmä järjestää ennen valtuuston kokousta Sunnuntaikokouksen (joka voi olla tarpeen vaatiessa myös muuna päivänä). Kokouksessa käsitellään yleensä seuraavan maanantain valtuuston kokouksen aiheita. Sunnuntaikokoukset ovat avoimia kaikille oululaisille vihreille ja niistä tiedotetaan aktiivisesti sähköpostikanavilla.

Valtuustoryhmä pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen äänestäjien kanssa. Valtuutus yhteisten asioiden hoitamiseen saadaan äänestäjiltä neljän vuoden välein kuntavaaleissa.

Valtuustokauden aikana valtuustoryhmä raportoi kuntavaalitavoitteiden saavuttamisesta vuosittain Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön toimintakertomuksessa. Raportti julkaistaan myös kunnallisjärjestön ja Oulun Vihreiden verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön välisen tiedonkulun ylläpitämiseksi valtuustoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja vierailee OVK:n hallituksen kokouksissa mahdollisuuksien mukaan.

Valtuustoryhmällä on yhdessä laaditut säännöt ja toimintaperiaatteet, joiden lähtökohtana ovat luottamus ja rohkaisevan ja avoimen ilmapiirin rakentaminen.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja tuo puheenjohtajatoimikunnassa esiin tulleet asiat valtuustoryhmän käsittelyyn, ja ottaa kokouksessa esille käsiteltävän asian eri näkökulmat (ei yritä käännyttää yksittäisiä jäseniä oman mielipiteensä taakse). Puheenjohtajan on kuunneltava valtuustoryhmän eri jäsenten mielipiteet, vaikka ne olisivat erilaisia kuin hänellä itsellään. Puheenjohtajalla on luonnollisesti oikeus myös omaan mielipiteeseensä.

Puheenjohtaja on ryhmän neuvottelija, mikäli ei jossain tilanteessa toisin päätetä. Jos valtuustoryhmä ei ole asiasta yksimielinen, puheenjohtaja tai neuvottelijana toimiva henkilö ajaa neuvotteluissa enemmistön kantaa ja tuo neuvotteluissa esiin myös ryhmän jäsenten muut näkemykset. 

Jos ei muuta erikseen sovita, puheenjohtaja tuo ilmi valtuustoryhmän kannan valtuustossa tai julkisuudessa. Jos puheenjohtaja haluaa jossain tilanteessa tuoda esiin oman henkilökohtaisen kantansa ja se poikkeaa valtuustoryhmän enemmistön kannasta, tekee puheenjohtaja selkeän eron omaan ja valtuustoryhmän mielipiteeseen niin julkisuudessa, valtuustossa kuin muuallakin.

4 Valtuustokausi

Kuntavaalien suhteen eletään joka hetki jotain vaihetta. Itse vaalipäivä ja vaalituloksen selviäminen ovat helpoimmin määriteltäviä hetkiä neljän vuoden syklissä. 

Saavutettu valtuutettujen määrä antaa perustan neuvotteluille muiden puolueiden kanssa. Oulussa noudatetaan puolueiden välisessä luottamuspaikkojen jaossa yhdessä sovittua pistelaskujärjestelmää ja neuvottelumenettelyä.

Kuntavaaliohjelma on yksi tärkeimmistä yhdessä laadituista tavoiteohjelmista. Siinä luodaan poliittiset linjaukset seuraavalle valtuustokaudelle. Vaaliohjelman pohjana ovat puolueen ohjelmat, mutta se saa paikallissävynsä oululaisista ajankohtaisista teemoista. Vaaliohjelman laatii kunnallisjärjestön hallituksen asettama työryhmä ja sen hyväksyy kunnallisjärjestön yhdistyksen kokous.

Luottamushenkilöiden odotetaan luottamustoimissaan sitoutuvan vaaliohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminnan tuloksellisuutta tarkastellaan joka vuosi kunnallisjärjestön toimintakertomuksessa.

Kuntavaalit

Vaalikauden puolivälissä aloitetaan valmistautuminen seuraaviin kuntavaaleihin. Kunnallisjärjestö asettaa työryhmiä, joiden tehtävänä on mm. ehdokashankinta, vaaliohjelman valmistelu, viestintä, tapahtumat ja ehdokaskoulutukset.

Kuntavaaliehdokkaiden valinta

Kuntavaaleissa menestymisen kannalta on olennaista koota täysi lista sellaisia ehdokkaita, jotka keräävät listalle mahdollisimman paljon ääniä. Tavoitteena on, että kaikki ehdokkaat ovat motivoituneita tekemään kampanjaa sekä sitoutuneet vihreisiin arvoihin ja vaaliohjelmaan. Ehdokashankintaa ja -valintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota myös listan monipuolisuuteen ja tasapainoisuuteen. Vihreillä on käytössä ehdokassopimus, jonka jokainen ehdokas allekirjoittaa. Tämän jälkeen kunnallisjärjestön hallitus voi tehdä päätöksen ehdokkuudesta.

Luottamushenkilövalinnat kuntavaalien jälkeen ja valtuustokauden aikana

Puolueet laativat keskenään ennen vaaleja paikkajakosopimuksen, jossa määritellään periaatteet, joiden mukaan luottamuspaikat jaetaan kuntavaalien jälkeen. Puolueiden väliset neuvottelut luottamuspaikkajaosta käynnistää suurin valtuustoryhmä, joka kutsuu osapuolet koolle. Vihreät valitsevat neuvotteluryhmän, jonka jäsenet osallistuvat puolueiden välisiin neuvotteluihin.

Vihreät käynnistävät oman luottamuspaikkojen hakuprosessinsa heti kuntavaalien jälkeen. Ensivaiheessa tiedustellaan valtuutetuilta ja varavaltuutetuilta heitä kiinnostavat toimielimet ja puheenjohtajuudet. Seuraavassa vaiheessa kysely laajennetaan koko ehdokasjoukolle.

Saadut luottamuspaikat jaetaan Vihreiden yhdessä sovittujen periaatteiden mukaan, jotka on valmisteltu ennen kuntavaaleja osallistaen laajasti sekä luottamushenkilöitä että jäsenyhdistyksiä. Luottamuspaikkojen jaon valmistelee luottamuspaikkajakoryhmä. Sen jälkeen se tekee esityksen paikkajaosta yhteiskokoukselle, joka tekee päätöksen valinnoista. Yhteiskokous on avoin kaikille OVK:n jäsenyhdistysten jäsenille ja ehdokkaana olleille. Päätösvaltaa käyttävät OVK:n hallitus ja valtuutetut.

Valintakriteerit luottamuspaikkoja täytettäessä

Luottamuspaikkoihin voidaan valita vain kuntavaaleissa ehdolla olleita.Yhteiskokous huomioi valinnoissa Vihreiden kokonaisedun ja käyttää apunaan seuraavia, kaikille yhteisiä valintakriteereitä: a) vaaleissa saatu äänimäärä, b) perehtyneisyys ja soveltuvuus toimielimen tehtäväkenttään, c) Vihreiden eteen tehty työ ja d) motivaatio tehtävän hoitamiseen.

Aiemmin luottamushenkilönä toimineen ehdokkaan kohdalla valinnassa huomioidaan aktiivisuus aikaisempien luottamustehtävien hoitamisessa, yhteistyökyky luottamustehtävän hoidossa ja sisäinen viestintä, kuten tärkeiden asioiden tuominen yhteiseen tietoisuuteen ja osallistuminen keskusteluun.

Sama henkilö ei voi saada useita merkittäviä paikkoja, kuten lautakunnan puheenjohtajuutta tai varapuheenjohtajuutta, kaupunginhallituksen jäsenyyttä tai usein kokoontuvien lautakuntien jäsenyyttä.

Toimikausien pituudet eri luottamustehtävissä

Kaupunginvaltuuston jäsenten toimikausi on neljä vuotta ja uusi valtuustokausi alkaa kuntavaalivuoden kesäkuussa. Myös henkilöt luottamustehtäviin valitaan pääsääntöisesti vaalikauden ajaksi. Perustellusta syystä luottamustehtävä voidaan jakaa niin, että vaalikauden puolivälissä tehtävässä jatkaa toinen henkilö. Yhtiöihin valitut luottamushenkilöt aloittavat Oulussa toimikautensa vasta noin vuosi kuntavaalien jälkeen yhtiökokousten ajankohdasta riippuen.

5 Talousarvioneuvottelut

Tärkein kaupungin toimintaa ohjaava päätöksentekoprosessi on vuosittainen budjetin valmistelu ja hyväksyminen. Valtuustoryhmän ja lautakuntien jäsenten panos on valmistelussa olennainen.

Talousarvion valmistelu lautakunnissa alkaa keväällä ja päättyy syksyllä.

Keväällä päätetään: 

 • investoinnit: talojen ja teiden rakentaminen ja koneiden hankintakehys
 • käyttötalouden menojen kokonaismäärä päätetään kuitenkin ennen investointeja

Syksyllä päätetään: 

 • käyttötalous ja toimintamenot: palkat, vuokrat, avustukset ja kaupungin toiminnan tavoitteet sekä mittarit 

Neuvottelujen aikataulu (esimerkki vuodelta 2019)

Ensimmäiset seuraavan vuoden talousarviota koskevat valtuustoaloitteet jätetään keväällä (vuonna 2019 10.5. mennessä) kaupungin sivuilta löytyvällä lomakkeella 

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/luottamushenkiloille

8.10. Kaupunginjohtajan budjettiesitys julkaistaan osoitteessa http://www.ouka.fi/talous

14.10. Talousarvion lähetekeskustelu valtuustossa

14.10. Kaupunginhallituksen jäsenten muutosesitykset kaupunginjohtajan budjettiesitykseen lomakkeella (eri lomake kuin kevään esityksille; löytyy samalta sivulta, ks. linkki ylempänä)

31.10.-1.11. Kaupunginhallituksen budjettiseminaari

18.11. (viimeistään) Kaupunginhallituksen päätös talousarvioesityksestä

2.12. Kaupunginvaltuuston budjettikäsittely

9.12. Kaupunginvaltuuston budjettipäätökset

Talousarvioesityksiä arvioidessa 

 • tarkista vaaliohjelman tavoitteet ja miten ehdotetut investoinnit ja määrärahat vastaavat näihin. Pitäisikö jotain hanketta aikaistaa, myöhentää, lisätä, poistaa kokonaan tai kohdentaa toisin?
 • lue tarkastuslautakunnan arviointikertomus, kaupunkistrategia ja mahdolliset toimialakohtaiset toteuttamisohjelmat
 • tarkista onko aiempia samanlaisia tai samankaltaisia vihreitä esityksiä tehty

Näin teet budjettiesityksen

 • selvitä mikä taho tai virkamies vastaa kyseisestä asiasta ja pyydä selvitys, kuinka paljon muutos maksaisi
 • tee lyhyt esitys; kerro, jos tiedät muutoksesta syntyvän myös säästöjä; muut perustelut
 • mikäli muutoksesta syntyy kustannuksia, pyri esittämään myös, miten se rahoitetaan
 • keskustele asiasta muiden valtuutettujen kanssa
 • kirjoittamalla muutosesityksen lomakkeelle helpotat työtä ja parannat vaikuttavuutta

Lautakunnan jäsen ja varajäsen

 • tee muutosehdotukset jo lautakunnan pohjaan ja tarvittaessa äänestytä lautakunnassa, jolloin esityksiin on helpompi palata myöhemmin
 • tuo valtuustoryhmän käsittelyyn oman lautakuntasi esitykset: mistä ei saa leikata, mihin tarvitaan lisää. Pohjana on lautakunnan aiempi käsittely sekä keskustelut virkamiesten ja yhteistyötahojen kanssa.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

 • kutsuu koolle valtuustoryhmän kokouksen, kun kaupunginjohtajan talousarvioesitys on valmistunut. Kokouksessa sovitaan tavoitteet valtuustoryhmän omaan budjettiriiheen
 • laajempaa, kaikille jäsenille avointa keskustelua voidaan käydä Sunnuntaikokouksissa, keskustelupalstalla tai muulla sisäisen viestinnän alustalla

6 Viestintä

Vihreä viestintä on avointa ja luotettavaa. Ulkoisella viestinnällä tuodaan esille arvot, periaatteet ja teot, sekä luodaan yhteys kuntalaisiin. Sisäisen viestinnän tavoitteena on jäsenistön ja luottamushenkilöiden osallistamisen ja osallistumisen lisääminen ja moniarvoisen keskustelun synnyttäminen.

Sisäinen viestintä

Oulussa vihreää sisäistä viestintää tehdään useilla sähköpostilistoilla: valtuutettujen ja varavaltuutettujen listalla, yhdistysten jäsenlistoilla sekä kuntavaalien aikaan vaalityössä olevien listalla.

Kaikkien vihreiden luottamushenkilöiden välistä keskustelua päätöksenteosta käydään 1.1.2020 lähtien suljetulla rekisteröitymisen vaativalla keskustelupalstalla osoitteessa oulunvihreat.keskustelu.info (aiemmin sähköpostilistalla).

Oululaiset vihreät vastaanottavat sähköpostiviestintää myös Oulun vaalipiirin Vihreiltä sekä valtakunnallisesti puolueelta.

Facebookissa on sisäiseen keskusteluun suljettuja ryhmiä: Oulun alueen Vihreät toimijat, Oulun Vihreä Valtuustoryhmä, Oulun vaalipiirin vihreät toimijat ja kuntavaalien aikaan aktivoituva Oulun vihreän vaalivoiton tekijät.

Oululaista vihreää politiikkaa käsitellään yhdessä Sunnuntaikokouksissa yleensä valtuuston kokousta edeltävänä sunnuntaina.

Ulkoinen viestintä

Sähköistä oululaista vihreää viestintää tehdään jäsenjärjestöjen somekanavilla mm. Facebookissa, Instagramissa ja verkkosivuilla.

Ulkoista viestintää ovat myös vihreiden järjestämät tapahtumat tai muiden tapahtumiin osallistuminen.

Jokainen vihreä luottamushenkilö viestii ulospäin luottamuselimien kokouksissa puhuessaan tai ottaessaan kantaa julkisesti asioihin omissa julkisissa kanavissaan tai mediassa. Medialle viestitään tiedottamalla päätöksistä ja kannanotoista.

7 Käytännöt kriisitilanteissa

Äkillisissä kriisitilanteissa otetaan yhteyttä kunnallisjärjestön puheenjohtajaan, toiminnanjohtajaan tai valtuustoryhmän puheenjohtajaan. He vastaavat tilanteessa viestinnästä.

Sovittelun ensisijaisuus

Toisinaan vihreä luottamushenkilö saattaa toimia epäasiallisesti toista kohtaan tai puolueen edun vastaisesti. Tällaisissa tilanteissa kunnallisjärjestön tehtävänä on toimia sovittelijana eikä olla riidan osapuolena.

Sovittelua voivat pyytää luottamushenkilö tai -henkilöt, jotka kokevat tulleensa väärin kohdelluiksi. Hallitus tai sen nimeämä edustaja voivat kutsua henkilöitä sovitteluun, jonka yhteydessä kiistan osapuolia kuullaan ja näkökannat huomioidaan. Sovittelussa ei käsitellä poliittisia erimielisyyksiä eikä Oulun Vihreän Kunnallisjärjestön ulkopuolisia tapauksia.

Sovittelu perustuu korjaavaan konfliktinratkaisuun, jonka on mahdollista onnistua, mikäli kaikki osapuolet lähtevät mukaan. Sovittelun ydin on dialogi ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen.

Korjaava toiminta

Aina sovittelu ei kuitenkaan ole mahdollista tai ei tuota tyydyttävää lopputulosta. Kunnallisjärjestön hallitus vastaa ensisijaisesti siitä, että sääntöjä, sopimuksia ja periaatteita noudatetaan, luottamushenkilöillä on työrauha ja toiminta on turvallisemman tilan toimintasuositusten mukaista.

Kunnallisjärjestön hallitus asettaa valvontaryhmän seuraamaan sisäisillä viestintäkanavilla (keskustelupalsta, sähköpostilistat, Facebook-ryhmät) käytävää keskustelua. Sillä on oikeus tarvittaessa puuttua sääntöjen vastaiseen ja/tai turvallisemman tilan toimintasuosituksia rikkovaan keskusteluun. Valvontaryhmä voi turvautua varoituksiin ja rangaistuksiin. Sillä on oikeus poistaa asiattomasti käyttäytyvä jäsen viestintäkanavalta määräajaksi tai pysyvästi.

8 Toiminta piirijärjestössä ja puolueessa

Käytämme kaikkia demokraattisen päätöksenteon tasoja toiminnassamme. Osallistumme aktiivisesti puolueen toimintaan, jotta saamme oululaiset Vihreät mukaan vaalipiirin ja valtakunnan politiikkaan. OVK pyrkii saamaan oululaisia edustajia piirihallitukseen, puoluehallitukseen ja puoluevaltuuskuntaan. Jäsenistöä kannustetaan hakeutumaan puolueen työryhmiin.

Toiminta Oulun vaalipiirin Vihreissä

Oulun vaalipiiriin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Vaalipiirin alueella toimii Vihreiden kattojärjestönä Oulun vaalipiirin Vihreät ry. Järjestön hallitukseen pyritään saamaan edustus kaikista alueen kunnallisjärjestöistä. Mikäli yhdistyksellä ei ole edustajaa piirihallituksessa, on yhdistyksen puheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus piirihallituksen kokouksissa.

Oulun vaalipiirin Vihreät ry järjestää kevät- ja syyskokoukset. Piirihallitus valitaan syyskokouksessa kahden vuoden välein. OVK:llä on kokouksessa yksi edustaja. Muiden yhdistysten edustajamäärät määräytyvät jäsenmäärän mukaan. 

OVK:llä ja piirijärjestöllä on yhteinen toiminnanjohtaja, jonka toimipaikka on Oulu. OVK:llä ja piirijärjestöllä on yhteinen toimisto Oulussa.

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit

Oulun vaalipiiristä on tullut valituksi yksi vihreä kansanedustaja vuoden 1987 eduskuntavaaleista lähtien. Ehdokasvalinnoissa huomioidaan erityisesti sukupuoli- ja alueellinen jakauma. Eduskuntavaaliehdokkaat nimeää piirihallitus. Yleensä noin puolet ehdokkaista on valittu Oulusta.

Europarlamenttivaaleihin pyritään tarjoamaan oululainen ehdokas. Ehdokkaat valitsee puoluehallitus.

Toiminta puolueessa

Puoluekokous

Puolueen ylin päättävä elin on puoluekokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Puoluekokouksessa on yhteensä 400 äänivaltaista edustajaa, ja kunkin jäsenyhdistyksen edustajien määrä perustuu yhdistyksen jäsenmäärään edellisen vuoden lopussa. Kokousedustajat valitsee yhdistyksen kokous. Edustajien lähettämisen lisäksi yhdistykset voivat vaikuttaa tekemällä puoluekokousaloitteita.

Puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat, puoluesihteerin sekä muut luottamushenkilöt (puoluehallituksen ja -valtuuskunnan). Nämä valitaan joka toinen vuosi eli kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Puoluekokous linjaa myös puolueen tärkeimmät poliittiset kannat, jotka on kiteytetty kahteen paperiin: joka kahdeksas vuosi hyväksyttävään periaateohjelmaan ja joka neljäs vuosi hyväksyttävään poliittiseen ohjelmaan.

Vuodesta 2016 lähtien piirit, liitot ja valtakunnallisten yhdistysten kokonaisuus ovat yhdessä sopineet, että puoluekokouksessa käsitellään aina paikkajakokysymyksiä. Niissä kokouksissa, joissa ei tehdä henkilövalintoja, keskustellaan seuraavan vuoden kokouksessa sovellettavista paikkajakosäännöistä. Paikkajakosäännöt sekä neuvottelu paikoista käydään puoluekokouksen aikana kokoontuvassa vaalivaliokunnassa, johon yleensä osallistuu piiristä joko toiminnanjohtaja tai piirin puheenjohtaja. 

Puoluekokouksen vaalivaliokunnassa käytävät neuvottelut koskevat:

– puoluehallituksen 8 muuta jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet

– puoluevaltuuskunnan 40 muuta jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet 

Näille paikoille ehdokkaalla voi olla vain yksi esittävä järjestökokonaisuus, eli yksi piiri, yksi liitto tai valtakunnallisten yhdistysten kokonaisuus. Jäsenyhdistykset tekevät Oulun vaalipiirin Vihreiden kevätkokoukselle esityksensä henkilöistä näille paikoille. Piirin kokous asettaa ehdokkaat järjestykseen, jonka pohjalta piirijärjestön edustaja neuvottelee  puoluekokouksen vaalivaliokunnassa.

Puoluevaltuuskunta

Puolevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä. Valtuuskunta hyväksyy periaateohjelmaa ja poliittista ohjelmaa lukuunottamatta kaikki Vihreiden poliittisia kantoja määrittävät ohjelmapaperit, joissa määritellään mitä mieltä puolue on ohjelman käsittelemästä aihepiiristä (esim. koulutuspolitiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja ympäristöpolitiikka).

Poliittisen linjanvedon lisäksi puoluevaltuuskunta päättää puolueen budjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä hyväksyy puolueen uudet jäsenyhdistykset. Valtuuskunnan koko on 43 jäsentä ja se edustaa laajasti puolueen jäsenistöä.

Valtuuskunnan kokoukset ovatkin julkisia; niitä seuraamaan ovat tervetulleita niin tiedotusvälineet kuin puolueen jäsenet. Lisäksi kokouksia pystyy useimmiten seuraamaan suorana stream-lähetyksenä puolueen verkkosivuilta.

Puoluehallitus

Puoluehallitus johtaa puolueen käytännön toimintaa. Se ohjaa puoluetoimiston työtä, päättää taloudesta ja hallinnosta sekä ottaa kantaa päivänpoliittisiin kysymyksiin. Hallitus kokoontuu noin joka neljäs viikko.

Puoluehallitukseen kuuluu 12 jäsentä: puolueen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Puoluehallituksen muut jäsenet edustavat omia piirijärjestöjään tai muita puolueen jäseniä laajasti yhdistäviä tahoja, kuten Vihreitä nuoria ja Vihreitä naisia.

Työryhmät

Puoluehallitus asettaa työryhmiä, joiden tehtävänä yleensä on toimia puoluejohdon työtä tukevina asiantuntijaryhminä mm. seuraamalla oman toimialansa ajankohtaisia politiikkakysymyksiä ja tarvittaessa valmistelemalla pohjapapereita puoluehallitukselle, -valtuuskunnalle, eduskuntaryhmälle tai puolueen viestinnälle.

INFO

Luottamushenkilön ABC

Vaikuttamisen, avoimuuden, demokratian ja osallistumisen kannalta on olennaista, että tieto kulkee vaivatta luottamushenkilöltä toiselle. Vihreän linjan tulee näkyä päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa. Merkittävissä periaatepäätöksissä vihreän kannan tulisi näkyä lautakuntien ja muiden luottamuselinten päätöspöytäkirjoissa.

Luottamushenkilön tehtävät

 • Luottamushenkilöt voivat sopia keskenään kokouksiin osallistumisesta (varsinainen ja vara), ja muutenkin heidän on hyvä tehdä yhteistyötä. Mikäli kumpikaan ei pääse kokoukseen, tulee siitä ilmoittaa sekä toiminnanjohtajalle että osoitteeseen vihreatoulussa@gmail.com.
 • Esityslistan toimittaminen keskustelupalstalle ja tärkeiden asioiden nostaminen esiin listalta
 • Lautakunnan jäsenten suositellaan osallistuvan Sunnuntaikokouksiin (toinen lautakunnan jäsenistä)
 • Raportti keskustelupalstalle kokouksen jälkeen
 • Mikäli varsinaisen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, on hänen ilmoitettava siitä varajäsenelleen hyvissä ajoin (jos este on tiedossa).

Luottamushenkilön asiointi

Kaupungin lomakkeet luottamushenkilöille sekä luottamushenkilöille järjestettyjen koulutusten materiaalit löytyvät kaupungin sivuilta

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/luottamushenkiloille

Osoitteessa luottamushenkilo.asiointi@ouka.fi tehdään esteilmoitus valtuuston kokoukseen osallistumisesta, matkalaskut, tilinumeron muutos, ansionmenetyskorvaushakemukset, lastenhoitokorvaushakemukset jne.

Luottamustehtävästä eroaminen

Luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä, kuten paikkakunnalta muuton tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Jos eroaa luottamustehtävästä, on toimitettava henkilökohtaisesti eronpyyntö kaupungin kirjaamoon kirjaamo@ouka.fi. Samalla tulee lähettää ilmoitus perusteluineen toiminnanjohtajalle saara.ponkko@vihreat.fi ja vihreatoulussa@gmail.com. Sähköposti-ilmoitus riittää. Näin toimitaan myös ylikunnallisten luottamustehtävien suhteen. 

Tietoa puolueesta

Lisää tietoa puolueen toimintatavoista löydät täältä https://www.vihreat.fi/tietoa-vihreista/organisaatio